Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Irina Dolgova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studējošajiem lietvedības pamatzināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas.

Uzdevumi:
Iepazīstināt studējošos ar:
1. lietvedības lomu pārvaldes procesā;
2. lietvedības sastāvdaļām;
3. pārvaldes dokumentu sistēmu, to veidojošām dokumentu grupām;
4. pārvaldes dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem;
5. organizācijas darbu to, kā organizācija veic darbu ar izstrādātajiem un saņemtajiem dokumentiem;
6. to, kā jāizstrādā un jānoformē dokumenti, lai tiem būtu juridisks spēks;
7. ar jauno informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas policijas darba jomai atbilstošas zināšanas un izpratni par lietvedību Valsts policijā un tiesisko regulējumu, tiesību aktus.

Prasmes

Spēj pielietot vispārīgo un speciālo terminoloģiju, veikt uzdevumus, kas saistīti ar policijas darbinieku lietvedības veikšanu ar kolēģiem un klientiem savas kompetences ietvaros un atbilstoši latviešu literārās valodas normām.

Kompetences

Spēj raksturot un analizēt praktiskas problēmas policijas darbā, atlasīt un izmantot informāciju lietvedības veikšanai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.