Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vladimirs Voicehovskis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Veidot studentu izpratni par profesionālo komunikāciju kā būtisku ārsta praktiskā darba sastāvdaļu. Attīstīt studējošo spējas izvēlēties konkrētajā klīniskajā situācijā adekvātu komunikācijas formu un veidu.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijā un fizioloģijā, zināšanas no ievada medicīnas vēsturē, ētikā un tiesībās; zināšanas no medicīnas filozofijas un bioētikas; zināšanas no ievada studiju procesā; zināšanas no argumentācijas pamatiem.

Rezultāti

Zināšanas

Demonstrēt izpratni komunikācijas sfērā un aprakstīt ētikas teorētisko atziņu sasaisti ar ārstnieciskās darbības lietišķiem aspektiem. Demonstrēt izpratni par saskarsmes saturu, formām un veidiem ārsta praktiskajā darbā. Demonstrēt orientēšanos ārsta saskarsmes īstenošanas veidos dažādās klīniskās situācijās.

Prasmes

Prast komunicēt ar pacientu un viņu tuviniekiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām. Prast izvēlēties atbilstošu saskarsmes formu pacienta izmeklēšanā un ārstēšanas kontrolē atkarībā no pacienta vecuma, dzimuma, temperamenta, etniskās un reliģiskās piederības. Prast izvēlēties atbilstošāko komunikāciju pēc formas un satura dažādās klīniskās situācijās.

Kompetences

Spēt komunicēt ar dažādas kompetences un atšķirīgas pieredzes personām par profesionāliem jautājumiem, panākot personu veselībai, sabiedrībai vai videi labvēlīgus risinājumus. Spēt profesionāli vadīt sarunas ar pacientiem un viņu tuviniekiem, izvērtējot problēmu un tajā iesaistītās personas. Veikt situācijas analīzi, demonstrēt individuālu attieksmi pret pacientu un radošu pieeju katrā klīniskā gadījumā. Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF4MaģistrsObligātsJānis Zaļkalns, Juris Meijers, Ināra Bušmane, Anda Grigāne, Tarass Ivaščenko
Medicīna, SSNMF4MaģistrsObligātsMihails Bekers-Ančipolovskis, Vladimirs Voicehovskis, Tarass Ivaščenko, Olga Kliševiča, Lilija Ķēniņa, Jūlija Zepa, Inita Buliņa, Eva Moreino, Sergejs Mihailovs, Daria Chub, Līga Jurševica
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz4MaģistrsObligātsVladimirs Voicehovskis