Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Nora Jansone-Ratinika
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģija

Mērķis

Radīt iespēju studējošajiem apzināt mūsdienu tehnoloģiju lietojuma pedagoģisko potenciālu supervīzijā, padziļinot izpratni par IKT teorijas un prakses sekām pieaugušo pedagoģijā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti raksturo pedagoģijas un andragoģijas aktualitātes mūsdienās; pieaugušo mācīšanas un mācīšanās teorijās; mediju pedagoģijas pamatkonceptu un tā attīstību, definē un izvērtē tajā ietverto problēmu būtību, nozīmi un saturu.

Prasmes

Loģiski strukturē pieaugušo pedagoģijas un mediju studiju teorētisko principus; argumentēti interpretē pieaugušo izglītības teorētiskās un praktiskās nostādnes dažādos kontekstos; identificē un kritiski izvērtē problemātiku, kuras aktualitāte pieaugusi līdz ar mūsdienu tehnoloģiju integrēšanas izaicinājumiem un iespējām pieaugušo pedagoģijā; argumentēti diskutē par mediju pedagoģijas aktuālajām problēmām gan ar nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem.

Kompetences

Demonstrē pētniecisku pieeju problēmjautājumu risināšanai; saskata IKT pedagoģisko potenciālu un adekvāti tehnoloģiskos risinājumus izmantot mācīšanās procesā; patstāvīgi izvēlas mērķim atbilstošu radošu mediju pedagoģijas pieeju lietojumu supervīzijas praksē; pielieto apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, lai kompetenti izvērtētu tehnoloģiju lietojuma priekšrocības un šķēršļus problēmsituāciju risināšanai supervīzijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM2MaģistrsObligātsNora Jansone-Ratinika