Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Sagatavot studentus ar mūzikas problemātiku saistītam pētnieciskam darbam, attīstot viņos prasmes pielietot kursā iegūtās teorētiskās zināšanas praktisku ar mūziku un citām neverbālās akustiskās komunikācijas formām saistītu problēmu pētīšanā un analīzē, iepazīstināt ar mūzikas jēdziena transformācijām vēstures gaitā, mūzikas izpratni dažādās kultūrās, mūzikas antropoloģijas mūsdienu attīstības tendencēm un vēsturi, veidot priekšstatu par akustiskās komunikācijas formu daudzveidību.

Priekšzināšanas

Bakalaura izglītība kādā no sociālajām, kultūras vai mākslas zinātnēm.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs zināšanas un kompeteci tematikā ‘mūzikas antropoloģija’, ‘klusēšanas veidi’, ‘klusēšana komunikācijā un starpkultūru komunikācijā’, ‘akustiskā ekoloģija’, apgūs attiecīgo terminoloģisko aparātu un teorijas.

Prasmes

Studenti pratīs pielietot apgūtās teorijas un terminus, analizējot prakses parādības; attīstīs analītiskās un prezentācijas prasmes.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM1MaģistrsIerobežota izvēle