Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Attīstīt studentos pamatprasmes izvēlēties informācijas iegūšanas metodi ergoterapijas praksē, kā arī spēju pamatot informācijas iegūšanas metodes/mērījuma izvēli ergoterapijas procesā un veikt pacienta/klienta novērtēšanu, izmantojot šādus mērījumus: Kanādas nodarbes veikšanas mērījums, Aktivitāšu apatauja, Bartela indekss, Gribas aptauja; izmantot klīnisko domāšanu ergoterapijas procesā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēku un viņa darbības jomām, apkārtējo vidi, par sabiedrības attīstību un veselību, par SFK struktūru un pamatterminiem.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas par novērtēšanas procesu ergoterapijā, par mērījumiem (Kanādas nodarbes veikšanas mērījums, Aktivitāšu apataujas lapa, Bartela indekss, Gribas aptaujas lapa) un to piemērotības noteikšanu, par novērošanu un intervēšanu ergoterapijā, par uz pierādījumiem pamatotu praksi ergoterapijā.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt novērošanu un intervēšanu, kā arī apgūs iemaņas lietot mērījumus (Kanādas nodarbes veikšanas mērījums, Aktivitāšu apataujas lapa, Bartela indekss, Gribas aptaujas lapa), kā arī paaugstinās iemaņas pierādījumu meklēšanā par klīniskiem jautājumiem dažādos informācijas avotos, pratīs pielietot klīniskās domāšanas prasmes novērtēšanas procesā un veidot terapeitiskas attiecības.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās pamatzināšanas un pamatprasmes:
veicot intervēšanu un novērošanu ergoterapijā;
novērtēt personas nodarbju veikšanu, izmantojot Kanādas nodarbes veikšanas mērījumu;
analizēt paveikto, atbilstoši novērtēšanas procesa soļiem un pieņemt lēmumus ergoterapijas laikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligātsZane Liepiņa