Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Sokolovska
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt iespēju padziļināt zināšanas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu izmeklēšanas īpatnībām. Kopējais un atšķirīgais. Vairāku apdraudējumu objekti. Tiesu prakses analīze un apkopošana. Noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu atšķirības pierādīšanā no citiem Krimināllikuma paredzētajiem kaitīgiem nodarījumiem. Veicināt izpratni izmeklēšanas atšķirībās par dažādiem apdraudējuma veidiem, kurus vieno kaitējums nodarīts personai- apdraudot tās īpašuma tiesības. Ar patstāvīgo darbu palīdzību pilnveidot prasmi teorētiskās zināšanas pielietot praktisko uzdevumu izpildīšanas procesā.

Uzdevumi: apzināt izmeklēšanas īpatnības, kas saistītas ar noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Iegūt padziļinātas zināšanas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tās pierādīšanas priekšmetu. Padziļināti apgūt noziedzīga nodarījuma pret īpašumu sastāva elementu pierādīšanas īpatnības salīdzinājumā ar citiem Krimināllikuma paredzētiem kaitīgiem nodarījumiem un veicināt studējošo prasmes patstāvīgi analizēt un piemērot Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma normas, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu, norobežojot tos no līdzīgiem noziedzīgu nodarījumu sastāviem.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas pamatzināšanas Krimināltiesībās un Kriminālprocesā, izmeklēšanas darba kopējos aspektos un izmeklēšanas plānošanas pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

Par Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma būtību un saturu, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu. Par noziedzīgā nodarījuma un tā sastāva jēdzienu. Par minētā grupas apdraudējuma objekta jēdzienu un priekšmetu. Kopējais izmeklēšanas darbību raksturojums, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu. Iegūtas zināšanas par noziedzīga nodarījuma pret īpašumu sastāva elementu pierādīšanas īpatnībām salīdzinājumā ar citiem Krimināllikuma paredzētiem kaitīgiem nodarījumiem un prasmes patstāvīgi analizēt un piemērot Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma normas izmeklēšanā, norobežojot tos no līdzīgiem noziedzīgu nodarījumu sastāviem.

Prasmes

Ir iegūtas zināšanas par Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normu piemērošanu. Pieredze un padziļinātas zināšanas noziedzīga nodarījuma sastāva konstatēšanā un analīzē. Spēja piemērot teorētiskas zināšanas, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu, veicot visus iespējamos pasākumus izmeklēšanas organizēšanā.

Kompetences

Pielietot iegūtās zināšanas noziedzīga nodarījuma fakta konstatēšanā. Uzsākt kriminālprocesu un pabeigt pirmstiesas izmeklēšanu. Veikt izmeklēšanu, pielietojot kriminālprocesuālās normas, atbilstoši noziedzīga nodarījuma sastāvam. Kvalificēt noziedzīgus nodarījumus. Izvērtēt situācijas, saistībā ar noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu izmeklēšanu. Patstāvīgi organizēt darbu izmeklēšanas jomā, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp7BakalaursIerobežota izvēleIlze Sokolovska