Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Štrumfa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Patoloģija

Mērķis

Studiju kursu PAK_008 un PAK_006 kopīgais mērķis ir, savstarpēji papildinot vienam otru, nodrošināt māszinību studentiem integrētas zināšanas patoloģijā un censties veidot klīniski orientētu, loģisku un zinātniski kritisku domāšanu, akcentējot biežus un/vai klīniski būtiskus patoloģiskus procesus. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko kursu apguvei, veidojot profesionāli un vispusīgi izglītotu speciālistu.

Kursa PAK_008 mērķis ir sniegt zināšanas par atsevišķiem vispārīgiem patoloģiskiem procesiem un atsevišķu būtisku slimību patoģenēzi (t.sk. sistēmiskām patoloģiskām izmaiņām), ciktāl tas iespējams priekšmeta apjoma ietvaros.

Kurss PAK_006 papildina šo priekšmetu ar 1) ieskatu atsevišķu, biežu un/vai klīniski būtisku slimību patoloģiskajā anatomijā, resp., morfoloģiskajās izpausmēs kontekstā ar to patoģenēzi, programmas apjoma noteiktajās robežās ietverot ieskatu biežu un klīniski aktuālu audzēju patoloģijā; iekaisuma morfoloģiskajās izpausmēs un elpošanas sistēmas slimību patoģenēzē; ginekoloģiskajā patoloģijā, kā arī ar 2) praktisku pārskatu par patoloģiju kā diagnostisku medicīnas nozari studiju programmas specifikai atbilstošā līmenī. Šie aspekti netiek atkārtoti izskatīti PAK_008 ietvaros.

Priekšzināšanas

Šūnas bioloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā, bioķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot atsevišķu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību; patoģenēzi un tās izpausmes klīniskajās norisēs, attēldiagnostikas un laboratorijas izmeklējumos; cēloņus un riska faktorus; iespējamās komplikācijas un sekas, kā arī iznākumus, ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms.

Prasmes

Ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms, students klīniskos uzdevumos iepratīsies identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt kursa tematiskajā plānā minēto slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu nepieciešamos laboratorijas izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas, students attīstīs kompetences darbā ar informāciju un medicīnas izmeklējumu datiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.