Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot studējošo prasmi vadīt pētījumu: pētījuma dizaina izstrāde, mērķu, uzdevumu, hipotēzes formulēšana, izvēlēties atbilstošas pētniecības metodes, iegūto datu apstrādes metodes. Formulēt secinājumus, balstoties uz iegūto datu analīzi.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūti studiju kursi: Lietišķā socioloģija: kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes; Pētniecības metodoloģija un loģika; Kursa darbs: cilvēks sociālā vidē; Statistikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļinātas studējošā teorētiskās zināšanas par izvēlēto pētnieciskā darba tematu.

Prasmes

Izstrādāt un vadīt pētījumu prakses vietā, atbilstoši ētikas normām.
Iegūt un sistematizēt datus pētniecības nolūkos.
Lietot sociālā darba pētniecībā nepieciešamās lietojumprogrammas.
Analizēt pētniecībā iegūtos datus.
Prasme interpretēt iegūtos datus.

Kompetences

Spēs pielietot pētnieciskās iemaņas sociālo problēmu analīzei prakses vidē. Spēs atrast, atlasīt, analizēt, izmantot zinātnisko literatūru, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, kritiski analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.