Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ēriks Treļs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sagatavot studējošos pareizi, droši, ātri izvērtēt dažādas situācijas un pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā policijas darbā.

Uzdevumi:
1. Iegūt zināšanas par policijas dienestu darba organizāciju un tiesisko reglamentāciju;
2. Veidot izpratni par policijas lomu demokrātiskā un tiesiskā valstī;
3. Iepazīt policijas iestāžu organizāciju un vietu valsts izpildvaras mehānismā, par policijas uzdevumiem, darbības principiem, par policijas darbinieka pienākumiem, tiesībām un atbildību.
4. Iegūt zināšanas par dienesta gaitas normatīvo regulējumu.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Par policijas iestādēm, policijas iestāžu struktūru, sistēmu un kompetenci; par policijas darba organizāciju, par policijas uzdevumiem, darbības principiem; par policijas darbinieka pienākumiem, tiesībām un atbildību; par dienesta gaitu un disciplināratbildību; par policijas pārrobežu sadarbību.

Prasmes

Pārzinat policijas dienestu darba organizāciju, struktūrvienību uzdevumus; profesionāli veikt dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un likumpārkāpumu novēršanā; droši un ātri izvērtēt situāciju, pieņemt lēmumu fiziskā spēka, speciālo līdzekļu un šaujamieroču pielietošanas pamatotībai; izvertēt policijas pārrobežu sadarbības pamatotību, pārzināt sadarbības kārtību.

Kompetences

Profesionāli un efektīvi pildīt dienesta pienākumus; pieņemt lēmumus un pamatot savu darbību likumību; pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskajā darbā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.