Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Lidija Rozentāle, Lidija Juļa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Nostiprināt studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas. Sekmēt profesionālo iemaņu nostiprināšanu, kā arī rast priekšstatu par uzņēmuma/iestādes/institūcijas darbības uzdevumiem un galvenajām darbības jomām. Gūt izpratni par šo institūciju/organizāciju reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un to darbību.

Priekšzināšanas

Profesionālā ētika, Lietvedība, Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Saistību tiesības, Lietu tiesības, Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Civilprocesa tiesības, Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Krimināltiesības. Sevišķā daļa, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Izprot iestāžu/organizāciju (publisku vai privātu) darbību un normatīvos aktus, kas regulē to darbību; demonstrē zināšanas par iestāžu/organizāciju (publisku vai privātu) darbību un ar to saistītajām juridiskām problēmām; spēj identificēt izvēlētās prakses vietas nozares problēmjautājumus un atrast piemērotu judikatūru.

Prasmes

Praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas iestāžu/organizāciju (publisku vai privātu) tiesiskās darbības nodrošināšanā, ievērojot: darba drošības noteikumus, konfidencialitāti, komercnoslēpumu un profesionālās ētikas pamatprincipus. Patstāvīgi izstrādāt iestādes/organizācijas (publiskas vai privātas) darbības specifikai (funkcijām) atbilstošus juridisko dokumentu projektus; noteikt kādas konkrētā situācijā ir iesaistītās personas, to tiesības un pienākumi; prasmi risināt standarta un vidējas grūtības pakāpes individuālus praktiskos uzdevumus; uzņemties atbildību un paust iniciatīvu, izpildot prakses uzdevumus. Spēt izskaidrot un argumentēti diskutēt par izvēlēto tiesību jomu.

Kompetences

Patstāvīgi formulē un analizē tiesisko regulējumu, kas attiecas uz prakses vietas darbību, saskata problēmas, sniedz to risinājumu un pamato lēmumus; plāno iestādē/organizācijā (publiskā vai privātā) veicamos darbus un izvērtē to izpildes kvalitāti; demonstrē izpratni un atbildību par savas darbības iespējamo ietekmi uz iestādi/organizāciju (publisku vai privātu) un sabiedrību kopumā. Izprot profesionālās ētikas pamatprincipus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz6BakalaursObligātsInga Kudeikina
Tiesību zinātne, TZz6BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ6BakalaursObligātsInga Kudeikina, Lidija Juļa
Tiesību zinātne, TZN6BakalaursObligātsInga Kudeikina