Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Docents

RSU Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

Augsti kvalificētu lekciju vadīšana

Studiju kursu izstrāde

Studiju darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu vadīšana

Pētnieciskā darbība

2012 - pašlaik

Zvērināta notāra palīdze

Zvērināta notāra Hermaņa Vidžupa birojs

klientu konsultēšana

juridisku dokumentu un to projektu sagatavošana ​

notariālo darbību izpilde, aizstājot zvērinātu notāru

2016 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

RSU Juridiskā fakultāte

2015 - pašlaik

Docenta p.i.

RSU Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

lekciju pasniegšana

semināru vadīšana

studējošo patstāvīgo darbu vērtēšana

studiju kursu sagatavošana

mācību līdzekļu sagatavošana

studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

2011 - 2012

Juriste

zvērināta notāra Hermaņa Vidžupa birojs

juridisku dokumentu projektu sagatavošana​

2009 - 2011

Zvērināta notāra palīdze

Zvērinātas notāres Diānas Tučkus birojs

klientu konsultēšana

juridisku dokumentu projektu sagatavošana

notariālo darbību izpilde, aizstājot zvērinātu notāru​

2003 - 2009

Zvērināta notāra palīdze

Zvērināta notāra Barbas Girgensones birojs

klientu konsultēšana

juridisku dokumentu sagatavošana

notariālo darbību izpilde, aizstājot zvērinātu notāru

1997 - 2003

Tiesnesis

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa

civillietu un krimināllietu sagatavošana iztiesāšanai

civillietu un krimināllietu iztiesāšana ​

1995 - 1997

Kriminālpolicijas inspektore

Rīgas pilsētas Galvenā policijas pārvalde

kriminālprocesu izmeklēšana​

1994 - 1995

Skolotājs

Ķeguma komercnovirziena skola

stundu pasniegšana

skolēnu patstāvīgo darbu labošana

mācību materiālu sagatavošana​

1993 - 1994

Referente

Tieslietu ministrija

politikas plānošanas dokumentu izstrāde

dalība darba grupās​

1990 - 1993

Izmeklētāja

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona policijas pārvalde

krmināllietu izmeklēšana

apsūdzības celšana​

Izglītība

2010 - 2015

LR tiesību doktora zinātniskais grāds, Dr.iur. ​

Rīgas Stradiņa universitāte

2007 - 2009

Tiesību zinātņu maģistra grāds civiltiesību apakšnozarē

Latvijas Policijas akadēmija

1989 - 1995

Diploms par augstāko juridisko izglītību, jurista kvalifikācija

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

Ģimenes un bērnu tiesību aizsardzība

Īpašuma tiesību realizācijas problemātika

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, bakalaura Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Tiesību zinātne

Izstrādātie studiju kursi

Ģimenes un bērnu tiesību aizsardzība

Darījumu ar nekustamo īpašumu tiesiskais nodrošinājums

Docētie studiju kursi

Civilprocess

Ģimenes tiesības

Ģimenes un bērnu tiesību aizsardzība

Ievads civiltiesībās

Ievads tiesību zinātnē

Lietu tiesības

Lietvedība

Mantojuma tiesības

Saistību tiesības

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie (pēdējo trīs gadu laikā):

promocijas darbi: 5

​maģistra darbi: 7

bakalaura darbi: 18

​studiju darbi: 20

recenzētie (pēdējo trīs gadu laikā):

​​maģistra darbi: 9

bakalaura darbi: 13

​​studiju darbi: 14

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2015.-pašlaik - Latvijas Zinātņu padomes eksperte Juridiskajā zinātnē

2015. - pašlaik - Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes locekle

Publikācijas

Raksti​​

Kudeikina, Inga. Doktrinālā pieeja domājamās daļas izpratnei kopīpašumā [Elektroniskais resurss] / I.Kudeikina // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(1) (2015), 19.-24.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 8.dec. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Kudeikina, Inga. Medību tiesiskais regulējums medību drošības un sabiedrības interešu aspektā [Elektroniskais resurss] / I.Kudeikina // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.3(3) (2015), 45.-53.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Tēzes​​

Kudeikina, Inga. Tiesību un tiesību objektu publiskās reģistrācijas tiesiskā kārtība / I.Kudeikina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 297.lpp.

Kudeikina, Inga. Tiesību un tiesību objektu publiskās reģistrācijas tiesiskā kārtība / I.Kudeikina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 297.lpp.

Palkova, Karina. The right to health in context of ensuring the best interests of the child / K.Palkova, I.Kudeikina // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.81.

Kudeikina, Inga. Indivīdu tiesiskās socializācijas problēmas kopīpašnieku tiesiskajās attiecībās / I.Kudeikina // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 415.lpp.

Kudeikina, Inga. Nekustamā īpašuma kā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīka konfiskācija narkotiku nelegālās aprites apkarošanas lietās / I.Kudeikina // Starptautiskā zinātniskā konference "Narkotisma politiskie, tiesiskie, sociālie un medicīniskie aspekti" = International Scientific Conference "Political, Legal, Social and Medical Aspects of Narcotics" (Rīga, 2012.g. 26.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte. - Rīga, 2012. - 33.-34.lpp.

Kudeikina, Inga. Understanding of joint ownership rights in the context of environmental law genesis / I.Kudeikina // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.61.

Kudeikina, Inga. Kopīpašuma tiesisko attiecību modernizācijas nepieciešamība sociāli ekonomiskās krīzes apstākļos / I.Kudeikina // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 433.lpp.

Kudeikina, Inga. Tiesību aizsardzības iestāžu loma civiltiesisko attiecību vides tiesiskuma nodrošināšanā / I.Kudeikina // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 45.-46.lpp.

Kolēģi

Andrejs Vilks
Dekāns, Docētājs
Sandra Kaija
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Jānis Grasis
Prodekāns, Vadošais pētnieks
Juris Zīvarts
Lektora p.i., Studiju programmas vadītājs
Jānis Baumanis
Vadošais pētnieks
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja