Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Docente

RSU Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

Augsti kvalificētu lekciju vadīšana

Studiju kursu izstrāde

Studiju darbu, bakalaura darbu, maģistra darbu vadīšana

 

2015 - 2017

Docenta p.i.

RSU Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

lekciju pasniegšana

semināru vadīšana

studējošo patstāvīgo darbu vērtēšana

studiju kursu sagatavošana

mācību līdzekļu sagatavošana

studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

2012 - pašlaik

Zvērināta notāra palīdze

Zvērināta notāra Hermaņa Vidžupa birojs

klientu konsultēšana

juridisku dokumentu un to projektu sagatavošana ​

notariālo darbību izpilde, aizstājot zvērinātu notāru

2011 - 2012

Juriste

zvērināta notāra Hermaņa Vidžupa birojs

juridisku dokumentu projektu sagatavošana​

2009 - 2011

Zvērināta notāra palīdze

Zvērinātas notāres Diānas Tučkus birojs

klientu konsultēšana

juridisku dokumentu projektu sagatavošana

notariālo darbību izpilde, aizstājot zvērinātu notāru​

2003 - 2009

Zvērināta notāra palīdze

Zvērināta notāra Barbas Girgensones birojs

klientu konsultēšana

juridisku dokumentu sagatavošana

notariālo darbību izpilde, aizstājot zvērinātu notāru

1997 - 2003

Tiesnesis

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa

civillietu un krimināllietu sagatavošana iztiesāšanai

civillietu un krimināllietu iztiesāšana ​

1995 - 1997

Kriminālpolicijas inspektore

Rīgas pilsētas Galvenā policijas pārvalde

kriminālprocesu izmeklēšana​

1994 - 1995

Skolotājs

Ķeguma komercnovirziena skola

stundu pasniegšana

skolēnu patstāvīgo darbu labošana

mācību materiālu sagatavošana​

1993 - 1994

Referente

Tieslietu ministrija

politikas plānošanas dokumentu izstrāde

dalība darba grupās​

1990 - 1993

Izmeklētāja

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona policijas pārvalde

krmināllietu izmeklēšana

apsūdzības celšana​

Izglītība

2010 - 2015

LR tiesību doktora zinātniskais grāds, Dr.iur. ​

Rīgas Stradiņa universitāte

2007 - 2009

Tiesību zinātņu maģistra grāds civiltiesību apakšnozarē

Latvijas Policijas akadēmija

1989 - 1995

Diploms par augstāko juridisko izglītību, jurista kvalifikācija

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

Ģimenes un bērnu tiesību aizsardzība

Vides aizsardzība

Īpašuma tiesību realizācijas problemātika

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Tiesību zinātne

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Ģimenes un bērnu tiesību aizsardzība

Darījumu ar nekustamo īpašumu tiesiskais nodrošinājums

Civiltiesības, civilprocesa tiesības, komerctiesības
Ievads tiesībās un civiltiesībās
Ģimenes un mantojuma tiesības
Lietu un saistību tiesības
Civilprocess

 

Docētie studiju kursi

 

Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Darījumu ar nekustamo īpašumu tiesiskais nodrošinājums
Vides aizsardzības likumdošana
Ievads tiesībās
Ievads tiesību zinātnē un civiltiesībās
Ģimenes un mantojuma tiesības
Saistību un lietu tiesības
Civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie (pēdējo trīs gadu laikā):

promocijas darbi: 7
maģistra darbi: ~ 20
bakalaura darbi: ~30
studiju darbi: ~50
recenzētie (pēdējo trīs gadu laikā):
maģistra darbi: ~20
bakalaura darbi: ~30

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2015.-2018. - Latvijas Zinātņu padomes eksperte Juridiskajā zinātnē

2015. - 2018. - Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes locekle

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

I.Kudeikina, S.Kaija. Legal Scope of the Meditacion and Problem of Applicability. EUROPEAN JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT . VOL 7 (4), 2018, 372-380 p.p.

 

 

I.Kudeikina, K.Palkova. The right to health in context of ensuring the best interests of the child. SHS Web of Conferences, 01 January 2018, Vol.51, p.01015

 

 

 

 

I.Kudeikina, S. Kaija “The damage caused to the environment in the context of the sustainable development of society” .

European Journal of Sustanaible Development. VOL 8, Nr.5, 2019. Special Issue.

 

Kudeikina, Inga. Doktrinālā pieeja domājamās daļas izpratnei kopīpašumā [Elektroniskais resurss] / I.Kudeikina // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(1) (2015), 19.-24.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 8.dec. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kudeikina, Inga. Medību tiesiskais regulējums medību drošības un sabiedrības interešu aspektā [Elektroniskais resurss] / I.Kudeikina // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.3(3) (2015), 45.-53.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

 

Kudeikina, Inga, Palkova, Karina, The right to health in context of ensuring the best interests of the
child. SHS Web of Conferences, 01 January 2018, Vol.51, p.01015

 

 

Kudeikina, Inga. Ways of modernising the divided use of co-owned real estate.

5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2018)
(Vienna, Austria, March 19-21, 2018) : Conference Proceedings. Vienna, 2018. Vol.5, Issue 1.1,
p.403-410.

 

 

Kudeikina, Inga. Problems associated with the parents' failure to execute threir care responsibilities
from viewpoint of juvenile delinquency / I.Kudeikina
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2018)
(Florence, Italy, Oct.23-26, 2018) : Conference Proceedings. Florence, 2018. Vol.5, Issue 1.6, p.293-
298.

 

 

Kudeikina, Inga. Kaija, Sandra. Liability for property tax avoidance : civil and criminal law aspects .
Právo, obchod, ekonomika, VIII / edited by J.Suchoža, J.Husár, R.Hučková. Košice : Univerzita
P.J.Šafárika v Košiciach, 2018. P.227-235.

 

 


Kudeikina, Inga, Kaija, Sandra. Legal scope of the mediation and problem of applicability.
European Journal of Sustainable Development. Vol.7, No.4 (2018), p.372-380.
Tēzes

 

 

Tēzes​​

 

 

Kudeikina, Inga. Problems associated with the right of access in context of the rights of the child .
7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social
Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) :
Abstracts / Rīga Stradiņš University. Rīga, 2018. P.68.

 

 

Kudeikina, Inga.
Inventāra tiesības problemātika. RSU zinātniskā konference 2018.gada 22.-23.marts. Pieejams:
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zinātnes
%20departaments/2018/RSU_zinatniskas_konferences_tezes_2018.pdf

 

 

Kudekina, Inga. RSU starptautiskā starpdisciplinārā konference Places, 2019.gada 2.aprīlis.
Prospects of Development of the Form of Authorisation by Natural Persons. Pieejams: http://placesconference2019.
rsu.lv/sites/default/files/documents/PLACES_abstracts_book_rev.pdf

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks
Andrejs Vilks
Docētājs, Prodekāns
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristiāna Poļakova
Zinātniskā asistente
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja