Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir palīdzēt apgūt zināšanas plānot, organizēt, kontrolēt, vadīt un nodrošināt atbilstošu aprūpes procesa veikšanu vecmātes praksē.

Priekšzināšanas

Vispārējā psiholoģija, sabiedrības veselības pamati, tiesību pamati, datora lietošanas prasme.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt vecmātes funkcijas veselības saglabāšanā. Formulēt un izskaidrot vecmātes darba organizācijas modeļus un vadības stilus. Izklāstīt Latvijas veselības aprūpes organizatorisko struktūru, veselības aprūpes līmeņus. Spēs aprakstīt vispārējās vadības principu pielietojumu un īpatnības valsts veselības aprūpes sistēmā. Spēs analizēt kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipus.

Prasmes

Spēj aprakstīt ārstniecības pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu, kas ietver ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroli; pacientu sūdzību un ieteikumu izskatīšanu; ārstniecības rezultātu analīzi; ārstniecības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, personāla motivēšanu un pielietot psiholoģiskā klimata izvērtēšanas un uzlabošanas iespējas.
Spēj izskaidrot ārstniecības iestādes vides pieejamības nozīmi un izskaidrot iespējas to nodrošināt dažādām personu grupām.

Kompetences

Studenti spēj analizēt un izvērtēt veselības pakalpojumu kvalitātes vadību. Spēj izvērtēt psihosociālos faktorus un pielietot to novērtēšanas metodes darba procesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb7BakalaursObligātsIlze Ansule