Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares

Mērķis

Veidot studējošo izpratni par makroekonomikas teoriju kā ekonomikas teorijas sastāvdaļu un par statistikas lomu tirgus apstākļos. Veicināt zināšanas par makroekonomikas teorētisko konceptu, tā kategorijām un pamatjautājumiem, piedāvājot informāciju gan vēsturiskajā, gan mūsdienu kontekstā, nostiprināt makroekonomikas teorijas un politikas zināšanas ar piemēriem, kas ilustrē makroekonomikas principu pielietošanu reālajā dzīvē, valsts politikā un uzņēmējdarbībā, veikt konkrētu gadījumu analīzi.

Priekšzināšanas

Vidējā izglītība. Matemātika. Ekonomikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
• spēj parādīt zināšanas par informāciju – tās nozīmi, veidiem, iegūšanas iespējām, grupēšanu, datu apstrādes metodēm;
• izprot tirgus ekonomikas funkcionēšanas makroekonomisko konceptu un tā likumsakarību praktiskās izpausmes saskaņā ar jaunākajām attīstības tendencēm;
• pārzina makroekonomiskās teorijas un to lomu valsts politikā un uzņēmējdarbībā;
• izprot ekonomikas ciklisko attīstību un regulēšanas metodes saskaņā ar mūsdienu teorijām;
• izprot starptautisko ekonomisko sakaru lomu globālajā saimniecības sistēmā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs aprēķināt, interpretēt un izmantot makroekonomiskos rādītājus, ekonomiskās situācijas izvērtēšanai. Studējošie spēs veikt makroekonomiskā līdzsvara un tā ietekmējošo faktoru analīzi, klasificēt bezdarba un inflācijas veidus un cēloņus, argumentēti diskutēt par fiskālās un monetārās politikas instrumentu pielietošanu atkarībā no biznesa cikla izmaiņām, noteikt ekonomiskās izaugsmes faktorus ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Studējošie spēs pielietot makroekonomikas teorētiskās zināšanas ekonomisko procesu un biznesa vides analīzei un aktuālo problēmu risināšanai, kā arī zinātniski pētnieciskā un profesionālā darba veikšanai. Studējošie, balstoties uz makroekonomiskas informācijas analīzi, spēs argumentēti diskutēt par makroekonomikas aktuālajiem jautājumiem un to praktisko nozīmi.
Loģiski un pamatoti atbildēt uz jautājumiem par apskatītajiem tematiem, analizēt lekcijās aplūkotos teorētiskos jautājumus; spēs uztvert un sistematizēti konspektīvā veidā izklāstīt galvenos statistikas teorētiskos jautājumus un likumsakarības.

Kompetences

Studējošie spēs klasificēt informācijas datu kopas, veikt matricu ekonomisko interpretāciju, izskaidrot funkciju pētīšanas algoritmu, definēt finanšu matemātikas jēdzienus.
Studējošie spēs analizēt un interpretēt makroekonomiskos rādītājus, izskaidrot makroekonomiskā līdzsvara pētīšanas algoritmu, raksturot fiskālās un monetārās politikas instrumentus un noteikt to pielietošanu atkarībā no ekonomiskās situācijas valstī, izvēlēties inflācijas un bezdarba samazināšanas rīkus, noteikt ekonomiskās izaugsmes un dzīves līmeņa faktorus un rādītājus, raksturot valstu konkurētspējīgās priekšrocības un lomu pasaules ekonomikā, analizēt valūtas kursu ietekmējošus faktorus un starptautiskās finanšu sistēmas jēdzienus. Studējošie spēs veikt valsts politikas un biznesa vides analīzi, izmantojot makroekonomikas kategorijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, IBSEeng2BakalaursObligāts