Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Veicināt maģistrantu izpratni par tiesībām, to nozīmi un piemērošanu profesionālajā darbībā, t.sk. iedziļinoties darba tiesību, autortiesību un blakustiesību specifikā, pievēršoties privātpersonas un valsts (pārvaldes) attiecību tiesiskajiem aspektiem, kā arī veicināt prasmi analizēt konkrētas situācijas un apzināties normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību.

Priekšzināšanas

Kursa "Tiesību pamati” vai “Ievads tiesībās” apguve bakalaura studiju līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie zina tiesību pamatjēdzienus, nozares, tiesību aktu sistēmu, orientējas cilvēktiesību, tiesisko darījumu un līgumtiesību, komercdarbības un nevalstiskās darbības tiesiskajā regulējumā.
­Padziļināti izprot jautājumus, kas saistīti ar komunikācijas nozari, tostarp autortiesības un blakustiesības, vārda brīvību, privātpersonu un valsts pārvaldes attiecību tiesiskos aspektus.

Prasmes

Studējošie spēj izvēlēties problēmsituācijai atbilstošu normatīvo regulējumu, apliecinot izpratni par attiecīgu tiesību institūtu ­nozīmi, kritiski analizē un argumentēti pamato normatīvā akta izvēles piemērošanu noteiktā problēmgadījumā.

Kompetences

Spēj vērtēt tiesību aktu piemērojamību, izvēlēties atbilstošus piemērojamos normatīvos aktus, tiesību principus, pārzina to pielietošanas metodiku noteiktas problēmas situācijas risināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM3MaģistrsObligāts