Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mārtiņš Menniks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Sniegt ieskatu projektu vadīšanā kā nozīmīgā disciplīnā Latvijas attīstībai, sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas un sekmēt teorētisko atziņu praktisko pielietojamību projektu izstrādes un vadības jomā, kā arī Eiropas Savienības fondu un citu finanšu resursu piesaistē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais apgūtās zināšanas un izpratni spēs demonstrēt, izskaidrojot projekta jēdzienu un citus svarīgākos terminus, kā arī raksturojot projektu vadības procesus. Spēs aprakstīt projekta veidošanu un plānošanu, kā arī projekta īstenošanas un vadīšanas procesu un fāzes. Nosaukt un raksturot projekta komandas veidošanas pamatprincipus, novērtēt riskus. Klasificēt un novērtēt pieejamos resursus.
Pēc studiju kursa apgūšanas studenti gūs zināšanas un izpratni par lietvedības nozīmi jebkuras iestādes darbā, dokumentu klasifikāciju, par vispārējām lietvedības dokumentu noformēšanas prasībām, par dokumentu juridisko spēku, par dokumentu apriti, par dokumentu un lietvedības valodu, kā arī par dažādu dokumentu izstrādes īpatnībām.

Prasmes

Studējošais pratīs apkopot būtisko informāciju par pieejamajiem finanšu resursiem un projektu konkursiem, pielietot atbilstošas menedžmenta pamatprasmes projektu sagatavošanā un realizācijā; Veikt sadarbības partneru atlasi un komandas darba koordinēšanu, strādāt ar projekta dokumentāciju, izvērtēt projektu. Prezentēt projektus publiski.
Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot lietvedības pamatus un juridiskās tehnikas būtību un prot izstrādāt un noformēt rīkojuma, organizatoriskos, iekšējās sarakstes, personāla u.c. dokumenta veidus.

Kompetences

Studējošais pratīs izmantot apgūtās zināšanas un prasmes situācijās, kad konkrētu mērķu sasniegšanai ir izdevīgi iniciēt jaunus projektus vai piedalīties projektu realizēšanas dažādās stadijās. Studējošais varēs analizēt un vērtēt projektu efektivitātes potenciālu un saistītos riskus. Iniciēt jaunus, vērtīgus projektus.
Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskā dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, spēj iesaistīties radošās un kritiskās diskusijās par dokumentu izstrādē un noformēšanā esošām problēmām un spēj izvērtēt un analizēt dokumenta juridisko spēku.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD7BakalaursObligātsMārtiņš Menniks, Elīna Roze