Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 0
Kursa vadītājs:Liāna Deklava
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par psiholoģijas pamatjautājumiem, veidot prasmi uztvert un izprast cilvēka izturēšanās psiholoģiskos aspektus sociālā darba kontekstā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs definēt psihes pamatjēdzienus, skaidrot to izpausmes; raksturot psiholoģijas teorētiskos virzienus; psihes fenomenus un cilvēka sociālās lomas un socializācijas procesu dzīves laikā.

Prasmes

Pratīs salīdzināt dažādas psiholoģiskās teorētiskās pieejas, analizēs cilvēka psihiskos procesus, emocijas, personības īpatnības un individuālos socializācijas procesus dzīves laikā.

Kompetences

Students spēs uztvert un izprast psihiskos fenomenus indivīda līmenī, cilvēka attīstības likumsakarības; spēs, balstoties uz teorētiskajiem modeļiem, izvērtēt aktuālās sociālās lomas, socializācijas procesus un to ietekmējošos faktorus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligāts