Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aivars Stankevičs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Apgūt zināšanas par komunikācijas, informācijas un plašsaziņas līdzekļu lomu mūsdienu politiskajos procesos, un veidot izpratni par saskarsmes procesa sastāvdaļām un tā vadīšanas specifiku, attīstīt saskarsmes prasmes un iemaņas, izprast šajā procesā iesaistīto pušu vēlmes, intereses un nepieciešamības, sniegt ieskatu saskarsmes procesu dažādībā un to niansēs.

Priekšzināšanas

Zināšanas sociālo procesu un politikas jomā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti var pastāstīt par pārliecinātas komunikācijas elementiem un veidošanu, kā arī par Eiropas Savienības un Latvijas valsts komunikācijas politikas mērķiem un uzdevumiem, var nosaukt valsts un Eiropas Savienības komunikācijas subjektus, to mērķus un uzdevumus.

Prasmes

Studenti prot sagatavot runu publiskai prezentācijai, veidot pārliecinātu saskarsmi ikdienas un profesionālām vajadzībām. Prot veikt elementāru politiskās informācijas analīzi, prot skaidrot aktuālos Eiropas Savienības un Latvijas valsts komunikācijas un politiskās sistēmas subjektu mijiedarbības jautājumus.

Kompetences

Studējošie spēs izvēlēties atbilstošus komunikācijas veidus un plašsaziņas līdzekļus, spēs veidot dialogu ar institūcijām, spēs paskaidrot klientiem valstiskos lēmumus, spēs aktivizēt klientus aktīvai pilsoniskai iesaistei. Spēs novērtēt publiskās saskarsmes kontekstu, vadīt un ietekmēt saskarsmes procesu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligātsAivars Stankevičs