Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Veicināt radošu domāšanu. Apgūt zināšanas par dažādām radošajām aktivitātēm. Veidot izpratni par radošo aktivitāšu nozīmi ergoterapijas procesā. Apgūt prasmes lietot radošās aktivitātes ergoterapeitiskajā ārstēšanā dažāda vecuma pacientiem/klientiem ar nodarbju disfunkciju dažādu diagnožu grupās. Apgūt prasmes plānot, vadīt grupu darbu, veikt grupas darba izvērtēšanu, noformēt dokumentāciju un attīstīt/pilnveidot studenta, kā līdera, prasmes.

Priekšzināšanas

Konceptuālajos prakses modeļos, psiholoģijā, nodarbē un kultūrvidē.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs nosaukt un raksturot radošo aktivitāšu veidus, skaidrot tos multikulturālā kontekstā, izskaidrot radošo aktivitāšu un radošuma nozīmi ergoterapijā, izskaidrot teorētiskos argumentus radošo aktivitāšu pielietojumam terapijā, paskaidrot radošo aktivitāšu, kā vienas no terapijas metodēm, ietekmi uz pacienta/klienta atveseļošanos, atlasīt atbilstošas radošās aktivitātes dažādām pacientu/klientu grupām ar nodarbes disfunkciju, definēt radošuma jēdzienu un tā nozīmi ergoterapijā.

Prasmes

Studējošais spēs pamatot radošo aktivitāšu pielietojumu terapijā, pratīs izmantot radošās aktivitātes ergoterapeitiskajā ārstēšanā, apgūs iemaņas plānot, sagatavot un organizēt radošo aktivitāšu grupas darbu, salīdzināt dažādu radošo aktivitāšu sarežģītības pakāpes, demonstrēt līdera prasmes grupu vadīšanā, pamatot radošo aktivitāšu terapeitisko efektu, apgūs iemaņas dokumentēt grupu darbu radošajās aktivitātēs. Novērtēt radošo aktivitāšu ietekmi dažāda vecuma pacientu/klientu grupām ar nodarbes disfunkciju, izmantojot ergoterapijā izmantojamās novērtēšanas metodes, kritiski analizēt literatūru.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes par radošo aktivitāšu kā vienas no ergoterapijā lietotajām metodēm, studējošais spēj izstrādāt terapijas plānu, izmantot atbilstošas radošas aktivitātes, nepieciešamības gadījuma tās modificēt. Plānot, organizēt, vadīt un dokumentēt grupas darbu, vērtēt un analizēt radošo aktivitāšu terapeitisko efektivitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligāts