Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Laura Isajeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt zināšanas sabiedrības veselības pamatjautājumos, kas nepieciešamas veselības informācijas novērtēšanai un uz pierādījumiem balstītas sabiedrības veselības praksei.

Priekšzināšanas

1. Lai izprastu sabiedrības veselības problēmas un epidemioloģijas lomu veselības zinātnēs, nepieciešamas priekšzināšanas normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā un/vai propedeitikā;
2. Lai students prastu pielietot veselības mērījumus un epidemioloģijas metodes praksē, nepieciešamas priekšzināšanas matemātiskajā statistikā un datora lietošanas prasmes;
3. Lai lasītu un analizētu moderno literatūru sabiedrības veselībā un epidemioloģijā, nepieciešama angļu valodas prasme.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas, kas ļauj:
• Atpazīt un aprakstīt veselības un sabiedrības veselības teorijas;
• Aprakstīt profilakses un veselības veicināšanas teorētiskos pamatus un attiecināt tos uz savu specialitāti;
• Formulēt slimību skrīninga pamatprincipus;
• Formulēt demogrāfijas pamatnostādnes un izskaidrot demogrāfisko procesu saistību ar iedzīvotāju veselību;
• Atpazīt sociālās medicīnas teorijas un izskaidrot veselības sociālās determinantes;
• Paskaidrot uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes jēdzienu;
• Aprakstīt veselības informācijas veidus, uzskaitīt tās galvenos avotus, identificēt to ietekmējošos faktorus;
• Atšķirt epidemioloģisko pētījumu galvenos dizainus, kā arī identificēt faktorus, kas var ietekmēt pētījuma rezultātu pareizību;
• Nosaukt un aprakstīt veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas galvenos principus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
• Interpretēt veselības jēdzienu saistībā ar specialitāti;
• Sniegt veselību ietekmējošos faktoru, tai skaitā sociālo faktoru piemērus;
• Atrast piemērus profilaksei un veselības veicināšanai savas specialitātes ietvaros;
• Aprēķināt veselības notikumu un stāvokļu biežuma pamatrādītājus;
• Atšķirt kopējos, specifiskos un standartizētos rādītājus;
• Atšķirt epidemioloģisko pētījumu veidus pēc to dizaina;
• Iegūt veselības informāciju un to kritiski vērtēt atkarībā no tās avotiem;
• Lietot veselības notikumu biežuma rādītājus un demogrāfijas rādītājus sabiedrības veselības problēmu definēšanā.

Kompetences

• Diskutēt par sabiedrības veselības problēmām un to iespējamajiem risinājumiem saistībā ar specialitāti.
• Novērtēt veselības problēmu, izmantojot piemērotus datus avotus un rādītājus.
• Salīdzināt veselības problēmas izmaiņas laikā vai atšķirības starp dažādām populācijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO6BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SD4BakalaursObligāts