Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zane Vorslava
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par sociālo tiesību lomu, nozīmi un praktisko pielietošanu Latvijas Republikas tiesību sistēmā.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Cilvēktiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūst un izprot zināšanas par sociālo tiesību specifiku un valsts sniegto garantiju izmantošanas iespējām. Spēj parādīt tiesību zinātnes nozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas, kā arī iegūt šo zināšanu kritisku izpratni, vienlaikus attiecīgo zināšanu daļa atbilst studiju kursa sasniegumu līmenim. Studenti spēj parādīt sociālo tiesību jomas svarīgāko jēdzienu, definīciju un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Studenti spēj izmantot sociālā jomā izstrādātus tiesību aktus, veikt to kvalitatīvu un salīdzinošu analīzi. Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā sociālo tiesību jomā, kā arī patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos pētot sociālo tiesību problēmjautājumus. Studenti spēj ne tikai uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, bet arī strādājot komandā vai vadot citu cilvēku darbu. Papildus studenti spēj virzīt tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi sociālo tiesību jomas attīstībai un tās piemērošanai praksē. Spēj, izmantojot apgūtos sociālo tiesību teorētiskos pamatus un prasmes, analītiski aprakstīt un formulēt informāciju, problēmas un risinājumus sociāli tiesiskajā jomā. Studenti spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt par sociālo tiesību specifiku ne tikai ar profesionāļiem, bet arī ar nespeciālistiem. Studenti spēj ne tikai izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes veicot pētniecisku darbu sociālo tiesību jomā, bet arī veikt minētos darbus inovatīvi, profesionāli, ar citu mūsdienīgu pieeju.

Kompetences

Studenti spēj patstāvīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar sociālo tiesību pielietošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ4BakalaursIerobežota izvēleZane Vorslava
Tiesību zinātne, TZNz5BakalaursIerobežota izvēleKarina Palkova, Zane Vorslava