Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar sociālo pētījumu procesa loģiku, kvantitatīvo un kvalitatīvo metodoloģiju dizainu un datu vākšanas metodēm. Sniegt iespēju studentiem lasīt un izprast zinātnisko literatūru sociālo pētījumu jomās. Sniegt nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes, lai studenti patstāvīgi varētu izstrādāt paši savus pētījumu projektus un kursa darbus: izvēlēties piemērotas pētniecības metodes, veikt datu apstrādi un analīzi.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas darbā ar datoru.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs zināšanas par pētījumu nozīmi sociālajās zinātnēs; par dažādajām sociālo pētījumu veikšanas stratēģijām, to priekšrocībām un ierobežojumiem. Iegūs izpratni par kvalitatīvi veikta pētījuma kritērijiem.

Prasmes

Studenti iegūs prasmes izvēlēties pētījuma vajadzībām atbilstošo pētniecisko metodi, definēt mērķa grupu un sastādīt izlasi atbilstoši pētījuma uzdevumam. Kursa laikā studenti iemācīsies izveidot aptaujas anketu, formulēt un sastādīt dažādas struktūras jautājumus. Iemācīsies patstāvīgi veikt kvantitatīvo pētījumu datu apstrādi, statistisko rādītāju analīzi un izdarīt korektus secinājumus. Studenti apgūs iemaņas darbā ar statistikas programmu SPSS, iemācīsies novērtēt publiskā telpā pieejamo kvantitatīvo pētījumu rezultātu precizitāti un drošticamību.

Kompetences

Kursa ietvaros studenti gūs priekšstatu par dažādām pētījumu metodoloģijām un to pielietojumu socioloģisko pētījumu veikšanā. Iemācīsies kritiski izvērtēt publiskajā telpā pieejamās informācijas par dažādās aptaujās iegūtajiem datiem drošticamību.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.