Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Darba izstrādes mērķis ir radīt izpratni par pētnieciskā darba izstrādi: teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu pielietošanu. Studiju darba izstrādi konsultē attiecīgā studiju kursa docētājs, kuram ir maģistra grāds.

Priekšzināšanas

Pētnieciskā darba izstrādes pamati. Apgūti studiju kursi par pētāmo tematu vai jomu.

Rezultāti

Zināšanas

Sistematizēt, nostiprināt un paplašināt studējošā teorētiskās zināšanas un prasmi tās pielietot praktisko uzdevumu risināšanā; veicināt rakstiskā zinātniskā darba iemaņu un konkrētās tēmas (problēmas) pētīšanas metodikas apgūšanu (avotu un literatūras atlasi, analīzi, kritisku izvērtēšanu, materiāla sintēzi u.tml.); veicināt patstāvīgo darbu un pievērsties pašizglītībai; palīdzēt izkopt iemaņas juridisko zinātņu popularizācijā (uzstāties auditorijas priekšā, argumentēti un loģiski aizstāvēt un pamatot savu viedokli gan mutiski, gan rakstiski u.tml.).
Students: spēj nosaukt tēmas un temata atšķirības; prot raksturot zinātniski ticamu avotu pazīmes; identificē metodes un tiesību normu interpretācijas metodes to iedalījuma pamatu; apraksta pētnieciskā darba metodoloģiskos elementus un spēj izkārtot tos loģiskā secībā; raksturo pētījuma rezultātu prezentēšanas būtību un gaitu; raksturo bibliogrāfijas noformēšanas būtību un avotu izkārtojuma kritērijus.

Prasmes

Attīstīt spēju analizēt un salīdzināt iegūto informāciju vienlaikus izsakot savas domas par veikto analītisko darbu. Spēt formulēt domas un veidot precīzus juridiskus formulējumus.
Students: prot formulēt pētījuma tematu, izveidot satura rādītāju (pētījuma plānu); spēj aprakstīt pētījuma juridisko problēmu; prot formulēt un aprakstīt pētījuma metodoloģijas elementus; spēj analizēt zinātniski ticamus avotus, lai formulētu savas domas, veidojot precīzus juridiskus formulējumus; spēj izveidot un uzrakstīt bibliogrāfijas sarakstu; spēj uzstāties auditorijas priekšā, argumentēti un loģiski izklāstīt pētījuma rezultātus, pamatot savu viedokli, atbildēt uz jautājumiem.

Kompetences

Studiju darba sekmīga aizstāvēšana norāda uz studenta spēju strādāt ar tiesību un citiem avotiem, izstrādāt darba satura rādītāju (plānu), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu pētnieku viedokļus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai.
Students: izprot pētnieciskā darba metodoloģiju un prot to izstrādāt, kā arī publiski aizstāvēt; prot noformēt pētnieciskā darbu un bibliogrāfijas avotus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz2BakalaursObligātsInga Kudeikina, Aelita Zīle, Juris Zīvarts, Dace Tarasova
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN2BakalaursObligātsInga Kudeikina
Tiesību zinātne, TZ2BakalaursObligātsLidija Juļa
Tiesību zinātne, TZNT2BakalaursObligātsLidija Juļa