Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Laila Balode
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

Veidot studentiem priekšstatu par supervīzijas vietu un lomu kvalitatīva sociālā darba attīstībā. Nostiprināt izpratni par supervīziju, kā nozīmīgu profesionālās izdegšanas novēršanas instrumentu. Veidot pārliecību par supervīzijas lomu sociālā darbinieka profesionālās izaugsmes veicināšanā.

Priekšzināšanas

Teorētiskas zināšanas par sociālo darbu, zināšanas par sociālā darba metodēm. Izpratne par sociālā darba ētiku un prasme risināt ētiskās dilemmas sociālā darba praksē. Aktīva nostāja un spēja iesaistīties diskusijās un piedalīties grupu darbos. Zināšanas par darbu ar grupu un grupas dinamiku. Zināšana par sarunu vešanas pamatprincipiem individuāli un grupā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais kursa noslēgumā zinās un varēs izprast un izskaidrot ar supervīziju saistītos jēdzienus un terminoloģiju, novērtēt supervīzjas nepieciešamību, nosaukt un raksturot supervīzijas veidus un formas, spēs salīdzināt un raksturot supervīzjas stilus.

Prasmes

Studējošais pratīs meklēt, atrast, klasificēt un analizēt pieejamo informāciju par supervīzjas pakalpojuma pieejamību, pratīs pamatot supervīzijas nepieciešamību un piemeklēt atbilstošās sociālās problēmas efektīvai risināšanai vispiemērotākos un atbilstošākos variantus, pratīs lietot terminoloģiju.

Kompetences

Studējošais pēc studija kursa ir apguvis spēju izmantot iegūtās zināšanas, lai noformulētu problēmsituāciju, kurtā supervīzija nepieciešama, sastādīt supervīzijas uzdevumu, meklēt un atrast problēmas risināšanai nepieciešamo pakalpojuma sniedzēju un argumentēti nodefinēt pasūtījumu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD8BakalaursObligāts