Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sabīne Grīnberga
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir radīt izpratni par dažādiem vides komponentiem, faktoriem, to nozīmi un ietekmi uz indivīda veselību, par higiēnas nozīmi slimību profilaksē un veselības veicināšanā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, ķīmijā, anatomijā, fizioloģijā

Rezultāti

Zināšanas

Pabeidzot studiju kursu studējošais
• zinās nosaukt un raksturot vides faktorus, kas ir kaitīgi cilvēka veselībai noteiktos vides stāvokļos;
• spēs nosaukt veicamos pasākumus, lai mazinātu piesārņojuma risku.

Prasmes

Pabeidzot studiju kursu studējošais pratīs
• atpazīt kaitīgos vides faktorus un izvērtēt to riska pakāpi;
• ieteikt riska faktoru kontroles pasākumus.

Kompetences

Pabeidzot studiju kursu studējošais varēs
• izmantot iegūtās zināšanas par vides veselības un higiēnas jautājumiem savā profesionālajā darbībā;
• izvirzīt priekšlikumus, plānot un veikt pasākumus apkārtējās vides apstākļu uzlabošanai un darba vides organizācijas nepilnību novēršanai vai samazināšanai;
• spēs nodrošināt veselīgu vidi gan nodarbinātajiem, gan klientiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.