Skip to main content

Doktora studiju granta pieteikšanās vadlīnijasRīgas Stradiņa universitātes doktora studiju grants var tikt piešķirts uz laika posmu līdz divpadsmit mēnešiem šādu doktorantu studiju procesa nepieciešamību nodrošināšanai:

 • konferenču (kongresu) dalības maksas segšanai, ja pasākuma organizatori akceptējuši prezentāciju;
 • mācību literatūras iegādei un periodikas abonēšanai (paliek RSU īpašumā);
 • zinātnisko publikāciju sagatavošanas un publicēšanas, postera izgatavošanas izdevumu samaksai;
 • laboratorijas materiālu un reaģentu, mazo tehnoloģiju iegādei un mazā medicīnas inventāra iegādes segšanai;
 • analīžu, izmeklējumu un laboratorijas procedūru veikšanai.

Doktorantam grants var tikt piešķirts:

 • pirmajā studiju gadā – līdz 710 EUR;
 • otrajā studiju gadā – līdz 1000 EUR;
 • trešajā studiju gadā – līdz 1420 EUR.
Granta projekta tāmes 2018. gadam jāiesniedz no 2. līdz 15. janvārim.

1. Valsts budžeta programmu doktoranti aizpilda un iesniedz pielikumus nr. 1 un nr. 2 (skat. zemāk).

2. Maksas programmu doktoranti aizpilda un iesniedz pielikumus nr. 1 un nr. 2, kā arī visus zinātniskās darbības apliecinošos dokumentus (par pēdējiem trim gadiem):

 • zinātnisko publikāciju kopijas vai apliecinājums par pieņemšanu publicēšanai (starptautiski un Latvijas recenzētos izdevumos; nerecenzējamā zinātniskā izdevumā Latvijā),
 • uzstāšanās starptautiskās un Latvijas konferencēs ar referātu (konferences programmas kopijas, sertifikātu kopijas),
 • stenda referāti konferencēs (stenda referāta kopijas),
 • starptautisko un Latvijas konferenču tēzes (tēžu kopijas),
 • dalība starptautiskajos, LZP, RSU, citu augstskolu pētniecības projektos (projekta vadītāja apliecinoša vēstule vai izziņa).
Atskaišu dokumenti par 2017. gadā izmantotajiem doktora studiju granta līdzekļiem jāiesniedz no 4. līdz 29. decembrim!
Jāaizpilda un jāiesniedz Doktorantūras nodaļā pielikums nr. 3 (skat. zemāk).