Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
iekšējā drošība un civilā aizsardzība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds organizāciju drošībā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga / Daugavpils
2,5 gadi
Pk. 18.00-21.00
S. 8.30-19.00
Vietu skaits:
16 maksas
2760 EUR/gadā
Četrām maksas studiju vietām tiek piemērota studiju maksas atlaide ne mazāk kā 25 % apmērā.

Mērķis un uzdevumi

Starpdisciplinārās programmas Ekonomiskā drošība mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus ar iestāžu un organizāciju vadītājiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kuri spēj un ir kompetenti uzņemties atbildību un risināt augstas komplicētības pakāpes juridiskos un ekonomiskos problēmjautājumus, tostarp ekonomisko noziegumu novēršanā, atklāšanā un izmeklēšanā, attīstīt un koordinēt starptautisko sadarbību, pārstāvēt daudzveidīgas intereses un nodrošināt pamatotu lēmumpieņemšanu ekonomiskās drošības jomā.

Programmas uzdevumi

 • Sekmēt profesionālu un pētniecisku darbību ekonomiskās drošības jomā, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi iegūstot, atlasot, analizējot un kritiski izvērtējot informāciju, identificējot problēmsituācijas un piedāvājot iespējamos risinājumus.
 • Sniegt studējošajiem organizācijas vadītājam raksturīgās pamata un specializētās  zināšanas ekonomiskās drošības jomā, skaidrot profesionālās jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības.
 • Nodrošināt studējošiem organizācijas vadītāja profesijai nepieciešamo profesionālo prasmju apguvi ekonomiskās drošības jomā.

Prasmes un kompetences

Spēj kritiski izvērtēt teorijas un prakses atziņas un juridiskās metodes, lai pilnveidotu  pētījumu veikšanu ekonomiskās drošības jomā un piedāvātu oriģinālus profesionālo problēmjautājumu risinājumus ekonomiskajā civilās drošības kontekstā, t. i., ekonomisko drošību vērtējot sistēmiski kā valsts civilās drošības sastāvdaļu.

Spēj sagrupēt, kvalificēt un salīdzināt dažādu jomu zināšanas,  kas ļauj analizēt ekonomiskās drošības jomā esošās aktuālās problēmsituācijas plašā salīdzinošā kontekstā un piedāvāt nestandarta risinājumu pielietojot un integrējot  tos praksē, attiecīgo noziegumu atklāšanā un izmeklēšanā.

Attīsta izpratni par to, kas ir ekonomiskā drošība gan konkrētā organizācijā, gan valstī un pasaulē kopumā, spēj vadīt organizāciju, risināt problēmas un pamatot lēmumus, tostarp sagatavot nepieciešamos dokumentus un izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas profesionālo jautājumu risināšanai attiecīgajā organizācijā.

Programmas saturs

Studiju programmā tiks apgūti šādi kursi:

 • Zinātniskā pētniecība ekonomiskajā drošībā
 • Muitas lietu administrēšana
 • Cilvēkresursu pārvaldība un personas datu aizsardzība
 • Starptautiskā drošība
 • Nacionālā drošība
 • Ekonomiskās drošības menedžments
 • Finanšu un nodokļu sistēma, risku identifikācija
 • Finanšu pārvaldība
 • Organizāciju teorija un vadība
 • Komerctiesības un maksātnespējas tiesības
 • Finanšu un nodokļu tiesības
 • Kredītiestāžu nacionālais un starptautiskais tiesiskais regulējums
 • Stratēģiskā resursu pārvaldība
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas analīze un vadība
 • Atvērto avotu un datu analīze
 • Ekonomiski finansiālo noziegumu krimināltiesiskais raksturojums un novēršanas nacionālais un starptautiskais aspekts
 • Ekonomiskie kibernoziegumi un drošība
 • Saskarsmes psiholoģija un sarunu vadīšanas un profesionālo attiecību veidošanas prasmes u. c.

Studiju programmā ir paredzēta arī prakse.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek modernās auditorijās, kā arī izmantojot tehnoloģiskos rīkus (Zoom u.c.)

Studiju metodes

Studiju procesā tiek izmantotas lekcijas, semināri, patstāvīgais pētnieciskais darbs (referāti), darbs grupās un darba rezultāta prezentācija. Zināšanu pārbaudes forma ir eksāmens. Zināšanu nostiprināšana notiek praksē.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 
Profesionālais bakalaura grāds komerczinībās un administrēšanā, vadības zinībās, ekonomikā, finansēs, organizācijas drošībā, iekšējā drošībā un civilajā aizsardzībā, policijas darbā vai tiesību zinātnē.
 
Uzņemšanas iestājpārbaudījumi
 
Intervija par reflektanta iepriekšējo profesionālo pieredzi saistībā ar ekonomiskās drošības jautājumiem.
 
 
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
 
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ekonomiskā drošība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido intervijas un diploma vidējās svērtās atzīmes vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē intervijas vērtējums.

 

 

 

Programmas aktualitātes


Programmas direktors