Skip to main content

Uz studijām profesionālajā maģistra studiju programmā Mākslas terapija (ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas vai mūzikas, dejas un kustību vai drāmas terapijā) varēs pretendēt:

  • reflektanti ar iepriekšēju augstāko izglītību veselības aprūpē, veselības zinātnē vai medicīnā;
  • reflektanti ar augstāko izglītību sociālajās, humanitārajās vai cilvēkrīcības zinātnēs, kuri būs sekmīgi absolvējuši sagatavošanas kursus studijām RSU programmā Mākslas terapija. 

Kursu mērķis ir potenciālajiem studentiem, kuriem nav iepriekšējas izglītības veselības aprūpē, veselības zinātnē vai medicīnā, nodrošināt obligātās pamatzināšanas studijām minētajā RSU Veselības aprūpes virziena studiju programmā. Kursu laikā potenciālie reflektanti iegūs zināšanas par cilvēka anatomiju, fizioloģiju un neirofizioloģiju, ģenētiku un bioloģiju, pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī veselības traucējumiem, kuri ir mākslas terapeitu uzmanības lokā profesionālajā darbībā. Kursu īstenošanā iesaistīti RSU mācībspēki un veselības aprūpē strādājoši praktiķi.

Mākslas terapeits ir funkcionālais speciālists – ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā. Izmantojot mākslas terapijas medicīnisko tehnoloģiju specializācijā (vizuāli plastiskās mākslas, mūzikas, dejas un kustību vai drāmas terapijā), mākslas terapeits strādā patstāvīgi vai multidisciplinārā komandā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar klientiem vai pacientiem, kuriem ir somatiski, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības. Mākslas terapeits var strādāt arī ar cilvēkiem, kuri vēlas radoši sekmēt savu personības izaugsmi, veicināt grupu saliedētību organizācijā un tamlīdzīgi.

 

Kursu nosaukumsKursu apjomsNorises laiksNorises vieta

Sagatavošanas kursi studijām maģistra programmā Mākslas terapija

240 akadēmisko stundu

03.11.2017. – 18.05.2018.
(datums tiks precizēts)
piektdienās
plkst. 16.30–19.30,
sestdienās plkst. 9.30–16.30

Mainās atkarībā no kursu tēmas – Dzirciema ielā 16, Kronvalda bulvārī 9 vai Anniņmuižas bulvārī 26a.

Pieteikšanās

Sūtot pieteikumu uz e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, kursu nosaukums, kontakttālrunis, kā arī maksātāja rekvizīti, ja maksātājs ir juridiska persona.

Pieteikšanās

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

Dalības maksa: 650,00 EUR

Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Par kursiem jāmaksā ar bankas pārskaitījumu, ieskaitot naudu kontā, kas norādīts rēķinā. Veicot maksājumu, maksājuma uzdevumā obligāti ir jānorāda rēķina numurs. Rēķins jāsamaksā norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz kursu sākumam.

Nepieciešamības gadījumā dalības maksu iespējams maksāt vairākās daļās, par to iepriekš vienojoties ar Kursu daļu.