Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība

RSU Aroda un vides medicīnas katedras vertikāli integrētajā projektā Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē: iekštelpu gaisa kvalitāte līdz šim studenti darbojās vairākos virzienos, kas ietvēra vides un darba vides jautājumus. Lai gan izpētes darbs noritēja attālināti, studenti apkopoja gan teorētiskos, gan pētījumu datus, kā arī veica praktiskos uzdevumus, kas ietvēra aptauju sagatavošanu un iepriekš veikto un pieejamo datu analīzi.

“Studenti projektā ieguva padziļinātas zināšanas par veselīgu iekštelpu gaisu, par komandas darba nozīmi pētniecībā, kā arī teorētiskās un praktiskās iemaņas noslēguma darbu un zinātniski pētniecisko publikāciju rakstīšanā,”

pastāstīja projekta vadītāja, Aroda un vides medicīnas katedras docente Žanna Martinsone.

Ķīmisko produktu dzīves cikls un vides veselība

Projektā tika turpināta Darba drošības un vides veselības institūtā iesāktā vides tēma saistībā ar mājsaimniecībās izmantojamo ķīmisko vielu lietošanu, kas tika sākta jau Horizon 2020 projekta HBM4EU – Eiropas cilvēku biomonitoringa iniciatīvas ("Horizon 2020" Programme „European Human Biomonitoring Initiative” Nr.733032-HBM4EU) un RSU iekšējā granta ietvaros. Šajā semestrī studenti tika nodarbināti pie tēmas Ķīmisko produktu dzīves cikls un vides veselība: sabiedrības izpratne, attieksme un rīcība, kur tika apkopota visa aktuālā informācija literatūras pārskata formātā un tika izveidota iedzīvotāju aptauja, kas ir pieejama un joprojām aizpildāma.

vip_iekstelpu_gaisa_kvalitate_aptauja.jpg

Ikviens aicināts aizpildīt šo īso aptauju!

Aptauja ļaus uzzināt sabiedrības viedokli par sadzīves ķīmijas produktu lietošanu un izvēles paradumiem, kas ļaus izveidot mājsaimniecībās izmantojamo ķīmisko vielu netiešās ietekmes uz cilvēku un vides veselību novērtējumu, analizējot ķīmisko vielu toksicitāti un vides datus, lai uzskatāmi parādītu rīcības sekas.

Visa informācija ir apkopota RTU konferences The Conference of Environmental and Climate Technologies Conect 2022 tēzēs, un tiks sagatavots raksts. Apkopotā informācija dos iespēju studentiem piedalīties fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu pieteikuma sagatavošanā.

vip_iekstelpu_gaisa_kvalitate_grafiki.jpgStudenti projektā uzzināja, kā atrast publikācijas, sagatavot datus un rakstīt zinātniski pētniecisko rakstu. Par to viņiem vienā no projekta nodarbībām attālināti stāstīja Darba drošības un vides veselības institūta vad. pētniece Ilona Palvlovska un pētniece, doktora grāda pretendente Aneka Kļaviņa

Ftalātu ietekme uz bērnu veselību

Studentu komanda, kas pētīja ftalātu ietekmi uz bērnu veselību, apkopoja pieejamo literatūru par šo tēmu, kā arī Horizon 2020 projekta HBM4EU – Eiropas cilvēku biomonitoringa iniciatīvas” ("Horizon 2020" Programme "European Human Biomonitoring Initiative" Nr. 733032-HBM4EU) ftalātu līmeņa datus sešu līdz 12 gadu veco bērnu populācijā, kuri izmanto rotaļlietas un plastmasas priekšmetus (traukus, t. sk., ātrās ēdināšanas), lieto košļājamās gumijas. Komandas darbs tiks turpināts konferenču tēžu un raksta sagatavošanā.

Iekštelpu gaisa piesārņojums un tā ietekme uz veselību

3D printeru iekštelpu gaisa piesārņojuma un ietekmes uz veselību izpētes grupa sagatavoja literatūras analīzi, apkopoja metodes un vizualizēja iekštelpas gaisa kvalitātes (daļiņu skaits un masa) datus.

Lai nodrošinātu atbilstošu iekštelpu gaisa kvalitāti darbā un mājās, ir ļoti svarīgi izpētīt gaisa sastāvu, izmantojot dažādas metodes, t. sk. sensorsistēmas, nosakot to rādītāju identifikācijas spēju un ierobežojošos apstākļus. Šis specifiskais jautājums tika pētīts padziļināti literatūras apkopojuma formātā. Turklāt šīs iestrādes tiks izmantotas RTU un RSU vertikāli integrētā projekta komandas darbā, izstrādājot robota prototipu, kas ļaus uzlabot gaisa kvalitāti telpās (Smart Indoor Air Tracker).

Studentu darba rezultāti ir iestrādāti RSU iekšējā granta pieteikumā un topošā fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta pieteikuma sagatavē.

vip_iekstelpu_gaisa_kvalitate_studentu_prezentacija.jpgStudentu prezentācija par padarīto projektā

Darba vides risku un apstākļu izvērtēšana

Darba vides risku un apstākļu izvērtēšanas komanda veica apkopojumu par veiktām aptaujām, pievēršot uzmanību aptauju saturam un jautājumiem. Komandas darbs rezultējās ar četrām potenciālām aptaujām, kas palīdzētu izpētīt arodveselības jautājumus gan no arodslimību, gan darba aizsardzības viedokļa. Sagatavoto aptauju projekti tiks pilnveidoti un integrēti institūta zinātniskās darbības virzienos, t. sk. turpmākās studentu pētniecības aktivitātēs, kas kopā ar jau sagatavotiem literatūras apskatiem ir labs pamats gan dalībai konferencēs, gan raksta sagatavošanai.


RSU vertikāli integrētie projekti dod iespēju studentiem padziļināti un praktiskā veidā apgūt pētniecības veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī izplatīt pētījumu rezultātus. Kopš 2019. gada rudens semestra RSU darbojas sešas vertikāli integrēto projektu komandas, kuras veic dažādus pētījumus un aktivitātes. Plašāka informācija

Vertikāli integrētie projekti tiek īstenoti ESF līdzfinansētajā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (nr. 8.2.3.0/18/A/011).

/sites/default/files/styles/content_width_image_745/public/logo/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png