Pārlekt uz galveno saturu

Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē

Projekta/līguma nr.
8.2.3.0/18/A/011
Projekta finansējums
2 290 800,00 EUR, no kurām 1 947 180.00 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 343 620.00 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.12.2018. - 30.11.2023.

Mērķis

Stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes konkurētspēju, modernizējot studiju programmas atbilstoši sabiedrības un nozares attīstības vajadzībām, veicinot pētniecības un studiju sasaisti, kā arī pilnveidojot pārvaldības procesus, un paaugstinot vadības personāla prasmes.

Apraksts

Projekta mērķa grupa ir Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, tajā studējošie studenti, akadēmiskais personāls un administratīvais personāls. Mērķa grupas vajadzību identificēšanai tika organizētas vadītāju darba grupu sanāksmes, iesaistot arī Studējošo pašpārvaldes pārstāvjus un industrijas pārstāvjus. Vajadzību identificēšanai tika ņemti vērā jau iepriekš izstrādātie stratēģiskie dokumenti, studējošo un darbinieku aptaujas un darba izpildes vadības sistēmā norādītā informācija. Darbības mērķa grupas vajadzību nodrošināšana ir sagrupēta piecos virzienos.

 • I virziens - esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
 • II virziens – augstākās izglītības institūcijas organizatorisko un pārvaldības struktūras pilnveide;
 • III virziens – augstākās izglītības institūcijas kvalitātes vadības sistēmas pilnveide;
 • IV virziens – e-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana;
 • V virziens – augstākās izglītības institūcijas vadības personāla kompetenču pilnveide.

Informācija ievietota 01.12.2018.

Aktivitātes (informācija ievietota 01.12.2018.)

N.p.k.

Projekta darbība

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1.

Studiju programmu satura analīze, kartējot studiju programmu un studiju kursu rezultātus

Nokartētas studiju programmas

60

gab.

2.

Analīze par studiju programmu atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm

Ziņojums

1

gab.

3.

Novērtējums par RSU studiju programmu satura un mācību procesu atbilstību RSU pētniecības stratēģijai

Novērtējuma ziņojums, kurā definēti 7 prioritārie virzieni, kuros ir izstrādātas un tiek ieviestas studiju-pētniecības integrētas attīstības rekomendācijas

1

gab.

4.

Stiprināt atbalstu akadēmiskā personāla pētniecības kompetenču attīstībai

Atbalsta pasākumu koncepcija

1

gab.

5.

Studiju materiālu repozitorija – starpdisciplinaritātes un simulācijas principos balstīta studiju procesa īstenošanai digitalizēta metodiskā atbalsta rīka – izveide

Atbilstīgi 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. noteiktajam

 

 

5.1.

Studiju materiālu repozitorija – starpdisciplinaritātes un simulācijas principos balstīta studiju procesa īstenošanai digitalizēta metodiskā atbalsta rīka – izveides 1. posms

Koncepcija

1

gab.

5.2.

Studiju materiālu repozitorija – starpdisciplinaritātes un simulācijas principos balstīta studiju procesa īstenošanai digitalizēta metodiskā atbalsta rīka izveides – 2. posms

Vadlīnijas

1

gab.

5.3.

Studiju materiālu repozitorija – starpdisciplinaritātes un simulācijas principos balstīta studiju procesa īstenošanai digitalizēta metodiskā atbalsta rīka izveides – 3. posms

Izstrādāti gadījumi sistēmas aprobācijai

50

gab.

5.4.

Studiju materiālu repozitorija – starpdisciplinaritātes un simulācijas principos balstīta studiju procesa īstenošanai digitalizēta metodiskā atbalsta rīka izveides – 4. posms

Gadījumi integrēti studiju kursos

100

Kursu apraksti

6.

Prasmju monitoringa sistēma

Atbilstīgi 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. noteiktajam

  

6.1.

Prasmju monitoringa sistēma – 1. solis

Koncepcija

1

gab.

6.2.

Prasmju monitoringa sistēma – 2. solis

Vadlīnijas

1

gab.

6.3.

Prasmju monitoringa sistēma – 3. solis

Prasmju apraksta katalogs sistēmas aprobācijai

400

gab.

6.4.

Prasmju monitoringa sistēma – 4. solis

Prasmju apraksti integrēti studiju kursos

40

Studiju kursi

7.

“Vertikāli integrēto projektu” (VIP) programmas izveide

Atbilstīgi 7.1., 7.2., 7.3. noteiktajam

 

 

7.1.

VIP programmas un kursa, kas ietver inovatīvas problēmās balstītas un komandu darba studiju un prakses metodes izstrādāšana

Izveidota VIP programma (izstrādāts saturs un organizatoriskās procedūras, VIP integrēts studiju pētniecības procesā)

1

gab.

7.2.

VIP programmas ieviešanā iesaistītā RSU personāla un vadības savstarpējās mācīšanās pasākumi ar vadošajām pasaules augstskolām

Vadības personāls, kam ir pilnveidotas kompetences

25

Personas

7.3.

Mentoru un ekspertu iesaiste VIP programmas un projekta sagatavošanā un peer-review, jeb koleģiālā ekspertīze

Pārmaiņu aģentu vadībā strādājošas studentu pētnieku VIP komandas

6

Komandas

8.

Iekšējā finansēšanas moduļa pilnveide

Novērtējuma ziņojums

1

gab.

9.

Intelektuālā īpašuma pārvaldības sistēmas uzlabošana

Aktualizēta intelektuālā īpašuma pārvaldības politika

1

gab.

10.

Atalgojuma un motivācijas sistēmas, tai skaitā DIV principu, procesa un sistēmas ārējais novērtējums un rekomendāciju ieviešana

Novērtējuma ziņojums

1

gab.

11.

Lean metodes ieviešana

Eksperta ziņojums

1

gab.

12.

QPR vai ekvivalentas programmatūras funkcionalitātes ieviešana

Procesu apraksti

15

gab.

13.

Akadēmiskā godīguma kultūras un tās principu ievērošanas atbalsta ietvara izveide

Atbilstīgi 13.1., 13.2., 13.3., 13.4. noteiktajam

 

 

13.1.

Akadēmiskā godīguma kultūras un tās principu ievērošanas atbalsta ietvara izveide – 1. solis

e-studiju kurss ar pašpārbaudes testu

1

gab.

13.2.

Akadēmiskā godīguma kultūras un tās principu ievērošanas atbalsta ietvara izveide – 2. soļa 1. apakšdarbība

RSU akadēmiskā godīguma politika

1

gab.

13.3.

Akadēmiskā godīguma kultūras un tās principu ievērošanas atbalsta ietvara izveide – 2. soļa 2. apakšdarbība

RSU akadēmiskā godīguma komisijas nolikums

1

gab.

13.4.

Akadēmiskā godīguma kultūras un tās principu ievērošanas atbalsta ietvara izveide – 2. soļa 3. apakšdarbība

RSU akadēmiskā godīguma procesu apraksts

1

gab.

14.

E-risinājumi studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai

Atbilstīgi 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. noteiktajam

 

 

14.1.

Studiju programmas kartēšanas sistēma

IT sistēma

1

gab.

14.2.

Prasmju monitoringa sistēma

IT sistēma

1

gab.

14.3.

Studiju materiālu repozitorija e-sistēmas izveide

IT sistēma

1

gab.

14.4.

Studējošo portāls

Integrēts studējošo portāls

1

gab.

15.

E-risinājumi administratīvajai efektivitātei, kvalitātes vadībai un finanšu vadībai, ieskaitot E-koplietošanas risinājumus ar citām augstākās izglītības un zinātniskajām institūcijām

Atbilstīgi 15.1., 15.2., 15.3. noteiktajam

 

 

15.1.

Darba izpildes vadības (DIV) sistēmas nomaiņa

IT sistēma

1

gab.

15.2.

Kvalitātes un procesu pārvaldības sistēmas pilnveide

Licences

2

Licences

15.3.

Koplietošanas e-risinājumi

e-risinājumi

3

gab.

16.

RSU autoru darbu repozitorija tehniskās specifikācijas izstrāde

Specifikācija

1

gab.

17.

Kompetenču izaugsme administratīvās efektivitātes, kvalitātes vadības, finanšu pratības un līderības jomā

Apmācīti darbinieki

60

Cilvēki

18.

Digitālās kompetences pilnveide

Apmācīti darbinieki

60

Cilvēki

19.

Angļu valodas prasmju attīstība

Apmācīti darbinieki

30

Cilvēki

20.

Savstarpēji mācīšanās pasākumi ar vadošajām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm

Atbilstīgi 20.1., 20.2., 20.3., 20.4. noteiktajam

 

 

20.1.

Savstarpēji mācīšanās pasākumi ar vadošajām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm – 1. apakšdarbība

RSU vadības pārstāvju vizītes vadošajās ārvalstu AII

5

Vizītes

20.2.

Savstarpēji mācīšanās pasākumi ar vadošajām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm – 2. apakšdarbība

Vadītāju vizītes ārvalstīs

16

Vizītes

20.3.

Savstarpēji mācīšanās pasākumi ar vadošajām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm – 3. apakšdarbība

Sadarbības memorandi

3

gab.

20.4.

Savstarpēji mācīšanās pasākumi ar vadošajām ārvalstu augstākās izglītības iestādēm – 4. apakšdarbība

Atskata informatīvie pasākumi (kolēģiem) par savstarpējās mācīšanās aktivitātēs un vizītēs gūto pieredzi

5

gab.

21.

Starptautiskais salīdzinošais izvērtējums Peer-review

Veikts starptautiskais salīdzinošais izvērtējums (peer-review) projekta I, II, III un IV virzienā

4

Starptautiskais salīdzinošais izvērtējums (peer-review)

Projekta aktualitātes

Projekta ietvaros līdz 28.02.2019. paveiktais

1. Rīgas Stradiņa universitātes ēkā Dzirciema ielā 16, ir izvietots informatīvs plakāts par projekta SAM 8.2.3. projekta “Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē” īstenošanu;

2. Lai atvieglotu studentiem piekļuvi praktiskajai informācijai par studijām no šī semestra RSU Studējošo portāls (līdzšinējais nosaukums – UNIVERSUM) ir pielāgots lietošanai arī viedierīcēs. Turpmāk caur portāla mobilo aplikāciju MyRSU studējošie varēs ērti piekļūt savām atzīmēm, e-pastam, kalendāram, kā arī saņems automātiskos paziņojumus par aktuālajiem notikumiem RSU.

 

3. Ir veiksmīgi noslēgusies projekta 11.darbības “Lean metodes ieviešana” cenu aptauja, kurā uzvarēja LEAN pakalpojumu sniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Leilands un Putnis”. Līgumu tika noslēgts 7.februārī un darbu pie LEAN metodes ieviešanas RSU pakalpojuma sniedzējs uzsāks februāra sākumā/marta beigās. LEAN metodes mērķis ir, izmantojot pēc iespējas mazāk resursus, radīt lielāku vērtību klientam un likvidēt nevajadzīgās darbības. Tiks izvērtēta RSU struktūrvienību darbība, identificētas nevajadzīgās darbības, kā arī noteiktas struktūrvienības no kurām pārņemt labo praksi, lai rezultātā nodrošinātu efektīvu un pārskatāmu darbību katras struktūrvienības ietvaros, veicinot kopējās RSU darbības attīstību.

Informācija aktualizēta 28.02.2019.

Projekta ietvaros līdz 31.05.2019. paveiktais

Projekta ietvaros līdz 31.05.2019. norisinājās šādas aktivitātes:

 1. Iepirkums “Izpēte par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmu konkurētspēju un atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm” (Nr.RSU-2019/16/SD-AK-ESF);
 2. Iepirkums “Angļu valodas prasmju attīstība Rīgas Stradiņa universitātes darbiniekiem” (Nr.RSU-2019/26/SD-2P-ESF);
 3. “Eksperta pakalpojumi Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) un RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžas akadēmiskā godīguma normatīvās un atbalsta sistēmas izveidē” (Nr. RSU 2019/25/SD-AK-ESF);
 4. Iepirkums ,,RSU atalgojuma un motivācijas sistēmas, tai skaitā darba izpildes vadības principu, procesa un sistēmas ārējais novērtējums un rekomendāciju ieviešanas atbalsts” (Nr.RSU-2019/7/AFN-AK);
 5. Iepirkums “Procesu modelēšanas rīka iegāde” Nr. RSU-2019/16/AFN-AK;
 6. Cenu aptauja “RSU iekšējā finansēšanas modeļa pilnveides novērtējums”;
 7. Cenu aptauja “Eksperta pakalpojumi Rīgas Stradiņa universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības sistēmas aktualizēšanai”;
 8. Tirgus izpēte ““Ekspertu konsultācijas LEAN vadības pieejas ieviešanai SAM 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās””;

Paralēli notiek aktīvs darbs pie šādām aktivitātēm:

 • Studiju programmu satura analīze, kartējot studiju programmu un studiju kursu rezultātus, kā ietvaros:
  • Veikta kartēšanas pieredzes apkopojums Latvijas augstskolās;
  • Veikta kartēšanas pieredzes apkopojums ārvalstu augstskolās;
  • Aplūkota kartēšanas IT rīku lietojuma pieredze;
  • Analizēti kartēšanas pieredzes apraksti literatūrā;
  • Analizēta studiju rezultātu kartēšana: (1) Kuali sistēmā; (2) Coursetune sistēmā; (3) eLumen sistēmā; 
 • Uzsākts “Vertikāli integrēto projektu” (VIP) programmas izveides process, kā rezultātā noticis komandējums 3 personām (I.Vanadziņa, L.Smanes un K.Sedlenieka) uz Džordžijas Tehnoloģiju institūtu, ASV (VIP konsorcija ikgadējā tikšanās) un Zinātnes pārvaldes Zinātnes un inovāciju projekta vadītāja A.Korņeva komandējums uz Glāzgovu.
 • Uzsākts darbs pie novērtējuma par RSU studiju programmu satura un mācību procesu atbilstību RSU pētniecības stratēģijai iepirkuma.

Informācija aktualizēta 31.05.2019.

Projekta ietvaros līdz 29.08.2019. paveiktais. JAUNS
 • Noslēgts līgums (30.07.2019. Nr.:59-23/2019/0052 SIA «Dynamic University») un uzsākts darbs pie “Izpēte par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmu konkurētspēju un atbilstību vidējā un ilgtermiņa darba tirgus un nozares attīstības tendencēm”. Darbu plānots pilnībā pabeigt līdz 2020.gada 31.martam.
 • Atkārtoti izsludināts iepirkums „RSU atalgojuma un motivācijas sistēmas, tai skaitā darba izpildes vadības principu, procesa un sistēmas ārējais novērtējums un rekomendāciju ieviešanas atbalsts” (Atklāts konkurss. Id. Nr. RSU 2019/63/AFN-AK). 
 • Turpinās darbs LEAN metodes ieviešanas Rīgas Stradiņa universitātē (Līgums: 07.02.2019. Nr.:59-23_E_5_2019.; SIA „Leilands un Putnis”).
  • Periodā no 19.03.2019. līdz 10.07.2019. notikušas šādas aktivitātes:
   • 2 dienu mācības par Lean vadības pieeju (19. un 20. martā);
   • 6 konsultanta tikšanās ar RSU atsevišķu procesu īpašniekiem par konkrētā procesa uzlabošanas iespējām un problēmjautājumiem;
   • 11 Lean darba grupu darbsemināri, kuros kopā ar konsultantu LEANoti 5 procesi. Darbsemināros analizēti konkrētie uzlabojamie RSU procesi, noteikti darba uzdevumi un atbildīgie.  
   • Pie viena procesa darbs ir pabeigts – optimizēts process un veidlapas. Turpinās darbs pie 4 procesiem. 
   • 17.07.2019. un 29.08.2019. tiks uzsākts darbs vēl pie 2 RSU struktūrvienību procesu LEANošanas.
  • Periodā no 10.07.2019. līdz 19.08.2019.:
   • Notika 1 Lean darba grupas darbseminārs saistībā ar izziņu sagatavošanas studējošajiem procesa pilnveidi.  
   • 29.08.2019. notika 2 Lean darba grupu darbsemināri.
  • Kopumā kopš projekta uzsākšanas uzsākts darbs pie 6 procesu uzlabošanas, no kuriem 2 procesi ir pabeigti.
  • Turpinās darbs pie 4 procesiem.
  • 29.08.2019. tiks uzsākts darbs vēl pie 1 RSU struktūrvienību procesu LEANošanas.
 • Noslēdzies iepirkums un noslēgts līgums par eksperta pakalpojumiem Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) un RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžas akadēmiskā godīguma normatīvās un atbalsta sistēmas izveidē (Līgums noslēgts 26.06.2019. Nr.:59-23/2019/0044). 
 • Turpinās darbs “Procesu modelēšanas rīka iegāde” līguma ietvaros.
 • Konstatēto nepilnību dēļ (neatbilstoši piedāvājumi) iepirkums  “Angļu valodas prasmju attīstība Rīgas Stradiņa universitātes darbiniekiem” (Nr.RSU-2019/26/SD-2P-ESF) ir pārtraukts un uzsākta atkārtota iepirkuma plānošana.
 • Līguma “RSU iekšējā finansēšanas modeļa pilnveides novērtējums” ietvaros:
  • Esošā iekšējā finansēšanas moduļa pilnveides novērtējuma ziņojuma izstrāde līdz 31.07.2019. (darbs paveikts un nodevums saņemts)
  • Ziņojuma apspriešana un saskaņošana ar Pasūtītāju līdz 31.08.2019. (apspriešanas tikšanās 15.08.2019., saskaņojums veikts 30.08.2019.)
  • Gala ziņojums pieņemts, parakstot pieņemšanas –nodošanas aktu līdz 15.09.2019.
 • Cenu aptauja “Eksperta pakalpojumi Rīgas Stradiņa universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības sistēmas aktualizēšanai” noslēgusies, notiek līguma parakstīšanas process.
 • Izstrādāta tehniskā specifikācija un nolikuma projekts darbībai "Novērtējums par RSU studiju programmu satura un mācību procesu atbilstību RSU pētniecības stratēģijai".
 • Uzsākts VIP ekspertu darbā pieņemšanas process, darbības “Vertikāli integrēto projektu” (VIP) programmas izveide ietvaros.

Informācija aktualizēta 30.08.2019.