Pārlekt uz galveno saturu

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes
Senāta sēdē
2018. gada 20. martā
prot. Nr. 2-1/20.03.18.

Rīgas Stradiņa universitātes
Bibliotēkas
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu un 20. pantu,
Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu,
kā arī RSU Satversmes 3.6. punkta 3. apakšpunktu
un 6. apakšpunktu, 3.13. punkta pirmo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēkas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) tiesības un pienākumus, struktūru, finansēšanas principus, kā arī reorganizācijas un likvidācijas kārtību.

1.2. Bibliotēka ir Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti – RSU) struktūrvienība. Bibliotēka nodrošina Universitātes akadēmisko un zinātnisko darbu informācijas resursu un pakalpojumu aspektā un pieeju Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem resursiem, kā arī nodrošina veselības aprūpē nodarbinātajām personām kvalitatīvu informāciju veselības aprūpes, farmācijas un vispārējo uzziņu jomā.

1.3. Bibliotēkas galvenās atrašanās vietas adrese ir Rīga, Dzirciema iela 16, LV-1007.

1.4. Bibliotēka apkalpo Universitātes studējošos, akadēmisko un vispārējo personālu, zinātniskos darbiniekus, Latvijas veselības aprūpes darbiniekus un ikvienu lietotāju valstī atbilstīgi Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bibliotēkas lietošanas noteikumus apstiprina rektors.

1.5. Bibliotēkas krājuma izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas maksas pakalpojumiem cenas nosaka ar Universitātes rīkojuma dokumentu.

1.6. Bibliotēkas krājumu papildina ar grāmatām un citiem informācijas resursiem, kas iegādāti par Universitātes līdzekļiem, fizisko un juridisko personu ziedojumiem, kā arī par citiem līdzekļiem.

1.7. Bibliotēkas darba pilnveidē piedalās Bibliotēkas padome, kuras nolikumu apstiprina RSU Senāts, bet sastāvu apstiprina ar rektora rīkojumu.

1.8. Bibliotēka darbojas atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, RSU Satversmei, šim nolikumam, Bibliotēkas Lietošanas noteikumiem, Universitātes kvalitātes vadības dokumentiem un citiem Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

2. Bibliotēkas struktūra

2.1. Bibliotēkas darbu vada Bibliotēkas direktors, kuru pieņem darbā Universitātes rektors, noslēdzot darba līgumu.

2.2. Bibliotēkas direktors atbild par Bibliotēkas mērķu sasniegšanu, funkciju un uzdevumu izpildi.

2.3. Bibliotēkas direktors ir tieši pakļauts RSU studiju prorektoram.

2.4. Bibliotēka sastāv no septiņām struktūrvienībām:
2.4.1. Krājuma attīstības un resursu veidošanas nodaļa;
2.4.2. Informācijas, bibliogrāfijas un informācijpratības nodaļa, kurā ietilpst:
2.4.2.1. Starpbibliotēku abonements (turpmāk – SBA) un Starptautiskais starpbibliotēku abonements (turpmāk – SSBA);
2.4.2.2. Informatīvās un bibliogrāfiskās apkalpošanas punkts Bibliotēkas Informācijas centrā – brīvpieejas lasītavā Rīgā, Dzirciema ielā 16;
2.4.3. Informācijas resursu izmantošanas un uzturēšanas nodaļa, kurā ietilpst:
2.4.3.1. Brīvpieejas abonements;
2.4.3.2. Bibliotēkas Informācijas centra – brīvpieejas lasītavas lietotāju apkalpošanas punkts – abonements Rīgā, Dzirciema ielā 16;
2.4.3.3. Bibliotēkas kase;
2.4.3.4. Iesiešana un laminēšana.
2.4.4. Pasaules Veselības organizācijas Depozitārija bibliotēka Latvijā – Bibliotēkas nodaļa (turpmāk – PVO Depozitārija bibliotēka Latvijā);
2.4.5. RSU Liepājas filiāles bibliotēka Liepājā, Riņķu ielā 24/26;
2.4.6. RSU Bibliotēkas filiāle RSU aģentūrā "RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža" – Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem Rīgā, Jāņa Asara ielā 5;
2.4.7. RSU Bibliotēkas filiāle RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a.

2.5. Bibliotēkas struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par darbu struktūrvienībās un ir pakļauti Bibliotēkas direktoram. Bibliotēkas direktora vietnieka tiešā pakļautībā ir trīs Bibliotēkas filiāles un to darbinieki.

2.6. Bibliotēkas darbinieku pienākumi tiek noteikti darba līgumos un RSU noteiktajā kārtībā apstiprinātos amata aprakstos.

3. Bibliotēkas mērķis, funkcijas un uzdevumi

3.1. Bibliotēkas galvenais mērķis, kā akreditētai valsts nozīmes bibliotēkai, ir nodrošināt krājuma, elektronisko resursu un informācijas sistēmu pieejamību Universitātes studējošajiem, personālam, Latvijas veselības aprūpes speciālistiem un ikvienam bibliotēkas lietotājam.

3.2. Mērķa realizācijai Bibliotēkai ir jāveic šādas funkcijas:
3.2.1. veidot Bibliotēkas krājumu un informācijas resursus, tostarp:
3.2.1.1. veidot veselības aprūpes un medicīnas zinātņu nozares bibliogrāfiskos resursus, kas ir nacionālās bibliogrāfijas sastāvdaļa;
3.2.1.2. veidot nacionālo bibliotēku krājumu veselības, vides veselības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jomā;
3.2.1.3. nodrošināt Universitātes, RSU aģentūras „RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža” un RSU Liepājas filiāles studiju un zinātniskajam darbam nepieciešamos informācijas resursus;
3.2.1.4. komplektēt, kataloģizēt, sistematizēt un bibliografēt Bibliotēkas krājumu, kā arī, ja nepieciešams, norakstīt Bibliotēkas krājumā esošos dokumentus;
3.2.2. nodrošināt veselības aprūpē nodarbinātajām personām kvalitatīvu (pilnīgu, precīzu, savlaicīgu) informāciju veselības aprūpes, farmācijas un vispārējo uzziņu jomā;
3.2.3. veicināt RSU studējošo un mācībspēku izglītību un zinātnisko darbu, nodrošinot viņus ar informācijas resursiem visos universitātes studiju virzienos, kā arī mācīt izmantot šos resursus;
3.2.4. veicināt veselības aprūpes darbinieku profesionalitāti, nodrošinot viņus ar informācijas resursiem, kā arī mācīt izmantot šos resursus;
3.2.5. izmantot pieejamos informācijas avotus no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām vai dokumentu piegādes centriem ar SBA abonementa vai SSBA abonementa palīdzību;
3.2.6. iepazīstināt Bibliotēkas lietotājus ar Bibliotēkas informācijas resursiem un pakalpojumiem, veicinot diferencētu lietotāju informācijpratību;
3.2.7. konsultēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēkas, kā arī koordinēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēku darbību, sniegt tām metodisko palīdzību;
3.2.8. piedalīties projektu konkursos par papildu līdzekļu piesaisti, kas izmantojami personāla tālākizglītībai, Bibliotēkas krājuma u.c. resursu papildināšanai vai citādai Bibliotēkas darbības attīstīšanai;
3.2.9. uzturēt atgriezenisko saiti ar Bibliotēkas lietotājiem, veicot regulāras aptaujas par Bibliotēkas informācijas resursu un sniegto pakalpojumu kvalitāti;
3.2.10. popularizēt Bibliotēkas informācijas resursus, pakalpojumus un lietotāju informācijpratības apguves iespējas;
3.2.11. sagatavot un iesniegt Universitātes struktūrvienībām nepieciešamos dokumentus un informāciju atbilstīgi Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Atbilstoši minētajām funkcijām Bibliotēkas septiņām struktūrvienībām ir šādi īpašie uzdevumi:
3.3.1. Krājuma attīstības un resursu veidošanas nodaļai:
3.3.1.1. komplektēt Bibliotēkas krājumu, tostarp attālinātajās Bibliotēkas struktūrās, Universitātes finanšu līdzekļu ietvaros atbilstīgi Bibliotēkas krājuma komplektēšanas komisijas pieņemtajiem lēmumiem;
3.3.1.2. nodrošināt krājuma apstrādi, veidojot Universitātes Bibliotēkas elektronisko katalogu Latvijas bibliotēku kopkataloga ietvaros;
3.3.1.3. nodrošināt Bibliotēkas krājuma individuālo uzskaiti, kā arī, ja nepieciešams, norakstīt Bibliotēkas krājumā esošos dokumentus;
3.3.1.4. veidot bibliogrāfiskas, analītikas (nacionālās bibliogrāfijas daļas) un citas datubāzes;
3.3.1.5. kataloģizēt un sistematizēt Bibliotēkas krājumu, atklājot tā saturu;
3.3.1.6. sadarboties ar citām Latvijas bibliotēkām, lai koordinētu bibliotēku krājumu komplektēšanu;
3.3.1.7. veikt citus līdzīga satura uzdevumus.
3.3.2. Informācijas, bibliogrāfijas un informācijpratības nodaļai:
3.3.2.1. pildīt bibliogrāfiskās uzziņas un organizēt informatīvo uzziņu sistēmu;
3.3.2.2. organizēt un veikt lietotāju ikdienas informatīvo un bibliogrāfisko apkalpošanu, kā arī diferencēto informatīvo apkalpošanu par dažādām zinātnisko darbu tēmām;
3.3.2.3. veidot bibliogrāfiskas datubāzes, rādītājus un informācijas resursu sarakstus;
3.3.2.4. veicināt lietotāju diferencētu zināšanu apguvi par Bibliotēkas pakalpojumiem un resursiem sadarbībā ar Informācijas resursu izmantošanas un uzturēšanas nodaļu, kā arī popularizēt mācību iespējas Latvijas veselības aprūpes speciālistiem;
3.3.2.5. konsultēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēkas, koordinēt to darbību un sniegt metodisko palīdzību;
3.3.2.6. nodrošināt Bibliotēkas lietotājus ar informācijas avotiem, kas nav pieejami Bibliotēkas krājumā, izmantojot SBA vai SSBA iespējas;
3.3.2.7. veikt citus līdzīga satura uzdevumus.
3.3.3. Informācijas resursu izmantošanas un uzturēšanas nodaļai:
3.3.3.1. nodrošināt informācijas avotu pieņemšanu no Krājuma attīstības un resursu veidošanas nodaļas un izvietošanu Bibliotēkas krājumā;
3.3.3.2. veikt Bibliotēkas krājuma popularizēšanu – sastādīt informācijas resursu sarakstus, rīkot izstādes Bibliotēkas lasītavā un filiālēs (tostarp izstādes studiju programmu akreditācijām), izsūtīt informāciju Universitātes struktūrvienībām, Latvijas klīnikām u.c.;
3.3.3.3. veikt Bibliotēkas krājuma inventarizāciju, atlasīt informācijas resursus norakstīšanai, rekataloģizācijai, nodošanai citām bibliotēkām vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas repozitārijam, kā arī organizēt šo darbu filiālēs;
3.3.3.4. nodrošināt Bibliotēkas kopējā krājuma saglabāšanu un atjaunošanu;
3.3.3.5. nodrošināt kvalitatīvu informācijas avotu izsniegšanu lietotājiem Bibliotēkas apkalpošanas punktos darbam Bibliotēkā un ārpus tās;
3.3.3.6. piedalīties Vienotās lasītāju datubāzes veidošanā;
3.3.3.7. veikt Bibliotēkas lietotāju aptaujas un izmantot dažādas citas metodes, lai pētītu lietotāju apmierinātības līmeni ar Bibliotēkas informācijas resursiem un pakalpojumiem, kā arī popularizēt to pieejamību lietotājiem;
3.3.3.8. piedalīties lietotāju informācijpratības veicināšanas procesā un mācību popularizēšanas pasākumu organizēšanā;
3.3.3.9. nodrošināt Bibliotēkas un Universitātes piedāvātos maksas pakalpojumus;
3.3.3.10. veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

3.3.4. PVO Depozitārija bibliotēkai Latvijā:
3.3.4.1. veidot un papildināt Universitātes Bibliotēkas kopējā krājuma daļu – PVO Depozitārija bibliotēkas Latvijā krājumu;
3.3.4.2. popularizēt PVO un tās izdevumus sociālajos un citos medijos, sadarbojoties ar PVO Eiropas Reģionālo biroju Kopenhāgenā (Dānijā), PVO pārstāvniecību Latvijā u.c.;
3.3.4.3. organizēt projektu izstrādi un iesaistīties dažādos Universitātes projektos ar mērķi piesaistīt finansējumu Bibliotēkas darbinieku tālākizglītībai vai informācijas resursu iegādei;
3.3.4.4. veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

3.3.5. RSU Bibliotēkas filiālei – Informācijas centram Latvijas veselības aprūpes speciālistiem:
3.3.5.1. nodrošināt ar informācijas resursiem un pakalpojumiem ikvienu centra lietotāju, kā arī RSU aģentūras „RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža” akadēmisko personālu un studējošos, pildot arī koledžas bibliotēkas funkcijas;
3.3.5.2. izsniegt informācijas resursus lietotājiem un apkalpot lasītavā atbilstoši Bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
3.3.5.3. veikt kvalitatīvu lietotāju informatīvo un bibliogrāfisko apkalpošanu, kā arī mācīt izmantot elektroniskos resursus;
3.3.5.4. konsultēt lietotājus elektronisko resursu vai krājuma izmantošanas procesā;
3.3.5.5. nodrošināt Bibliotēkas piedāvātos maksas pakalpojumus;
3.3.5.6. veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

3.3.6. RSU Liepājas filiāles bibliotēkai:
3.3.6.1. nodrošināt ar informācijas resursiem un pakalpojumiem filiāles akadēmisko personālu un studējošos;
3.3.6.2. veikt kvalitatīvu lietotāju informatīvo un bibliogrāfisko apkalpošanu, kā arī mācīt izmantot elektroniskos resursus;
3.3.6.3. nodrošināt Bibliotēkas piedāvātos maksas pakalpojumus;
3.3.6.4. veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

3.3.7. RSU Bibliotēkas filiālei RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā:
3.3.7.1. nodrošināt ar informācijas resursiem un pakalpojumiem filiāles akadēmisko personālu un studējošos;
3.3.7.2. veikt kvalitatīvu lietotāju informatīvo un bibliogrāfisko apkalpošanu, kā arī mācīt izmantot elektroniskos resursus;;
3.3.7.3. nodrošināt Bibliotēkas piedāvātos maksas pakalpojumus;
3.3.7.4. veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

4. Sadarbība

4.1. Bibliotēka savu uzdevumu sekmīgai veikšanai sadarbojas ar citām Universitātes struktūrvienībām, kā arī citām fiziskajām un juridiskajām personām saskaņā ar Universitātes noslēgtajiem līgumiem;

4.2. Bibliotēkai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Universitātes struktūrvienībām informāciju, kas nepieciešama tās darbības sekmīgai nodrošināšanai, un ir pienākums sniegt citām Universitātes struktūrvienībām informāciju par savu darbību atbilstīgi to pieprasījumiem;

4.3. Bibliotēkas darbinieki piedalās Universitātes izveidoto darba grupu un komisiju darbā atbilstīgi Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

5. Finansēšana

5.1. Bibliotēku finansē Universitāte.

5.2. Finanšu līdzekļu uzskaiti un saglabāšanu nodrošina Universitātes Finanšu departaments.

6. Bibliotēkas reorganizācija vai likvidācija

6.1. Bibliotēka tiek reorganizēta vai likvidēta ar RSU Senāta lēmumu.


Bibliotēkas direktore I. Aploka