Skip to main content

Bibliotēkas veidotie resursi

RSU resursi kopkatalogā

RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu datubāze

RSU aizstāvēto bakalaura un maģistra darbu datubāze

Medicīnas un veselības aprūpes nozares analītikas datubāze

Atsauču un darbā izmantoto avotu un literatūras saraksta noformēšanas metodiskie norādījumi

Bibliogrāfiskais rādītājs: RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi

Rādītāja mērķis ir iezīmēt un apkopot augstskolas mācībspēku un zinātnisko darbinieku galvenos darba virzienus. Bibliogrāfiskais rādītājs tiek sagatavots reizi gadā.

Rādītājā materiāls izkārtots pēc izdevumu un publikāciju veidiem.

Rādītājā iekļauti tie materiāli, kas atspoguļoti nacionālajā bibliogrāfijā un elektroniskajās datubāzēs, kā arī uzrādīti RSU struktūrvienību darba atskaitēs un zinātnisko projektu izpildes pārskatos.

Rādītājā nav ietverti raksti no avīzēm, recenzijas un plakāti. Katras iedaļas ietvaros kārtojums ir alfabētisks (vispirms latīņu, pēc tam slāvu alfabētā).

Ja publikācija ir iekļauta starptautiski citējamā izdevumā, tas tiek norādīts apraksta beigās.

Rādītāja beigās ievietots personu palīgrādītājs.

Pēdējo 6 gadu rādītāji

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2016. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2015. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2014. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2013. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2012. gadā

RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2011. gadā

Kartotēkas

 • RSU darbinieku darbu kartotēka (1952–2005)
 • Latvijas medicīnas vēsture (1957–2005)
 • RSU vēsture un mūsdienas (1958–2010)
Rakstu arhīvi pa tēmām
 • ekoloģija (kopš 2002. gada)
 • publikācijas Latvijas periodiskajos izdevumos par RSU (kopš 1998. gada)

Bibliotēkas veidotās e-grāmatas

Skatīt grāmatu sarakstu

Profesors Vladislavs Korzāns. Cilvēks un Rektors

Juris Salaks, sast., Artis Ērglis, zin. red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Lejupielādēt bezmaksas izdevumu

Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi – labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana

Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014
Lejupielādēt bezmaksas izdevumu

Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos

Daiga Spila, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014
Lejupielādēt bezmaksas izdevumu

Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas

Daiga Spila
Rīgas Stradiņa universitāte, 2013
Lejupielādēt bezmaksas izdevumu

Abonētie e-resursi

RSU darbinieki, mācībspēki un studējoši var piekļūt bibliotēkas abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Studējošā portāla bibliotēkas sadaļā pieejamās datubāzes.

E-grāmatu datubāzes

E-žurnālu datubāzes

Uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāzes

Publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes

Uzziņu, enciklopēdiju un vārdnīcu datubāzes

Ziņu datubāzes

Speciālās datubāzes - uzturzinātnē

Ieteicamo mācību e-grāmatu saraksts

Brīvpieejas e-resursi

PubMed

Resursi pa tēmām

Starptautiski citējamie žurnāli

ww.science.thomsonreuters.com

Pieejami šādi žurnālu saraksti:

Izmēģinājuma datubāzes

Rosetta Stone datubāzes izmēģinājums līdz 2018. gada 28.februārim

Rosetta Stone datubāze piedāvā visprogresīvākās interaktīvās tehnoloģijas un metodes valodu apguvei. Šis rīks ir ļoti efektīvs un tiek plaši izmantots skolās, uzņēmumos un valsts organizācijās visā pasaulē. Rosetta Stone piedāvā apmācību kursus 30 valodās, tostarp visbiežāk runātajās valodās, piemēram, angļu, spāņu, vācu, franču, kā arī  citās. Rosetta Stone ir pieejama EBSCO datubāzu platformā.

Tiešsaistes adrese: http://search.ebscohost.com.db.rsu.lv  

Atsauksmes un ierosinājumus par datubāzes abonēšanu sūtīt uz e-pastu: Signe[pnkts]Riekstinaatrsu[pnkts]lv, kā arī, lūdzu, aizpildiet „Izmēģinājuma datubāzes novērtēšanas anketu

Jaunieguvumi

Medicīnā

Sociālajās zinātnēs

Dažādās nozarēs

PVO depozitārija bibliotēkā

Periodiskie izdevumi 2017. gadā

Periodiskie izdevumi pieejami Bibliotēkas Informācijas centrā un Brīvpieejas abonementā.

Pie vairākiem žurnālu nosaukumiem pievienota norāde *, ka žurnālam ir tikai e-versija vai tas pieejams arī elektroniski. Lai piekļūtu šo žurnālu e-versijai, jautājiet paroli konsultantam RSU bibliotēkas informācijas centrā vai pa tālruni 67409192.

Laikraksti
 • Baltic Times
 • Diena (pilnais komplekts)
 • Dienas Bizness
 • Izglītība un Kultūra
 • Kurzemes Vārds (tikai Liepājas filiālē)
 • Latvijas Avīze + Mājas Viesis
 • Neatkarīgā Rīta Avīze
Medicīnas un veselības žurnāli
 • 36,6 C : veselīgāk, saskanīgāk, gudrāk
 • Alcohol and Alcoholism (dāvinājums no The Journal Donation Project)
 • American Journal of Epidemiology (pieejams tiešsaistē ar pilniem tekstiem no RSU datorsistēmas IP adresēm
 • Atbalsts
 • Ārsts.lv
 • British Journal of Social Work (dāvinājums no The Journal Donation Project)
 • Bulletin of the History of Medicine (dāvinājums no The Journal Donation Project)
 • Bulletin of the WHO (dāvinājums no WHO)
 • Carcinogenesis (dāvinājums no The Journal Donation Project)
 • Cito!: informatīvs izdevums ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem (brīva piekļuve bezmaksas elektroniskajai versijai)
 • Doctus : žurnāls ārstiem un farmaceitiem
 • Dzīvespriekam
 • Ievas Veselība : žurnāls tavai labsajūtai un veselībai
 • International Immunology (dāvinājums no The Journal Donation Project)
 • International Journal of Epidemiology (dāvinājums no The Journal Donation Project)
 • International Journal of Public Health (pieejams tiešsaistē ar pilniem tekstiem no RSU datorsistēmas IP adresēm)
 • Journal of Health & Social Behavior (dāvinājums no The Journal Donation Project)
 • Ko Ārsti Tev Nestāsta
 • Ko Ārsti Tev Nestāsta speciālizlaidumi
 • Kopsolī : laikraksts cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
 • Latvijas Ārsts
 • Latvijas Ķirurģijas Žurnāls
 • Les Nouvelles Esthetiques
 • Mans Mazais
 • Materia Medica : zinātniski praktisks un informatīvs farmācijas žurnāls
 • Mājas Dakteris
 • Mājas Dakteris speciālizlaidumi
 • Medicīna : normatīvo dokumentu izlase (pieejams tikai elektroniski)***
 • Medicus Bonus : vienkārši par ārsta pasaulē svarīgo (dāvinājums)
 • Nephrology, Dialysis, Transplantation (dāvinājums no The Journal Donation Project)
 • Omītes Zālītes : tautas dziedniecības noslēpumi
 • Saule: Latvijas Diabēta apvienības izdevums : izproti diabētu, palīdzi pats sev! (Obligātais eks.)
 • Semper Anticus : RSU Studējošo pašpārvaldes populārzinātnisks izdevums (brīvi pieejams https://semperanticus.lv/journal/)
 • Stomatologija: Medical Journal (dāvinājums no RSU Stomatoloģijas institūta)
 • Taka : tavai garīgajai un fiziskajai veselībai : dziednieki un dziedniecība
 • Tautas dziedniecības līdzekļi
 • Tautas veselības avīze
 • Veselība
 • WHO Drug Information (dāvinājums no WHO)
 • Zintnieks
 • Zobārstniecības raksti
 • АиФ-Здоровье
 • Акушерство и гинекология
 • Аппаратная косметология и физиотерапия
 • Вестник восстановительной медицины
 • Вестник дерматологии и венерологии
 • Вестник Московского Университета. Серия 23. Антропология
 • Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова
 • Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры
 • Вопросы онкологии
 • Вопросы питания
 • Врач
 • Детская хирургия
 • Диабет. Образ жизни
 • Журнал анатомии и гистопатологии
 • Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии
 • Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова
 • Инфекционные болезни
 • Кардиология
 • Клиническая геронтология
 • Клиническая медицина
 • Клиническая дерматология и венерология
 • Клиническая фармакология и терапия
 • Консультативная психология и психотерапия
 • Лечебная физкультура и спортивная медицина
 • Медицинская паразитология и паразитарные болезни
 • Морфологические ведомости
 • Морфология
 • Научно-практическая ревматология
 • Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости
 • Проблемы эндокринологии
 • Растительные ресурсы
 • Сестринское дело
 • Социальная политика и социология
 • Социальная работа
 • Фармация
 • Физиотерапия, бальнеология и реабилитация
 • Химико - фармацевтический журнал
 • Хирургия : журнал им. Н. И. Пирогова
 • Эпидемиология и вакцинопрофилактика
 • Эпидемиология и инфекционные болезни
Sociālo zinātņu žurnāli
 • Forbes (latv. val.)
 • iFinanses
 • Inquisitio : pētnieciskās žurnālistikas žurnāls
 • IR nauda
 • Jurista Vārds (pieejams arī elektroniski Lursoft Laikrakstu bibliotēkā no RSU datorsistēmas IP adresēm)
 • Kapitāls
 • Вестник Московского Университета. Серия 11. Право
 • Государство и право
 • Медицинское право
 • Социальная политика и социология
Citi žurnāli
 • 100 Labi Padomi
 • Annas Psiholoģija
 • Astes
 • Ceļojums vēsturē
 • Citādā Pasaule
 • Cosmopolitan (latv. val.)
 • Deko
 • Deutsch Perfekt: das aktuelle Magazin für Deutsch – Lerner
 • Domuzīme : literatūra, publicistika, vēsture
 • Forever Sports Latvija
 • GEO (latv. val.)
 • Grāmatu Jaunumi (tikai elektroniski)
 • Ieva
 • Ievas Māja
 • Ievas Stāsti
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • IR : nedēļas žurnāls (pieejams arī elektroniski)***
 • Kas jauns
 • Klubs
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis
 • Leģendas
 • Likums un Taisnība
 • Lilit (latv. val.)
 • L’Officiel Latvia
 • Mājas Viesis
 • Mistērija
 • Nezināmā Kara Vēsture
 • Nezināmā Vēsture
 • Noslēpumi un fakti
 • OK!
 • Pastaiga
 • Patiesā Dzīve + Speciālizdevumi
 • Planētas Noslēpumi
 • Praktiskais Latvietis
 • Privātā Dzīve
 • Proceedings of the Latvian Academy of Science
 • Psiholoģija Ģimenei un Skolai
 • Psiholoģija
 • Rīgas Laiks
 • Santa
 • SestDiena
 • Sporta Avīze
 • Sports
 • Una
 • Vides Vēstis
 • Вокруг света
 • Вопросы психологии
 • Открытый город