Pārlekt uz galveno saturu

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes
2021. gada 15. jūnija Senāta sēdē,
prot. Nr. 2-1/6/2021.

Rīgas Stradiņa universitātes
Bibliotēkas
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu un 20. pantu,
Bibliotēku likuma 4. panta otro daļu,
kā arī RSU Satversmes 3.6. punkta 3. apakšpunktu
un 6. apakšpunktu, 3.13. punkta pirmo daļu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.    Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēkas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) tiesības un pienākumus, struktūru, darbības virzienus, kā arī finansēšanas principus.
1.2.    Bibliotēka ir Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti – RSU) struktūrvienība – galvenā medicīnas un veselības zinātņu nozares bibliotēka valstī, kas nodrošina iespiedarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.
1.3.    Bibliotēka darbojas, pamatojoties uz šo nolikumu, ievērojot Universitātes Satversmi, iekšējo un ārējo normatīvo aktu noteikumus.
1.4.    Bibliotēkas pilns nosaukums angļu valodā – Library of the Rīga Stradiņš University.
1.5.    Bibliotēka apkalpo Universitātes studējošos, akadēmisko un vispārējo personālu, pētniekus, Latvijas veselības aprūpes darbiniekus un ikvienu lietotāju valstī atbilstīgi Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Bibliotēkas lietošanas noteikumus apstiprina Universitātes rektors.
1.6.    Bibliotēkas krājuma izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas maksas pakalpojumiem cenas nosaka ar rektora rīkojumu.
1.7.    Bibliotēkas krājumu papildina ar grāmatām un citiem informācijas resursiem, kas iegādāti par Universitātes līdzekļiem, fizisko un juridisko personu ziedojumiem, kā arī par citiem līdzekļiem.
1.8.    Bibliotēkas darba pilnveidē piedalās Bibliotēkas padome, kuras nolikumu apstiprina RSU Senāts, bet sastāvu apstiprina ar rektora rīkojumu. 

2. Bibliotēkas struktūra

2.1.    Bibliotēku vada Bibliotēkas direktors, kurš bez atsevišķa pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku tā kompetences jautājumos un ir atbildīgs par Bibliotēkas darbu.
2.2.    Bibliotēkas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Universitātes rektors.
2.3.    Bibliotēkas direktors organizē Bibliotēkas darbu, nodrošina un atbild par šajā nolikumā noteikto Bibliotēkas mērķu sasniegšanu un tās struktūrvienību uzdevumu izpildi, organizē Departamenta lietvedību, veic Universitātes procesu aprakstos un citos Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī pilda amata aprakstā noteiktos pienākumus.
2.4.    Bibliotēkas direktors ir tieši pakļauts RSU zinātņu prorektoram.
2.5.    Bibliotēkas sastāvā ir šādas struktūrvienības:
    2.5.1.    Krājuma attīstības un resursu veidošanas nodaļa;
    2.5.2.    Informācijas, bibliogrāfijas un informācijpratības nodaļa, kurā ietilpst:
       2.5.2.1.    Starpbibliotēku  abonements (turpmāk – SBA) un Starptautiskais starpbibliotēku abonements  (turpmāk – SSBA);
       2.5.2.2.    Informatīvās un bibliogrāfiskās apkalpošanas punkts Bibliotēkas Informācijas centrā – brīvpieejas lasītavā;
    2.5.3.    Informācijas resursu izmantošanas un uzturēšanas nodaļa, kurā ietilpst:
       2.5.3.1.     Brīvpieejas abonements;
       2.5.3.2.     Bibliotēkas Informācijas centra – brīvpieejas lasītavas lietotāju apkalpošanas punkts – abonements; 
    2.5.4.    Pasaules Veselības organizācijas Depozitārija bibliotēka Latvijā – Bibliotēkas nodaļa  (turpmāk – PVO Depozitārija bibliotēka Latvijā);
       2.5.4.1.     Eiropas Dokumentācijas centrs (turpmāk EDC);
    2.5.5.    RSU Liepājas filiāles bibliotēka;
    2.5.6.    RSU Bibliotēkas filiāle – Informācijas centrs Latvijas veselības aprūpes speciālistiem;
    2.5.7.    RSU Bibliotēkas filiāle RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā.
2.6.    Struktūrvienību vadītāji vai filiāļu galvenie speciālisti ir atbildīgi par darbu struktūrvienībās un ir tieši pakļauti Bibliotēkas direktoram. Struktūrvienības vadītājs bez atsevišķa pilnvarojuma pārstāv struktūrvienību tās kompetences ietvaros.
2.7.    Bibliotēkas amatu sarakstu pēc Bibliotēkas direktora ieteikuma un saskaņojuma ar zinātņu prorektoru un Personāla departamentu apstiprina Universitātes rektors. 
2.8.    Bibliotēkas darbinieku pienākumi tiek noteikti amata aprakstos, kas tiek apstiprināti atbilstoši Universitātes iekšējai kārtībai. Bibliotēku darbinieku amatu apraksti ir neatņemama darba līguma sastāvdaļa.

3. Bibliotēkas mērķi

3.1.    Bibliotēkas galvenie mērķi kā akreditētai valsts nozīmes bibliotēkai:
    3.1.1.    organizēt darbu atbilstoši RSU stratēģiskajai virzībai uz zinātnes universitātes statusu, veidojot Bibliotēku kā pētniecības bibliotēku, pārņemot labāko praksi no ārvalstu vadošajām universitāšu bibliotēkām; 
    3.1.2.    īstenot RSU Atvērtās piekļuves politiku;
    3.1.3.    nodrošināt krājuma, elektronisko resursu un informācijas sistēmu pieejamību Universitātes studējošajiem, pētniekiem, akadēmiskajam un vispārējām personālam, Latvijas veselības aprūpes speciālistiem un ikvienam bibliotēkas lietotājam.

4. Bibliotēkas uzdevumi

4.1.    Modernizēt un paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu, attīstīt Bibliotēkas struktūrvienību infrastruktūru;
4.2.    Veicināt Bibliotēkas lietotāju, t.sk. veselības aprūpes darbinieku profesionalitāti, nodrošinot viņus ar informācijas resursiem, kā arī mācīt izmantot šos resursus;
4.3.    Izmantot pieejamos informācijas avotus no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām vai dokumentu piegādes centriem ar SBA abonementa vai SSBA abonementa palīdzību;
4.4.    Proaktīvi iepazīstināt un popularizēt Bibliotēkas lietotāju vidū Bibliotēkas informācijas resursus, pakalpojumus, RSU zinātniskās darbības un repozitorija sistēmas, veicinot lietotāju informācijpratību;
4.5.    Konsultēt veselības aprūpes iestāžu bibliotēkas un pēc nepieciešamības sniegt tām metodisko palīdzību;    
4.6.    Piesaistīt līdzekļus, kas izmantojami personāla tālākizglītībai, Bibliotēkas krājuma u.c. resursu papildināšanai vai Bibliotēkas darbības mūsdienīgai attīstībai;
4.7.    Uzturēt atgriezenisko saiti ar Bibliotēkas lietotājiem, veicot regulāras aptaujas par Bibliotēkas informācijas resursu un sniegto pakalpojumu kvalitāti;
4.8.    Sagatavot un iesniegt Universitātes struktūrvienībām nepieciešamos dokumentus un informāciju atbilstīgi Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem.

5. Bibliotēkas struktūrvienību uzdevumi

5.1.    Atbilstoši Bibliotēkas kopējiem uzdevumiem katrai struktūrvienībai ir konkrēti uzdevumi:
    5.1.1.    Krājuma attīstības un resursu veidošanas nodaļai:
       5.1.1.1.    komplektēt Bibliotēkas krājumu atbilstoši RSU studiju virzieniem un programmām, zinātniskās pētniecības darba virzieniem, Bibliotēkas krājuma komplektēšanas vadlīnijām, Bibliotēkas krājuma komisijas lēmumiem, Bibliotēkas vietai kopējā bibliotēku koordinācijas sistēmā kā galvenajai medicīnas nozares Bibliotēkai valstī, atbilstoši Universitātes finanšu līdzekļu ietvariem, t.sk. paplašināt digitālo resursu pieejamību;
       5.1.1.2.     ievadīt un rediģēt metadatus valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, veidojot Universitātes Bibliotēkas elektronisko katalogu, papildināt autoritatīvo ierakstu datubāzi un veikt resursu apstrādi;
       5.1.1.3.     izskatīt un izvērtēt jaunos un izmainītos studiju kursu programmu literatūras sarakstus un informēt studiju kursu un programmu vadītājus par literatūras pieejamību Bibliotēkas krājumā studiju procesa nodrošināšanai;
       5.1.1.4.     izslēgt Bibliotēkas krājumā esošās vienības;
       5.1.1.5.     uzskaitīt Bibliotēkas saņemto un izslēgto krājumu;
       5.1.1.6.     veidot Latvijas veselības aprūpes un medicīnas zinātņu nozares analītisko bibliogrāfisko datubāzi;
       5.1.1.7.     ievadīt un rediģēt metadatus RSU Institucionālajā repozitorijā;
       5.1.1.8.     veikt citus līdzīga satura uzdevumus, sadarbojoties ar citām Bibliotēkas nodaļām.
    5.1.2.    Informācijas, bibliogrāfijas un informācijpratības nodaļai:
        5.1.2.1.    veikt bibliogrāfiskās uzziņas un organizēt informatīvo uzziņu sistēmu;
       5.1.2.2.     organizēt un veikt lietotāju informatīvo un bibliogrāfisko apkalpošanu;
       5.1.2.3.     veidot bibliogrāfiskas datubāzes un informācijas resursu sarakstus;
       5.1.2.4.     veicināt lietotāju, t.sk. Latvijas veselības aprūpes speciālistu, informācijpratību par Bibliotēkas pakalpojumiem, resursiem (abonētajām datubāzēm, RSU Institucionālo repozitoriju, zinātniskās dabības informācijas sistēmu (ZDIS Pure), pētījumu datu repozitoriju Dataverse u.c.), kā arī publicēšanos atvērtajā piekļuvē;
       5.1.2.5.    nodrošināt zinātnisko publikāciju, promocijas darbu un citu atbilstošu RSU personāla publicētu darbu datu ievadi, caurskatīšanu, apstiprināšanu, uzkrāšanu un analīzi RSU zinātniskās darbības informācijas sistēmā (ZDIS Pure), kā arī nodrošināt ZDIS Pure lietotāju apmācību un atbalstu;
       5.1.2.6.     sniegt informatīvu pētniecības atbalstu RSU personālam  – no pētījuma idejas rašanās līdz pētījuma rezultātu izplatīšanai;
       5.1.2.7.    nodrošināt Bibliotēkas lietotājus ar informācijas avotiem, kas nav pieejami Bibliotēkas krājumā, izmantojot SBA vai SSBA iespējas;
       5.1.2.8.    veikt citus līdzīga satura uzdevumus.
    5.1.3.    Informācijas resursu izmantošanas un uzturēšanas nodaļai: 
       5.1.3.1.    nodrošināt Bibliotēkas krājuma pieejamību un izmantošanu pastāvīgai studiju un pētniecības procesu īstenošanai;
       5.1.3.2.    veicināt inovatīvu metožu izmantošanu krājuma organizēšanā un attīstībā;
       5.1.3.3.    veikt Bibliotēkas krājuma popularizēšanu – regulāri veidot jaunieguvumu sarakstus un ievietot tos Bibliotēkas tīmekļvietnē, rīkot izstādes (t.sk. studiju programmu akreditācijām un licencēšanām), izsūtīt informāciju RSU struktūrvienībām, Latvijas klīnikām u.c.;
       5.1.3.4.    veikt Bibliotēkas krājuma inventarizāciju, atlasīt informācijas resursus norakstīšanai, rekataloģizācijai, nodošanai citām bibliotēkām, kā arī organizēt šo darbu filiālēs;
       5.1.3.5.    nodrošināt Bibliotēkas kopējā krājuma saglabāšanu un atjaunošanu;
       5.1.3.6.    nodrošināt kvalitatīvu informācijas avotu izsniegšanu lietotājiem Bibliotēkas apkalpošanas punktos darbam Bibliotēkā un ārpus tās;
       5.1.3.7.    piedalīties Vienotās lasītāju  datubāzes veidošanā;
       5.1.3.8.    veikt Bibliotēkas lietotāju aptaujas un izmantot dažādas citas metodes, lai pētītu lietotāju apmierinātības līmeni ar Bibliotēkas informācijas resursiem un pakalpojumiem;
       5.1.3.9.    veikt citus līdzīga satura uzdevumus.
    5.1.4.    PVO Depozitārija bibliotēkai Latvijā:
       5.1.4.1.    veidot un papildināt Universitātes Bibliotēkas kopējā krājuma daļu – PVO Depozitārija bibliotēkas Latvijā un Eiropas Dokumentācijas centrs (turpmāk EDC) krājumu, nodrošinot lietotāju ar neitrālu, precīzu un faktiem atbilstīgu informāciju par ES;
       5.1.4.2.    popularizēt PVO un EDC, kā arī to izdevumus sociālajos un citos medijos, sadarbojoties ar PVO Eiropas Reģionālo biroju Kopenhāgenā (Dānijā), PVO pārstāvniecību Latvijā, ar Eiropas Savienības Pārstāvniecību Latvijā, lai veicinātu un attīstītu pētniecību Eiropas integrācijas jomā;
       5.1.4.3.    iesaistīties dažādos Universitātes projektos ar mērķi piesaistīt finansējumu Bibliotēkas darbinieku tālākizglītībai, informācijas resursu iegādei vai citu Bibliotēkas procesu modernizācijai, kā arī organizēt projektus sabiedrības iesaistīšanā uz pilsoņu dialogu par aktuālām un valstij nozīmīgām ES tēmām;
       5.1.4.4.     veikt citus līdzīgus satura uzdevumus.
    5.1.5.    RSU Bibliotēkas filiālei – Informācijas centram Latvijas veselības aprūpes speciālistiem:
       5.1.5.1.    nodrošināt ar informācijas resursiem un pakalpojumiem ikvienu centra lietotāju, kā arī RSU aģentūras „RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža” akadēmisko personālu, pētniekus un studējošos, pildot arī koledžas bibliotēkas funkcijas;
       5.1.5.2.    izsniegt informācijas resursus lietotājiem un apkalpot lasītavā atbilstoši Bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
       5.1.5.3.    veikt kvalitatīvu lietotāju informatīvo un bibliogrāfisko apkalpošanu, kā arī mācīt izmantot elektroniskos resursus; 
       5.1.5.4.    konsultēt lietotājus elektronisko resursu vai krājuma izmantošanas procesā;
       5.1.5.5.    veikt citus līdzīga satura uzdevumus.
    5.1.6.    RSU Liepājas filiāles bibliotēkai:
       5.1.6.1.    nodrošināt ar informācijas resursiem un pakalpojumiem filiāles akadēmisko personālu, pētniekus un studējošos;
       5.1.6.2.    veikt kvalitatīvu lietotāju informatīvo un bibliogrāfisko apkalpošanu, kā arī mācīt izmantot elektroniskos resursus;
       5.1.6.3.    veikt citus līdzīga satura uzdevumus.
    5.1.7.    RSU Bibliotēkas filiālei RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā:
       5.1.7.1.     nodrošināt ar informācijas resursiem un pakalpojumiem filiāles akadēmisko personālu, pētniekus un studējošos;
      5.1.7.2.     veikt kvalitatīvu lietotāju informatīvo un bibliogrāfisko apkalpošanu, kā arī mācīt izmantot elektroniskos resursus;
      5.1.7.3.     veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

6. Bibliotēkas sadarbība un tiesības

6.1.    Bibliotēkai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Universitātes struktūrvienībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – no citām personām dokumentus un informāciju, kas nepieciešama tās darbības sekmīgai nodrošināšanai.
6.2.    Bibliotēkai ir pienākums sniegt citām Universitātes struktūrvienībām informāciju par savu darbību atbilstīgi to pieprasījumiem.
6.3.    Bibliotēkai ir tiesības saņemt nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas darbības sekmīgai nodrošināšanai.
6.4.    Bibliotēkas darbinieki piedalās Universitātes veidoto darba grupu un komisiju darbā atbilstīgi Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem.
6.5.    Bibliotēka iesniedz priekšlikumus darbības pilnveidošanai Universitātes vadībai par Bibliotēkas kompetencē esošajiem jautājumiem.
6.6.    Bibliotēkai ir tiesības Bibliotēkas mērķu realizēšanā iesaistīt citās Universitātes struktūrvienībās strādājošos darbiniekus, to saskaņojot ar attiecīgo darbinieku un viņa struktūrvienības vadītāju.
6.7.    Bibliotēkai ir tiesības organizēt apspriedes ar Universitātes struktūrvienību pārstāvjiem par jautājumiem, kas saistīti ar Bibliotēkas darbības virzieniem.

Senāta priekšēdētājs  J.Gardovskis
Bibliotēkas direktore  I. Aploka

SASKAŅOTS
Rīgas Stradiņa universitātes Rektorāta
07.06.2021. sēdē
prot. Nr. 5-2/23/2021