Pārlekt uz galveno saturu

Vai jūsu uzņēmuma darbinieki strādā apstākļos, kas atbilst darba drošības un vides veselības standartiem? Ja šaubāties, tad jums jākonsultējas ar ekspertiem, kuri var izvērtēt situāciju un ieteikt risinājumus, ja tādi izrādītos nepieciešami. Atcerieties, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības strādāt drošā un nepiesārņotā darba vidē!

Higiēnas un arodslimību laboratorija (HASL) ir Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras Darba drošības un vides veselības institūts struktūrvienība, kas akreditēta Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā (LATAK) kā testēšanas laboratorija kopš 1996. gada (skat. akreditācijas apliecību un tās pielikumu).

Higiēnas un arodslimību laboratorijā ir ieviesta un akreditēta kvalitātes sistēma atbilstīgi LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta par testēšanas laboratoriju kompetenci prasībām. Tā kā Higiēnas un arodslimību laboratorija ir Rīgas Stradiņa universitātes struktūrvienība, tajā ir ieviesta arī ISO 9001 kvalitātes sistēma.

RSU Higiēnas un arodslimību laboratorijas (HASL) darbības mērķis – pētīt darba un apkārtējās vides riska faktorus, kā arī nodrošināt uzņēmumiem profesionālus pakalpojumus darba vides riska faktoru noteikšanā.

Pieteikums testēšanai

Informācija pasūtītājam

Izmeklējumi

Putekļu un šķiedru noteikšana

 • Putekļu, metināšanas aerosola koncentrācijas noteikšana gaisā
 • Azbesta koncentrācijas noteikšana gaisā un identifikācija materiālos
 • Putekļu daļiņu lieluma, skaita un virsmas laukuma monitorings
 • Nanodaļiņu noteikšana dažādās vidēs

Fizikālo riska faktoru noteikšana

 • Trokšņa līmeņa noteikšana darba vidē, apkārtējā vidē un telpās
 • Plaukstas – rokas un visa ķermeņa vibrācijas mērījumi
 • Apgaismojuma mērījumi darba vietās un telpās
 • Mikroklimata (temperatūras, relatīvā mitruma, gaisa plūsmas ātruma) mērījumi
 • Elektromagnētiskā lauka mērījumi

Bioloģisko riska faktoru noteikšana 

 • Kopējo mikroorganismu, baktēriju un sēnīšu noteikšana gaisā

Ķīmisko piesārņotāju noteikšana

 • Metālu noteikšana gaisā, asinīs u. c. matricās (mangāns, hroms, svins u. c.)
 • Šķīdinātāju un citi gaistošo organisko savienojumu noteikšana (spirti, aromātiskie / alifātiskie ogļūdeņraži, celosolvi, ēsteri u. c.)
 • Neorganisko gāzu (oglekļa dioksīds, slāpekļa dioksīds u. c.), skābju (sērskābe, sālsskābe u. c.) noteikšana
 • Alifātisko aldehīdu noteikšana (formaldehīds, glutāraldehīds u. c.)
 • Izocianātu noteikšana
 • Anestēzijas gāzu noteikšana

Ekspertu pakalpojumi

 • Konsultācijas mērījumu plāna sagatavošanā
 • Ekspertu konsultācijas laboratorisko mērījumu interpretācijā (darba vides risku izvērtēšanas kontekstā)
 • Slēdzienu sagatavošana par iekštelpu gaisa un darba vides gaisa kvalitāti
Darba vides riska faktoru noteikšanas pakalpojumi

Sīkāka informācija par laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem un analīzēm ir pieejama Higiēnas un arodslimību laboratorijā un Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktā.

Lai noskaidrotu mērījumu izmaksas, lūdzu, rakstiet pieprasījumu e-paastā haslatrsu[pnkts]lv.

Projekti

LZP granti
 • LZP projekts Metālu un noturīgo organisko piesārņotāju ietekme uz antioksidantu aktivitāti nodarbinātajiem atsevišķos Latvijas rūpniecības uzņēmumos.
  Darbības laiks: 2002.–2009. g. Rezultāts: tika noteikts metinātāju darba vides gaisa piesārņojums ar metāliem un noskaidrota tā ietekme uz nodarbināto veselību Latvijā

 • LZP projekts 05.1835 Darba vides psihosociālo riska faktoru novērtēšanas kritēriju izstrāde.
  Darbības laiks: 2004.–2007. g. Rezultāts: stresa marķieru izstrāde – zinātniski pamatotu kritēriju izstrāde objektīvam darba vides riska faktoru novērtējumam

ES struktūrfondu un INTERREG projekti
 • European Joint Programme The European Human Biomonitoring Initiative HBM4EU (EU project 733032) (2016–2020)
 • CB INTERREG projekts Nurse Education Development (CB399) (2016–2019)
 • ERAF projekts Medicīnā izmantojamā sapropeļa īpašību un izmantošanas iespēju izpēte un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde (2017–2019)
 • ERAF projekts Jauna dermokosmētikas līdzekļa izstrāde pacientiem ar metabolo sindromu ādas barjerfunkcijas atjaunošanai Nr. 2014/0024/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/076. Darbības laiks: 01.09.2014.–30.09.2015. Rezultāts: Veikts klīniski dermatoloģisks pētījums. Dermokosmētikas līdzeklis pārbaudīts uz 60 personām un atrasts, ka tas ir piemērots personām ar metabolo sindromu, kurām ir paātrināta ādas novecošanās vai ir ādas novecošanās pazīmes un traucēta ādas barjerfunkcija (ādas sausums, lobīšanās u.c.).
 • Veikta dermokosmētikas līdzekļa kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva izpēte un noteikta vielu ķīmiskā identitāte un atbilstība pēc datu bāzu datiem. Pamatojoties uz savākto toksikoloģisko informāciju, izveidota Dermokosmētikas līdzekļa lieta atbilstoši EK prasībām Nr.1223/2009, kurā norādīts, ka parastos vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos tas ir drošs cilvēka veselībai.
 • Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darbavietās. Nr. 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025. Darbības laiks: 01.12.2013.–31.08.2015. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Rezultāts: Projekta rezultātā tika izstrādāta jauna metodika nanodaļiņu iekļūšanai šūnās noteikšanai, nanodaļiņu noteikšanai un raksturošanai darba vides gaisā, darba vides ergonomisko riska faktoru noteikšanai un agrīnai arodslimību diagnostikai, kā arī darba vides ergonomisko problēmu radīto ekonomisko zaudējumu aprēķināšanas metodika.
 • INTERREG IV A Programmas projekts Darba spējas un sociālā iekļaušanās (Work Ability and Social Inclusion), CB-52. Darbības laiks: 01.05.2011.–31.12.2013. Rezultāts: darba vides stresoru apzināšana dažādās darba vietās Latvijā un labās prakses, stresa pārvaldības apmācības uzņēmumos; kortizola līmeņa un aptaujas anketu analīze.
 • Sadarbībā ar Latvijas Toksikologu biedrību LATTOX līdzdalība ES 6-FP projektā IMPART (NMP4-CT-2005-013968) Improving the understanding of the impact of nanoparticles on human health and environment. Darbības laiks: 2005. g. Rezultāts: tika apkopota un izplatīta informācija par nanodaļiņu toksicitāti un potenciālo risku videi un veselībai.
 • GRUNDTVIG projekts Nodarbināto ar zemu izglītības līmeni integrēto prasmju stiprināšana attiecībā uz izvēli veselības jomā mainīgā darba tirgus kontekstā (2008-3466/001-001). Darbības laiks: 2008.–2011. g. Rezultāts: tika izpētīts, kā sociālekonomiskais stāvoklis, īpaši izglītības līmenis, ietekmē veselību un veselīgus paradumus.
 • ESF pētījums Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009–2010 (1DP/1.3.1.3.2/08/IPIA/NVA/002). Darbības laiks: 2011. g. Rezultāts: Darba aizsardzības sistēmas attīstības analīze dinamikā. Pētījums sniedza papildus analītiskos datus arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā.
EEZ/ Norvēģijas valdības finansētie projekti
 • EEZ Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums (EEZ09AP-22). Darbības laiks: 2009.–2010. g. Rezultāts: tika noskaidroti galvenie iekštelpu piesārņotāji un novērtēta to iespējamā ietekme uz cilvēka organismu.
 • EEZ Vides modelēšanas centra izveide Rīgas Stradiņa universitātē (LV0042). Darbības laiks: 2008.–2010. g. Rezultāts: tika pilnveidota Latvijas vides aizsardzībā un sabiedrības veselības jomā strādājošo darbinieku profesionālo sagatavotība. Notika RSU Vides modelēšanas centra darbinieku, RSU pasniedzēju, personāla, studiju kursa un valsts un pašvaldību darbinieku apmācība.

Raksti

2019
 • Åström D. O., Veber T., Martinsone Ž., Kaļužnaja D., Indermitte E., Oudin A. and Orru H. Mortality Related to Cpld Temperatures in Two Capitals of the Baltics: Tallinn and Riga / Journal Medicina 2019, 55(8), 429; https://doi:org/10.3390/medicina 55080429.- pp.1-11.
 • Eglite M. E., Cirule J. G., Burcena M. S., Cernova J. O., Kalve I. J., Vanadzins I. A., Zvagule T. J.,  Main Occupational Medicine problems in Latvia // Health and Safety at the workplace Proceedings of the third International Scientific forum / Novopolotsk-Polotsk, Republic of Belarus; 15-17.05.2019.- pp. 92-95. www.elibrary.ru
 • Pavlovska I., Martinsone Ž., Ramata-Stunda A., Vanadziņš I., Mārtiņsone I., Seile A. Comparison of biological markers in aerosol-weighed workplaces. Journal of Nanoparticle Research 21(7), Article No. 138, pp.1-10, 2019. DOI: 10.1007/s11051-019-4578-2, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11051-019-…
 • Narica P., Martinsone I. Reducing Risk Factors in the Workplace of the Laser System Operator/ Environmental Technology. Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference.- Volume III.- Rezekne, Latvia.- pp.184-188 http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/4153/4172
 • Klavina A., Auce A., Vanadzins I., Silova A., Dobkevica L. Extraction of Biologically Active Components from Freshwater Sapropel / EnvironmentalTechnology. Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference.- Volume III.- Rezekne, Latvia.- pp.114-118. http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/4135/4159

Populārzinātniskie raksti par zinātniskās darbības rezultātiem

 • Eglīte M. Vibrācijas iedarbība uz cilvēka organismu. // Veselības žurnāls ārsts.lv; 2019.- aprīlis.- lpp.55-56.

Tēzes

 • Kļaviņa A., Vanadziņš I., Dobkevica L., Auce A. Komarovska L. Extraction of Active Ingredients for Pharmaceutical Use from Freshwater Sapropel in Latvia // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.401.
 • Eglīte M., Kalve I., Vanadziņš I., Zvagule T. Occupational Morbidity as Significant Occupational Health Problem in Latvia // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.663.
 • Reste J., Zingis G., Vanadziņš I. Newly Designed Furniture Prototype Testing and Ergonomic Evaluation by Digital Infrared Thermography // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.669.
 • Vanadziņš I., Silova A., Kļaviņa A., Dobkevica L., Mārtiņsone I., Komarovska L., Ribkinska L. Level of Pesticide Residues in Lakes of Sapropel Deposit in Eastern Regions of Latvia // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.677.
 • Kaļužnaja D., Martinsone Ž. Musculoskeletal Pain and Associated Ergonomic Factors among Latvian Workers // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.687.
 • Circenis K., Lakiša S., Paparde A., Bite K. Relation between Sense of Coherence and Work Quality Competence among Hospital Nurses // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.693.
 • Lakiša S., Gobina I., Vanadziņš I. Sickness Absence Demographic Structure in Latvian Working Population // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.697.
 • Sudmalis P. Volatyle Organic Compounds Analysis Results Evaluation for Five Consequitive Years // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.716.
 • Komarovska L., Ribkinska L. , Kļaviņa A., Silova A., Vanadziņš I., Mārtiņsone I. Trace Element Determination in Sapropel // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.717.
 • Martinsone Ž., Pavlovska I., Vanadziņš I. Occupational Health Risks Caused during 3D Printing Process // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2019., lpp.718.
2018
 • Berzina A., Martinsone I., Svirskis S., Murovska M., Kalis M. Curcumin Effect on Copper Transporti n HepG2 Cells / Journal Medicina 2018, 7, 14; doi:10.3390/medicina 54020014.- pp.1-10.
 • Pavlovska, I., Mežinskis, G., Bīdermanis, L. Solar Energy Absorbing Materials that are Capable of Withstanding Long-Term Exposure at 600 °C: Research Strategy. Key Engineering Materials, 2018, Vol.788, e-ISSN 1662-9809. Available from: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.788.126, pp.126-134.
 • Pavlovska, I., Mežinskis, G., Bīdermanis, L. Sola-gēla pārklājums uz emaljēta leģētā tērauda. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija, 2018, 35, e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac-2018-0010, lpp.202-215.
 • Eglite M.E., Reste J.D., Cirule J.G., Berts I.J., Kalve I.J., Keire S.S. Laganovska I.G., Rubine A.F., Vanadzins I.A., Zvagule T.J.,  Zubkova G.M. Analysis of Occupational Morbidity as a Significant Occupational Health problem in Latvia // Материалы II международного научного форума / Минск 6-8.06.2018.- стр. 68-72. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35286845)
 • D. Kaluznaja, S. Lakisa. “Психосоциальные факторы риска работников дошкольных образовательных учреждений в городе Рига” (Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba vides psihosociālie riska faktori). Proceedings of the second international scientific forum “Health and safety at the workplace” (Belarus, Minsk 6th – 8th June), 2018; ISBN 978-985-7153-46-6: 118. – 127. lpp. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35348301)
 • Ресте Е.Д., Романс А., Звиргздиньш Я., Мартинсоне Ж., Кокинс А., Звагуле Т.Я., Ванадиньш И.А., Эглите М.Э. Уровень радона в воздухе рабочих мест и общественных помещений в Латвии // Материалы II международного научного форума / Минск 6-8.06.2018.- стр. 186-190. (https://elibrary.ru/item.asp?id=35683544)
 • Klavina A., Berzina A., Martinsone I. Air pollution level in study areas as an indicator of frequency of subjective complaints among students // The 15th International Conference of indoor air Quality and cilmate – Indoor Air 2018 / (Philadelphia, 2018.g. 22 - 27 july) / Drexel university - Philadelphia, 2018/ Conference proceeding.
 • Bula S., Deklava L. Reste J., Lusena-Ezera I. The presence of violence at work of health care personnel and their work ability // SHS Web of Conferences 51, 01013 (2018) Int. Conf. SOCIETY. HEALTH. WELFARE. 2016 https://doi.org/10.1051/shsconf/20185101013 | https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/1… .-pp.1-10.

Tēzes

 • Eglite M., Reste J., Kalve I., Vanadziņš I. Occupational morbidity in Latvia // Thesis of  1st International Conference Ergonomics 20 Estonia 100, Tartu, Estonian University of Life Sciences Institute of  Technology, 2018., p. 8.
 • Muiznieks A., Vetra A., Libkovska U. Natural Healing Resources of Ventspils City and Opportunities for Use in Medical Institutions//RSU 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society, Health, Welfare" Abstracts.- Riga October 10-12, 2018, p.96
 • A.Klavina, B.Maurina, I.Martinsone. Carboxymethyl cellulose gel systems with sapropel extract. Polymer networks and gels 2018, Book of abstracts, Prague. ISBN 978-80-85009-91-0. pp 186.
 • Kalniņa I., Pjanova D., Zvagule T., Kirilova E. Albumīna modifikācijas melanomas slimnieku plazmā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.100.
 • Kaļužnaja D., Martinsone Ž., Reste J.,  Vanadziņš I. Vibrācija kā muskuloskeletālo sāpju asociētais faktors nodarbinātajiem Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.182.
 • Lakiša S., Gobiņa I., Vanadziņš I. Pašziņotas darba nespējas struktūras izmaiņas no 2006. līdz 2013.gadam // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.186.
 • Reste J., Romans A., Martinsone Ž., Kokins A., Zvagule T.,  Vanadziņš I. Radona gāzes līmeņa novērtēšana Latvijas uzņēmumu un publisko ēku gaisā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.187.
 • Martinsone Ž. Nanodaļiņu izpēte dažādos slīpēšanas procesos Latvijā // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.190.
 • Lakiša S., Vanadziņš I., Circenis K., Paparde A. Medicīnas māsu darba vides kvalitātes faktori // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.192.
 • Kustovs D., Bandere D., Purviņa S., Sudmalis P. Development of HPLC Method for Determination of Colistimethate Sodium // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.198.
 • Bērziņa A., Hippe L., Mārtiņsone I., Svirskis Š., Murovska M., Kālis Mārtiņš Kurkumīna ietekme uz vara izdalīšanu no aknu šūnām // RSU Zinātniskās konferences tēzes.- Rīga, 2018., lpp.232.
2017
 • Лакиша С. И., Ванадзиньш И. А., Гобиня И. Р. Влияние психосоцияльных факторов рабочей среды на трудоспособность работников в Латвии // Proceedings of the first International Scientific Forum ISBN 978-985-7097-65-4 / Minsk.- 2017.- p.184-193.
 • Мартинсоне Ж. С., Калюжная Д. В., Мартиньсоне И. Ю., Ванадзиньш И. А. Предварительное исследование наночастиц в различных процессах шлифования в Латвии // Proceedings of the first International Scientific Forum ISBN 978-985-7097-65-4 / Minsk.- 2017.- p.203-208.
 • Kurjane N., Zvagule T., Reste J., Martinsone Z., Pavlovska I., Martinsone I., Vanadzins I. The effect of different workplace nanoparticles on the immune systems of employees // Journal of Nanoparticle Research / Springer Netherlands - Print ISSN1388-0764 - Online ISSN1572-896X / https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11051-017-4004-6.pdf / (2017) 19: 320. Iekļauts SCOPUS, EBSCO datubāzēs, IF 2.02.
 • Bulotaite L., Šoryte D., Vičaite S., Šidagyte R., Lakiša A., Vanadziņš S., Kozlova L., Eglīte M., Hopsu L., Salmi A., Lerssi-Uskelin J. Workplace health promotion in health care settings in Finland, Latvia, and Lithuania // Lithuanian university of health sciences / Journal Medicine.- ISSN 1010-660X.- vol.53.- n.5.- 2017.- pp.349-356. Iekļauts Scopus, MEDLINE/PubMed datubāzēs.
 • Voicehovska J., Janovska J., Babikovs S., Sprūdža D., Šķesters A., Daberte I., Silova A., Zubova A., Voicehovskis V., Kleina R., Ķisis J. Oxidative stress markers diagnostic value in metabolic syndrome dermal manifestations: a prospective clinical trial / Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367-5535(Online), 2017; http://www.proceedings.bas.bg Iekļauts Scopus, SNIP datubāzēs
 • Pavlovska I., Martinsone Z., Vanadzins I., Martinsone I., Seile A., Sudmalis P.,Occupational exposure parameters for characterization of nanoparticulate matter toxicity: metal versus wood processing//Process Safety and Environment Protection http://www.psep.ichemejournals.com/article/S0957-5820(16)30009-X/pdf. Iekļauts Scopus datubāzē.
2016
 • Kozlova L., Lakiša S. Prevalence of Psychosocial Risk Factors in Selected Industries in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.278-285.
 • Kaļužnaja D., Lakiša S. Preschool Personnel Exposure to Occupational noise // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.300-307.
 • Sprūdža D., Kozlova L., Lakiša S., Mārtiņsone I., Vanadziņš I., Baķe M.Ā., and Erts R. // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.315-324.
 • Sudmalis P., Baķe M.Ā., and Rotbergs J. Detection of Persistent Organic Pollutants in Blood serum of Electricians and Welders in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.330-335.
 • Martinsone Ž., Pilmane M., Moisejevs G., Sprūdža D., and Baķe M.Ā. Evalution of Histological Findings of Airways of Rats Exposed to Highly Polluted Indoor Airi n Offices // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.70.- 2016.- No.5 (704).- p.341-344.
 • Klepers A., Druva-Druvaskalne I., Ābele L., Jūrmalietis R., Kokina I., Bāra J., Martinsone Ž. Viedās specializācijas stratēģiju īstenošanas iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: sociālās vides potenciāls //Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis ISSN 1407-0081 / Rīga.- 70.sējums.- 2016.- lpp.110.
2015
 • Šidagytė R., Eglīte M., Salmi A., Šorytė D., Vanadziņš I., Hopsu L., Lerssi-Uskelin J., BulotaitėL., Kozlova L., Lakiša S. and Vičaitė S. The legislative backgrounds of workplace health promotion in three European countries: a comparative analysis // Journal of Occupational medicine and Toxicology. – 2015.
 • Sprudza D., Lakisa S., Erts R., Bake M.A., Vanadzins I., Kozlova L, Martinsone I. Work Ability and Stress Factors of Latvian Office Workers. // RSU Collection of Scientific Papers 2014.- ISSN 1691-497X.- Riga; RSU, 2015.- pp. 80-91.
 • Reste J., Zvagule T., Kurjane N., Martinsone Z., Martinsone I., Seile A., Vanadzins I. Wrist Hypothermia Related to Continuous Work with a Computer Mouse: A Digital Infrared Imaging Pilot Study // International Journal of Environmental Research and Public Health.- ISSN 1660-4601, pp.9265-9281.
2014
 • Surakka J., Grotell. S., Piippo J., Gustafsson E., Tuulik V., Meigas K., Vanadzins I., Martinsone I., Lenne R. WASI – Well-Being at Work, Social Inclusion and Participatory Methods: Background, Importance and Theoretical Framework // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.13-28.
 • Surakka J., Vanadzins I., Meigas K., Piippo J., Tuominen R., Pille V., Tuulik V., Kozlova L., Mārtiņsone I., Kettunen J., Lakiša S., Sprūdža D., Baķe M.Ā. WASI: The Metal Age Method // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.29-49.
 • Martinsone I., Vizbule L., Cercina A., Pille V., Tuulik V., Surakka J., Piippo J., Baķe M.Ā. WASI – Stress // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.50-54.
 • Lakiša S., Martinsone I., Baķe M.Ā., Grāvele M., Meigas K., Tint P., Cercina A., Vanadzins I. WASI – Indoor Air Quality // Arcada Working Papers, Helsinki, 7/2014, ISSN 2342-3064, ISBN 978-952-5260-49-6, 2014.- pp.71-86.
 • Salmi A., Lerssi-Uskelin J., Hopsu L., Kozlova L., Lakiša S. Workplace health promotion should be based on the needs of the workplace // Barents Newsletter on Occupational Health and Safety / Finnish Institute of Occupational Health. – 2014.- vol.17, No.3.- pp.81-84.
 • Sprudza D., Lakisa S., Erts R., Bake M.A., Vanadzins I., Kozlova L., Martinsone I. Work Ability and Stress Factors of Latvian Office Workers // RSU Collection Scientific Papers 2014.- ISSN 1691-497X.- Rīga; RSU, 2014. pp. 80-91
2013
 • A. Stepens, V. Groma, S. Skuja, A. Platkājis, P. Aldiņš, I. Ekšteina, I. Mārtiņsone, R. Bricis, M. Donaghy. The outcome of the movement disorder in methcathinone abusers: clinical, MRI and manganesemia changes, and neuropathology. European Journal of Neurology (2013), doi:10.1111/ene.12185
 • Eglite M., Vanadzins I., Matisane L., Bake M. A., Sprudza D., Martinsone Z., Martinsone I., Kalve I., Reste J., Cirule J., Seile A. Assessment of occupational health and safety system in Latvia // International Journal of Safety and Security Engineering.- ISSN: 2041-904X (online) and ISSN: 2041-9031 (paper format); 2012.– vol.2.– N.4.– / WIT Press 2013.– pp. 305–316. Scopus
2012
 • Эглите М.Э., Ресте И.А., Ванадзиньш И.А., Цируле И.Г., Матисане Л., Баке М.Я., Спруджа Д.Р., Мартинсоне И.Ю., Гринберга С.О. Оценка подготовки кадров для охраны труда в Латвии // Медицина труда и промышленная экология. ISSN 1026-9428.- Москва.- 2012.- № 3.- стр.41-47. Scopus
 • Sprūdža D., Skreitule L. Apgaismojuma līmeņa analīze biroja darbinieku darba vietās // RSU Zinātniskie raksti, 1.sējums, 2011.- Rīga; RSU, 2012.- lpp. 234-240.
 • Vanadzins I., Martinsone Z., Matisane L., Reste J., Bake M.A., Sprudza D., Eglīte M. Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in the work environment // OH&Forum 2011, International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services / Finnish Institute of Occupational Health and editors. ISBN 978-952-261-202-1.- 2012.- pp.95-97.
 • Sprudza D., Martinsone I., Skreitule L., Valeine L., Kazerovska K. Conformity assessment of natural cosmetic products on volunteers // International Proceedings IFEH 12th World Congress on Environmental Health Vilnius, Lithuania.- 22.-27.05.2012.- ISBN 978-88-7587-664-7.- pp.33-36.
 • Martinsone Z., Bake M.A., Seile A., Zellane M., Sudmalis P., Lakisa S., Sprudza D. Occupational Risks and Related Health Effects for Office Workers in Latvia // International Proceedings IFEH 12th World Congress on Environmental Health Vilnius, Lithuania.- 22.-27.05.2012.- ISBN 978-88-7587-664-7.- pp.91-94.
2011
 • Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. Nodarbinātie ar zemu izglītības līmeni ceļā uz veselību – Latvijas piemērs, nodaļa grāmatā Izaicinājumi veselības apmācības organizēšanā nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni // Korzeniovskas E. un Puchalski K red. / Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, Rīga.- 2011.- 136 lpp.
 • Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. The low educatedemployees towards health a Latvian example // Edited by Korzeniowska E., Puchalski K. / Rīgas Stradiņš University, Institute of Occupational Safety and Environmental Health, Riga.- 2011.- 136 lpp.
 • Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. La actitud de los trabajadores y trabajadoras con bajo nivel educativo hacia la salud. El ejemplo leton // Editores: Korzeniowska E., Puchalski K./ Rīgas Stradiņš University, Institute of Occupational Safety and Environmental Health, Riga.- 2011.- pp.109-135.
 • Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju- izzivi za zdravstveno vzgojo // Urednika: Korzeniowska E., Puchalski K./ Inštitut za zdravje pri delu in zdravstveno ekologijo Stradiņove univerze v Rigi, Latvija.- 2011.- pp.94-106.
 • Vanadziņš I., Eglīte M., Mārtiņsone I., Sprūdža D., Baķe M., Zellāne M., Konova Š. Nisko wyksztatceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej // Redaktorzy: Korzeniowska E., Puchalski K./ Rīgas Stradiņš University, Institute of Occupational Safety and Environmental Health, Riga.- 2011.- pp.103-116.
 • Eglite M., Vanadzins I., Matiane L., Bake M.A., Sprudza D., Martinsone Z., Martinsone I., Reste J., Cirule J.&Seile A. Work conditions and occupational morbidity in Latvia // Sixth international conference on the impact of environmental factors on health&Ninth international conference on modelling in medicine and biology Environmental Health&Biomedicine (ISSN 1743-3525). Riga.- pp.221-232.
 • Vanadzins I., Matisane L., EgliteM., Martinsone Z., Sprudza D., Bake M. Development of the occupational health and safety situation among Latvian health care workers // Finnish Institute of Occupational Health, ISBN 978-952-261-094-2, Helsinki; 2011.- p.46-51.
2010
 • Martinsone Ž., Baķe M.Ā.Toxics effects of nanoparticles – differences and similarities with fine particles // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.1-9. Iekļauts Scopus datubāzē.
 • Sprūdža D., Eglīte M., Baķe M.Ā., Martinsone Ž., Matisāne L., Mārtiņsone I., Piķe A., Vanadziņš I. Evaluation of work conditions and occupational health risk factors in enterprises within a 10-year period in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.10-19. Iekļauts Scopus datubāzē.
 • Baķe M.Ā., Eglīte M., Martinsone Ž., Buiķe I., Piķe A., Sudmalis P. Organic solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of industry and possible impact of solvents on workers¢ health // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.25-32. Iekļauts Scopus datubāzē.
 • Dundurs J., Martinsone Ž. Vibration as an occupational hazard in the work environment of Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.33-38. Iekļauts Scopus datubāzē.
 • Farbtuha T., Martinsone Ž., Vanadziņš I., Dundurs J., Mārtiņsone I., Piķe A. Work conditions and health risks of persons employed in construction in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.53-60. Iekļauts Scopus datubāzē.
 • Mārtiņsone I., Baķe M.Ā., Martinsone Ž., Eglīte M. Possible hazards of work environment in metal processing industry in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.61-65. Iekļauts Scopus datubāzē.
 • Vanadziņš I., Eglīte M., Baķe M.Ā., Sprūdža D., Martinsone Ž., Mārtiņsone I., Rusakova Ņ., Piķe A., Sudmalis P. Estimation of risk factors of the work environment and analysis of employees¢ self estimationin the wood processing industry // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.73-78. Iekļauts Scopus datubāzē.
 • Veide A., Eglīte M., Baķe M.Ā., Čurbakova E. Heath disorders of the employees exposed to organic solvents at work // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.79-84. Iekļauts Scopus datubāzē.
 • Visnola D., Sprūdža D., Baķe M.Ā., Piķe A. Effects of art therapy on stress and anxiety of employees // Proceedings of the Latvian Academy of sciences ISSN 1407-009X / Riga.- Vol.64.- 2010.- N.1/2.- p.85-91. Iekļauts Scopus datubāzē.
 • Sprūdža D., Ļašenko I., Roga S., Meirēna V., Boziļeva E. Dzintara higiēnisko salvešu nekaitīguma novērtējums // RSU Zinātniskie raksti, 2009.- Rīga; RSU, 2010.- 323-330 lpp.
 • Baķe M.Ā., Piķe A., Domkova S., Švedovs J. Psihosociālo darba vides riska faktoru ietekme uz nodarbināto veselību (objektīvas novērtēšanas iespējas) // RSU Zinātniskie raksti, 2009.- Rīga; RSU, 2010.- 374-383 lpp.
 • Martinsone I., Bake M.-A., Martinsone Z., Eglite M.: Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences Vol. 64, pp. 61 - 65, 2010
 • Arija Bake M., Eglite M., Martinsone Z., Buike I., Pike A., Sudmalis P.: Organic solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of industry and possible impact of solvents on workers. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences Vol. 64, pp. 25 - 32, 2010

Korespondences adrese