Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Aroda un vides medicīnas katedra

2013 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Darba drošības un vides veselības institūts, DDVVI Higiēnas un arodslimību laboratorija

2008 - 2011

Laboratorijas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Higiēnas un arodslimību laboratorijas vadītāja

2003 - 2008

Metodiķe

Rīgas Stradiņa universitāte, Higiēnas un arodslimību laboratorija

2001 - 2008

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa univeristāte, Medicīniskās fizikas katedra

Izglītība

2008 - 2011

Medicīnas doktora zinātniskais grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba tēma: "Nerūpniecisko iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāji un darba vides riska novērtēšanas pamatmetožu izstrāde". Darba vadītājas: prof. Maija Eglīte un doc. Mārīte Ārija Baķe. Diploma Sērija D Nr.0137 (12.11.2012.).

2005 - 2006

Vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija

Latvijas Universitāte

2001 - 2003

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa univeristāte

Sabiedrības veselības fakultātes diploms, Diploma Nr.000016 (20.06.2003.)

1997 - 2001

Sabiedrības veselības speciālists

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte. Diploma Nr.000006 (18.06.2001.)

1997 - 2001

Veselības zinātņu bakalaurs veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa uinveristāte

Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte. Diploma Nr.000020 (18.06.2001.)

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 

02.11. – 30.11.2015.

HICARE, Hirosima, Japāna

Apmācības kurss radiācijas iedarbības uz veselību izpētē, apgūstot radiācijas bioloģisko efektu novērtēšanu

10.-12.06.2015.

EURONANOFORUM 2015, Rīga, Latvija

Konference par nanodaļiņu raksturošanu, noteikšanu un riska izvērtēšanu uz vides un cilvēka veselību, nanotehnoloģijām.

02.-03.09.2014.

DEKATI, Rīga, Latvija

Theory, practical use and maintenance of Electrical low pressure Impactor ELPI+

07.07.2014.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību Sērija PA N.107656, Latvijas Universitāte

Programma 30P14100 Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse

31.05.2013.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību Sērija PA N.083091, SIA "FN Serviss" Mācību centrs "Drošība"

Programma 20P86106 "Ugunsdrošība un aizsardzība"

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Darba un apkārtējās vides aerosolu un nanodaļiņu ietekmes izpēte (ķīmiskie, bioloģiskie, t.sk. nano-izmēra).
  • Iekštelpu gaisa kvalitāte.
  • Ārējo faktoru iedarbība uz novecošanu un darba spējām.
  • Cilvēka biomonitorings.
  • Darba vides riska faktoru identifikācija, novērtēšana un prevencija.

 

Vadītie studiju kursi

Prakse darba veselībā

Vides un aroda veselība

Vides veselība I

Vides veselības prakse

Docētie studiju kursi

Arodmedicīna un arodslimības

Arodmedicīna un darba veselība

Prakse darba veselībā

Vides medicīna

Vides un aroda veselība

Vides veselība

Vides veselība II

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

Vadītie:

​maģistra darbi: 6

bakalaura darbi: 15

​kvalifikācijas darbi: 4

Recenzētie:

bakalaura darbi: 10

​​maģistra darbi: 5

​​kvalifikācijas darbi: 6

 

Projekti

 

Dalība projektos (laika posmā no 2010. – 2016.gadam)

 

Valsts pētījumu programmas "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)" apakšprojekts "Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" (Proj.Nr.5.2.9.), 10.2014.-12.2017.

 

ESF projekts „Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās", vienošanās Nr.2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025., 12.2013.-08.2015.

 

ESF projekts „Darba apstākļi un riski Latvijā" (id. Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002), vadītājs DDVVI Ivars Vanadziņš., 01.2012. – 01.2013.

 

EU OSHA (European Agency for occupational safety and health) projekts "Second European Survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER 2) "Questionnaire development, including pre-testing", izpildes laiks:) sadarbības partneri: TNS Infratest, KOOP Hamburg (Vācija), TNO (Nīderlande), projekta vadītājs Latvijā I.Vanadziņš, piedalījās Ž.Martinsone., 06.2013. – 11.2013.

 

EEZ projekts "Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums" Līgums Nr.: EEZ09AP-22/04, 10.2009. – 10.2010.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Toksikoloģijas biedrības biedre kopš 2005.gada

 

Apbalvojumi un atzinības

 

​2014. gads: LR Valsts darba inspekcijas "Atzinības raksts".

 

 

 

Publikācijas

 

Martinsone Z, Pilmane M, Moisejevs G, Sprudza D, Bake M. Evaluation of histological findings of airways of rats exposed to highly polluted indoor air in offices// Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 70 (2016), No 5 (704), pp 341-344/ DOI: 10.1515/prolas-2016-0052

 

 

Pavlovska, I., Martinsone, Z., Vanadzins, I., Martinsone, I., Seile, A., Sudmalis, P.,Occupational exposure parameters for characterization of nanoparticulate matter toxicity: metal versus wood processing, Process Safety and Environment Protection (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.psep.2016.03.018

 

Wrist hypothermia related to continuous work with a computer mouse : a digital infrared imaging pilot study / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, I.Vanadzins // International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol.12, No.8 (2015, Aug.), p.9265-9281. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Darba procesu raksturojums ceļu būvē un ar tiem saistītie darba vides riska faktori / M.Ā.Baķe, I.Šperberga, L.Skreitule, A.Seile, Ž.Martinsone, D.Sprūdža // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 96.-106.lpp.

Assessment of occupational health and safety system in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, M.A.Bake, D.Sprudza, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Kalve, A.Seile ...[et al.] // International Journal of Safety and Security Engineering. - Vol.2, No.4 (2012), p.305-316.

Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in the work environment / I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza, M.Eglite ...[et al.] // OH&Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety : Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Proceedings. - Espoo, 2012. - P.95-97.

Darba ņēmēju informētība par individuāliem darba aizsardzības līdzekļiem un to lietošana darba vietā / M.Ā.Baķe, I.Zveginceva, I.Vanadziņš, Ž.Martinsone // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 161.-172.lpp.

Dundurs, Jānis. Industrial vibration in Latvia / J.Dundurs, Ž.Martinsone // Recent Developments in Acoustics, Noise and Vibration : Proceedings of the 19th International Congress on Sound and Vibration (Vilnius, Lithuania, July 8-12, 2012). - Vilnius, 2012. - P.1-8.

Occupational risks and related health effects for office workers in Latvia / Z.Martinsone, M.A.Bake, A.Seile, M.Zellane, P.Sudmalis, S.Lakisa, D.Sprudza // IFEH 12th World Congress on Environmental Health (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : MEDIMOND International Proceedings. - Bologna, 2012. - P.91-94. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar gaistošiem organiskiem savienojumiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, P.Sudmalis, J.Švedovs, S.Lakiša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 253.-260.lpp.

Biroju darba vides piesārņojuma raksturojums pēc nanodaļiņu skaita un virsmas laukuma / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, S.Lakiša ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 261.-268.lpp.

Biroju darbinieku subjektīvo sūdzību izvērtējums saistībā ar darba vidi piesārņojošo neorganisko gāzu koncentrāciju gaisā un telpas mikroklimatu / Ž.Martinsone, S.Lakiša, M.Zellāne, A.Piķe // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 269.-278.lpp.

Development of the occupational health and safety situation among Latvian health care workers / I.Vanadzins, L.Matisane, M.Eglite, Z.Martinsone, D.Sprudza, M.Bake // Occupational health of health care workers : proceedings of the Special Session in the Annual Meeting of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety (Tartu, Estonia, Sept.30-Oct.1, 2010) / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.46-51.

Work conditions and occupational morbidity in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, M.A.Bake, D.Sprudza, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile ...[et al.] // Environmental Health & Biomedicine : 6th International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health (Riga, Latvia, July 25-27, 2011) & 9th International Conference on Modelling in Medicine and Biology (Riga, Latvia, July 27-29, 2011) / ed. by M.Eglite, I.Knets ...[et al.]. - [WIT Press], 2011. - P.221-232.

Biroja vides mikroklimatisko parametru izvērtējums / Ž.Martinsone, S.Lakiša, M.Zellāne, A.Seile // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 15.-19.lpp.

Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar aldehīdiem un izocianātiem un to iespējamais iedarbības risks darbinieku veselībai / J.Švedovs, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, P.Sudmalis, A.Piķe, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 25.-30.lpp.

Biroju darba vides piesārņojuma raksturojums pēc nanodaļiņu skaita un virsmas laukuma / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe, A.Piķe, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 40.-48.lpp.

Biroju gaisa piesārņojums ar neorganiskām gāzēm - CO2, NO2, SO2, O3 / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 19.-25.lpp.

Biroju tehnikas darba vides piesārņojuma radīto trahejas un plaušu audu pārmaiņu imūnhistoloģisks citokīnu, antimikrobo peptīdu un programmētās šūnu nāves izvērtējums / M.Pilmane, G.Moisejevs, Ž.Martinsone, D.Sprūdža // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 62.-68.lpp.

Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu gaisa piesārņojuma iedarbība uz balto žurku organismu / D.Sprūdža, Ž.Martinsone, A.Silova, L.Lārmane ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 53.-61.lpp.

Dažādu gaistošo organisko savienojumu identifikācija biroju gaisā un to sorbcija putekļos / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, S.Lakiša ...[u.c.] // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 31.-36.lpp.

Dundurs, Jānis. Vibration as an occupational hazard in the work environment of Latvia / J.Dundurs, Ž.Martinsone // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 33.-38.lpp.

Estimation of risk factors of the work environment and analysis of employees' self estimation in the wood processing industry / I.Vanadziņš, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, Ņ.Rusakova, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 73.-78.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Evaluation of work conditions and occupational health risk factors in enterprises within a 10-year period in Latvia / D.Sprūdža, M.Eglīte, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, L.Matisāne, I.Mārtiņsone, A.Piķe, I.Vanadziņš // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 10.-19.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Martinsone, Žanna. Biroju tehnikas radītā nanodaļiņu piesārņojuma ietekmes izvērtējums, izmantojot perifērās mononukleārās asins šūnas / Ž.Martinsone, A.Abramenkovs // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 69.-75.lpp.

 

Martinsone, Žanna. Toxic effects of nanoparticles - differences and similarities with fine particles / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 1.-9.lpp. - Kopsav. latviešu val .Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, vol.64, 1/2 (666/667), 1-9, ISSN 1407-009X, DOI: 10.2478/v10046-010-0008-7.​

 

Organic solvents as chemical risk factors of the work environment in different branches of industry and possible impact of solvents on workers' health / M.Ā.Baķe, M.Eglīte, Ž.Martinsone, I.Buiķe, A.Piķe, P.Sudmalis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 25.-32.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Possible hazards of work environment in metal processing industry in Latvia / I.Mārtiņsone, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, M.Eglīte // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 61.-65.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Priekšlikumi neindustriālās darba vides kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanas pasākumiem / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, D.Sprūdža, I.Vanadziņš // Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums : semināra programma : prezentāciju kopsavilkumi (Rīga, 2010.g. 22.okt.) / Rīgas Stradiņa universitāte, Norvēģijas Valsts arodveselības institūts. - Rīga, 2010. - 75.-77.lpp.

Work conditions and health risks of persons employed in construction in Latvia / T.Farbtuha, Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, J.Dundurs, I.Mārtiņsone, A.Piķe // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 53.-60.lpp. - Kopsav. latviešu val.

 

Tēzes​​

 

Albumīna saistības centru raksturojums dažāda profila darbiniekiem / T.Zvagule, N.Kurjāne, J.Reste, Ž.Martinsone ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 64.lpp.

Martinsone, Žanna. Ekoloģiski jutīgo teritoriju iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves kvalitāti un tās nozīme saistībā ar ilgtspējīgas ekosistēmu pakalpojumu stratēģijas īstenošanu Latvijā / Ž.Martinsone, M.Ā. Baķe // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 83.lpp.

Martinsone, Žanna. Vides piesārņojuma ietekme uz Latvijas ekoloģiski jutīgo teritoriju iedzīvotāju veselību / Ž.Martinsone, M.Ā. Baķe, I.Vanadziņš // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 86.lpp.

Albumin binding canters characteristics in office employees [Elektroniskais resurss] : [abstract] / T.Zvagule, N.Kurjane, J.Reste, Z.Martinsone // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Autoinflammatory reaction as a result of the interaction between workplace nanoparticles and the immune system [Elektroniskais resurss] : [abstract] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Vanadzins // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstract No.071. - Resurss aprakstīts 2016.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cdcora15/data/htmlapp/main.html#

Baķe, Mārīte Ārija. Cilvēku dzīves vides kvalitāti apdraudošo faktoru priekšizpēte pilotteritorijās / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 376.lpp.

Baķe, Mārīte Ārija. Hazardous substances as the environmental stressors of Baltic Sea catchment area / M.A.Bake, Z.Martinsone // 10th Baltic Sea Science Congress "Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas" (Riga, Latvia, June 15-19, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.212.

Detection and analysis of nanoparticles in human cell [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Pavlovska, I.Vanadzins, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, P.Sudmalis // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Elaboration of new principles of nanoparticle health risk assessment in dusty occupational environments/workplaces [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Vanadzins, Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis I.Pavlovska, // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles' exposure into occupational environment : [abstract] / Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // Nano 2015: Nanoscience and Nanotechnology International Conference (Porto, Portugal, Febr.11-13, 2015). - Porto, 2015. - P.67-68.

Martinsone, Žanna. The prediction of potential human health effects based to Baltic Sea pollution by persistent organic pollutants / Z.Martinsone, M.A.Bake // 10th Baltic Sea Science Congress "Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas" (Riga, Latvia, June 15-19, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.218.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune system of employees / N.Kurjāne, T.Zvagule, J.Reste, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.105.

The measuring approaches of nanoparticles at workplaces of wood and metal industries in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Martinsone, I.Vanadzins, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Trokšņa līmeņa novērtējums izglītības iestādēs / L.Komarovska, S.Lakiša, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 176.lpp.

Darba vides apstākļi un riski Latvijā : 2013. gada pētījuma dati / I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, J.Reste, S.Lakiša, M.Grāvele, M.Eglīte, I.Mārtiņsone // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 87.lpp.

Indoor air pollution and related health disorders for office workers in Latvia / M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Seile, D.Sprudza, S.Lakisa, P.Sudmalis, M.Gravele // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.13-14.

Martinsone, Žanna. Biroju darbinieku balsta un kustību sistēmas traucējumu saistība ar darba vietas iekārtojumu / Ž.Martinsone, I.Brizga // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 159.lpp.

Martinsone, Žanna. Ergonomiskie darba vides riska faktori un augšējo ekstremitāšu muskuloskeletālie traucējumi tēlniekiem / Ž.Martinsone, I.Sila // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 160.lpp.

Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte, H.Kaļķis, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 134.lpp.

Biroja telpu gaisa kvalitātes rādītāji un darba vides riska novērtējums [Elektroniskais resurss] : tēzes / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, I.Vanadziņš, A.Seile, S.Lakiša, M.Grāvele // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=47

Dundurs, Jānis. Industrial vibration in Latvia : [abstract] / J.Dundurs, Ž.Martinsone // The 19th International Congress of Sound and Vibration (Vilnius, Lithuania, July 8-12). - Vilnius, 2012. - P.127.

Martinsone, Žanna. Assessment of indoor air pollution and health complaints among office employees : [abstract] / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe, M.Eglīte // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.39.

Nodarbināto informētības loma individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā darbavietā / M.Ā.Baķe, M.Zellāne, I.Zveginceva, I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, R.Mangule // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 117.lpp.

Occupational risks and related health effects for office workers / M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Seile, M.Zellane, P.Sudmalis, S.Lakisa, D.Sprudza // IFEH 12th World Congress on Environmental Health "New Technologies, Healthy Human Being and Environment" (Vilnius, Lithuania, May 22-27, 2012) : Abstract Book. - Vilnius, 2012. - P.58.

Remeza, Inese. The influence of chemical factors on the health of workers of manufacture of leather goods : [abstract] / I.Remeza, D.Sprudza, Z.Martinsone // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.48.

Arodveselības nozares attīstības izpēte Latvijā 15 gadu periodā / M.Eglīte, I.Vanadziņš, M.Ā.Bāķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 107.lpp.

Biroju tehnikas radīto putekļu daļiņu ietekme uz perifērām mononukleārām asins šūnām / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe, A.Seile, M.Zellāne // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 104.lpp.

Biroju tehniskā aprīkojuma radītā piesārņojuma kvalitatīva un kvantitatīva identifikācija un tā iespējamā ietekme uz organismu / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, D.Sprūdža, M.Pilmane, A.Seile, P.Sudmalis, J.Švedovs, S.Lakiša, M.Zellāne, A.Silova, L.Lārmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 106.lpp.

Correspondence of changes in occupational health and safety policy in Latvia with changes in working environment and main indicators / I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza, M.Eglite ...[et al.] // OH&S Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Programme and Abstracts / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.46.

Eksperimentāls pētījums par biroju gaisa piesārņojuma izraisītām pārmaiņām organismā un elpceļu morfoloģijā / D.Sprūdža, Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe, M.Pilmane, A.Silova, L.Lārmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 77.lpp.

Indoor climate and air quality in non-industrial occupational environment / Z.Martinsone, M.A.Bake, A.Seile, S.Lakisa, M.Zellane, P.Sudmalis, J.Svedovs // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Program & Abstracts / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed. by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.53.

Interaction of office pollution with pulmonary function and cellular responses / D.Sprudza, Z.Martinsone, M.Pilmane, M.Bake // Toxicology Letters. - Vol.205, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Martinsone, Žanna. The effect of ultrafine particles produced by office equipment to peripheral mononuclear blood cells / Z.Martinsone, M.Bake, A.Abramenkovs // Toxicology Letters. - Vol.205, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S166. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Occupational morbidity and changes in levels of risk factors in Latvia during last 15 years / M.Eglite, I.Vanadzins, Z.Martinsone, M.A.Bake, D.Sprudza ...[et al.] // OH&S Forum 2011 : International Forum on Occupational Health and Safety: Policies, Profiles and Services (Espoo, Finland, June 20-22, 2011) : Programme and Abstracts / Finnish Institute of Occupational Health. - Helsinki, 2011. - P.114.

Vanadziņš, Ivars. Challenges for improving occupational health and safety for SMEs in Latvia / I.Vanadzins, L.Matisāne, Ž.Martinsone // XIX World Congress on Safety and Healthy at Work "Building a global culture of prevention for a healthy and safe future" (Istanbul, Turkey, Sept.11-15, 2011) : Abstracts. - Istanbul, 2011. - P.254.

Biroju darba vides gaisa piesārņojums ar aldehīdiem / M.Ā.Baķe, J.Švedovs, A.Piķe, Ž.Martinsone, M.Zellāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 71.lpp.

Biroju darba vides piesārņojums Latvijā ar gaistošiem organiskiem savienojumiem / P.Sudmalis, M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone, A.Piķe, M.Zellāne, S.Lakiša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 69.lpp.

Detection of polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenylethers in blood serum of electricians and welders in Latvia : [abstract] / P.Sudmalis, M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Pike // International Journal of Behavioral Medicine. - Vol.17, Suppl.1 (2010, Aug.), p.20. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "8th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health & NIVA Workshop on Biomotoring in Occupational Health Practice" (Espoo, Finland, Sept.6-8, 2010).- Espoo, 2010.- P.69.

Dundurs, Jānis. Vibrācijas arodrisks Latvijas rūpniecībā / J.Dundurs, L.Brence, Ž.Martinsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 110.lpp.

Lakiša, Svetlana. Biroja darba apstākļu radītas darbinieku sūdzības / S.Lakiša, Ž.Martinsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 68.lpp.

Martinsone, Žanna. Biroju darba vides piesārņojuma raksturojums pēc nanodaļiņu skaita un virsmas laukuma / Ž.Martinsone, M.Ā.Baķe // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 66.lpp.

Martinsone, Žanna. The surface area and number concentration of particles as indoor air quality indicators / Z.Martinsone, M.A.Bake // Nanotoxicology 2010 (Edinburgh, June 2-4, 2010) : Meeting programme & abstracts. - Edinburgh, 2010. - P.109.

Piķe, Anita. Biroju vides piesārņotājvielas - ozons, sēra dioksīds, slāpekļa dioksīds / A.Piķe, Ž.Martinsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 96.lpp.

The charactization of indoor air quality and health effects in offices of Latvia / Z.Martinsone, D.Sprudza, M.A.Bake, S.Lakisa, P.Sudmalis, J.Švedovs ...[et al.] // Материалы IX Всероссийсского конгресса "Профессия и здоровье" и IV Всероссийского съезда врачей-профпатологов : [Тезисы]. - Москва, 2010. - С.12-14.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013 / [pētījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.A.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts"]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 139 lpp., 1 CD-ROM.

Work conditions and risks in Latvia, 2012-2013 [Elektroniskais resurss] / specialists: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Institute for Occupational Safety and Environmental Health Of Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2013. - 158 p. - E-grāmata pieejama: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Publications/Work_co…

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009.-2010. / Latvijas Darba devēju konfederācija ; [pētījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: I.Vanadziņš, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, M.Eglīte, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] ; SIA "Inspecta Prevention" ; SIA "TNS Latvia"]. - Rīga: Latvijas Darba devēju konfederācija, 2010. - 122 lpp., 1 CD-ROM.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja