Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Aroda un vides medicīnas katedra

2013 - pašlaik

Vadošais pētnieks (zin.)

Darba drošības un vides veselības institūts, DDVVI Higiēnas un arodslimību laboratorija

2008 - 2011

Laboratorijas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Higiēnas un arodslimību laboratorijas vadītāja

2003 - 2008

Metodiķe

Rīgas Stradiņa universitāte, Higiēnas un arodslimību laboratorija

2001 - 2008

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa univeristāte, Medicīniskās fizikas katedra

pašlaik

Vadošais pētnieks

Darba drošības un vides veselības institūts, DDVVI Higiēnas un arodslimību laboratorija

pašlaik

Assistant Professor

Faculty of Medicine, Department of Occupational and Environmental Medicine

pašlaik

SAM 8.2.3.0/18/A/011 Vertikāli integrēto projektu (VIP) eksperts

Research Department

pašlaik

Lead Researcher

Institute of Occupational Safety and Health, Laboratory of Hygiene and Occupational Diseases

Izglītība

2008 - 2011

Medicīnas doktora zinātniskais grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba tēma: "Nerūpniecisko iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāji un darba vides riska novērtēšanas pamatmetožu izstrāde". Darba vadītājas: prof. Maija Eglīte un doc. Mārīte Ārija Baķe. Diploma Sērija D Nr.0137 (12.11.2012.).

2005 - 2006

Vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija

Latvijas Universitāte

2001 - 2003

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa univeristāte

Sabiedrības veselības fakultātes diploms, Diploma Nr.000016 (20.06.2003.)

1997 - 2001

Sabiedrības veselības speciālists

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte. Diploma Nr.000006 (18.06.2001.)

1997 - 2001

Veselības zinātņu bakalaurs veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa uinveristāte

Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte. Diploma Nr.000020 (18.06.2001.)

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 

02.11. – 30.11.2015.

HICARE, Hirosima, Japāna

Apmācības kurss radiācijas iedarbības uz veselību izpētē, apgūstot radiācijas bioloģisko efektu novērtēšanu

10.-12.06.2015.

EURONANOFORUM 2015, Rīga, Latvija

Konference par nanodaļiņu raksturošanu, noteikšanu un riska izvērtēšanu uz vides un cilvēka veselību, nanotehnoloģijām.

02.-03.09.2014.

DEKATI, Rīga, Latvija

Theory, practical use and maintenance of Electrical low pressure Impactor ELPI+

07.07.2014.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību Sērija PA N.107656, Latvijas Universitāte

Programma 30P14100 Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse

31.05.2013.

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību Sērija PA N.083091, SIA "FN Serviss" Mācību centrs "Drošība"

Programma 20P86106 "Ugunsdrošība un aizsardzība"

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Darba un apkārtējās vides aerosolu un nanodaļiņu ietekmes izpēte (ķīmiskie, bioloģiskie, t.sk. nano-izmēra).
  • Iekštelpu gaisa kvalitāte.
  • Ārējo faktoru iedarbība uz novecošanu un darba spējām.
  • Cilvēka biomonitorings.
  • Darba vides riska faktoru identifikācija, novērtēšana un prevencija.

 

Vadītie studiju kursi

Prakse darba veselībā

Vides un aroda veselība

Vides veselība I

Vides veselības prakse

Darba un vides veselības riski

Darba un vides veselības riski

Vides un aroda veselība, vides aizsardzība

Vides veselība un vides aizsardzība I

Vides veselības un vides aizsardzības prakse

Docētie studiju kursi

Arodmedicīna un arodslimības

Arodmedicīna un darba veselība

Prakse darba veselībā

Vides medicīna

Vides un aroda veselība

Vides veselība

Vides veselība II

Bakalaura darbs

Darba aizsardzības pamatprincipi

Valsts pārbaudījums

Vide, arodveselība un darba medicīna

Vides veselība I

Vides veselības prakse

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

Vadītie:

​maģistra darbi: 7

bakalaura darbi: 18

​kvalifikācijas darbi: 14

Recenzētie:

bakalaura darbi: 6

​​maģistra darbi: 16

​​kvalifikācijas darbi: 8

 

Projekti

 

Dalība projektos (laika posmā no 2010. – 2019.gadam)

RSU iekšējais projekts: Vides ķīmiskā piesārņojuma cēloņu, iedarbības un novēršanas iespēju izzināšana: iedzīvotāju un ekspertu viedoklis

2019-2020

 

The HBM4EU (Human Biomonitoring for Europe Union) project funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733032

2017 - 2021

Valsts pētījumu programmas "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV)" apakšprojekts "Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu" (Proj.Nr.5.2.9.), 10.2014.-12.2017.

 

ESF projekts „Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās", vienošanās Nr.2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025., 12.2013.-08.2015.

 

ESF projekts „Darba apstākļi un riski Latvijā" (id. Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002), vadītājs DDVVI Ivars Vanadziņš., 01.2012. – 01.2013.

 

EU OSHA (European Agency for occupational safety and health) projekts "Second European Survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER 2) "Questionnaire development, including pre-testing", izpildes laiks:) sadarbības partneri: TNS Infratest, KOOP Hamburg (Vācija), TNO (Nīderlande), projekta vadītājs Latvijā I.Vanadziņš, piedalījās Ž.Martinsone., 06.2013. – 11.2013.

 

EEZ projekts "Biroju tehniskā aprīkojuma radītā iekštelpu piesārņojuma noteikšana un tā iespējamās ietekmes uz organismu novērtējums" Līgums Nr.: EEZ09AP-22/04, 10.2009. – 10.2010.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Toksikoloģijas biedrības biedre kopš 2005.gada

 

Apbalvojumi un atzinības

 

​2014. gads: LR Valsts darba inspekcijas "Atzinības raksts".

 

 

 

Publikācijas

Comparison of biological markers in aerosol-weighed workplaces / I.Pavlovska, Z.Martinsone, A.Ramata-Stunda, I.Vanadzins, I.Martinsone, A.Seile // Journal of Nanoparticle Research. - Vol.21, No.7 (2019, July), article No.138. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1007/s11051-019-4578-2

Kaļužnaja, Darja. Связь мышечно-скелетной боли с психосоциальными факторами рабочей среды среди работников Латвии / Д.В.Калюжная, Ж.С.Мартинсоне // Здоровье и безопасность на рабочем месте : материалы III Международного научного форума (Новополоцк-Полоцк, Белорусь, 15-17 мая, 2019 г.) = Health and Safety at the Workplace : Proceedings of the Third International Scientific Forum (Novopolotsk-Polotsk, Belarus, May 15-17, 2019). - Минск, 2019. - C.124-135.

Mortality related to cold temperatures in two capitals of the Baltics : Tallinn and Riga / D.O.Åström, Z.Martinsone, D.Kaluznaja ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.8 (2019, Aug.), article No.429, p.1-11. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3390/medicina55080429

Уровень радона в воздухе рабочих мест и общественных помещений в Латвии / Е.Д.Ресте, Ж.Мартинсоне, А.Кокинс, Т.Я.Звагуле, И.А.Ванадзиньш, М.Э.Эглите ...[и др.] // Здоровье и безопасность на рабочем месте : материалы II Международного научного форума (Минск, Беларусь, 6-8 июня, 2018 г.) = Health and Safety at the Workplace : Proceedings of the Second International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 6-8, 2018). - Минск, 2018. - C.186-190.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune systems of employees [Elektroniskais resurss] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Pavlovska, I.Martinsone, I.Vanadzins // Journal of Nanoparticle Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.19, No.9 (2017, Sept.), article No.320, [12 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5597690/

Предварительное исследование наночастиц в различных процессах шлифования в Латвии / Ж.С.Мартинсоне, Д.В.Калюжная, И.Ю.Мартиньсоне, И.А.Ванадзиньш // Современные вопросы здоровья и безопасности на рабочем месте : материалы I Международного научного форума (Минск, Беларусь, 1-3 июня, 2017 г.) = Modern issues of health and safety at the workplace : Proceedings of the 1st International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 1-3, 2017). - Минск, 2017. - C.203-208.

Evaluation of histological findings of airways of rats exposed to highly polluted indoor air in offices / Ž.Martinsone, M.Pilmane, G.Moisejevs, D.Sprūdža, M.Ā.Baķe // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.5 (2016), p.341-344. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Occupational exposure parameters for characterization of nanoparticulate matter toxicity : metal versus wood processing / I.Pavlovska, Z.Martinsone, I.Vanadzins, I.Martinsone, A.Seile, P.Sudmalis // Process Safety and Environmental Protection. - Vol.102 (2016, July 1), p.230-237. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Viedās specializācijas stratēģiju īstenošanas iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās : sociālās vides potenciāls / A.Klepers, I.Druva-Druvaskalne, Ž.Martinsone ...[u.c.] // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A.daļa. - 70.sēj., Nr.3 (2016), 102.-111.lpp.

Wrist hypothermia related to continuous work with a computer mouse : a digital infrared imaging pilot study / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, I.Vanadzins // International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol.12, No.8 (2015, Aug.), p.9265-9281. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Martinsone, Žanna. Nanodaļiņu izpēte dažādos slīpēšanas procesos Latvijā / Ž.Martinsone // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 190.lpp.

Radona gāzes līmeņa novērtēšana Latvijas uzņēmumu un publisko ēku gaisā / J.Reste, A.Romans, Ž.Martinsone, A.Kokins, T.Zvagule, I.Vanadziņš // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 187.lpp.

Vibrācija kā muskuloskeletālo sāpju asociētais faktors nodarbinātajiem Latvijā / D.Kaļužnaja, Ž.Martinsone, J.Reste, I.Vanadziņš // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 182.lpp.

Asins plazmas albumīna raksturojums Černobiļas avārijas seku likvidētājiem un dažāda profila nodarbinātajiem Latvijā / T.Zvagule, N.Kurjāne, J.Reste, Ž.Martinsone ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 226.lpp.

Martinsone, Žanna. Vides piesārņojuma ietekme uz Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāju veselību un labsajūtu / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 232.lpp.

Albumīna saistības centru raksturojums dažāda profila darbiniekiem / T.Zvagule, N.Kurjāne, J.Reste, Ž.Martinsone ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 64.lpp.

Martinsone, Žanna. Analyses of environmental protection issues among special protection areas inhabitants' in Latvia / Z.Martinsone, I.Vanadzins // 20th International Scientific Conference "EcoBalt 2016" (Tartu, Estonia, Oct.9-12, 2016) : Book of Abstracts. - Tartu, 2016. - P.20.

Martinsone, Žanna. Ekoloģiski jutīgo teritoriju iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves kvalitāti un tās nozīme saistībā ar ilgtspējīgas ekosistēmu pakalpojumu stratēģijas īstenošanu Latvijā / Ž.Martinsone, M.Ā. Baķe // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 83.lpp.

Martinsone, Žanna. Health as quality of life component among inhabitants of special protection areas in Latvia / Z.Martinsone, I.Vanadzins // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.72.

Martinsone, Žanna. Vides piesārņojuma ietekme uz Latvijas ekoloģiski jutīgo teritoriju iedzīvotāju veselību / Ž.Martinsone, M.Ā. Baķe, I.Vanadziņš // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 86.lpp.

PM10 and PM2.5 pollution in different districts of Riga City / L.Skreitule, I.Vanadzins, A.Kokins, Z.Martinsone // 20th International Scientific Conference "EcoBalt 2016" (Tartu, Estonia, Oct.9-12, 2016) : Book of Abstracts. - Tartu, 2016. - P.34.

Albumin binding canters characteristics in office employees [Elektroniskais resurss] : [abstract] / T.Zvagule, N.Kurjane, J.Reste, Z.Martinsone // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Autoinflammatory reaction as a result of the interaction between workplace nanoparticles and the immune system [Elektroniskais resurss] : [abstract] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Vanadzins // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstract No.071. - Resurss aprakstīts 2016.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cdcora15/data/htmlapp/main.html#

Baķe, Mārīte Ārija. Cilvēku dzīves vides kvalitāti apdraudošo faktoru priekšizpēte pilotteritorijās / M.Ā.Baķe, Ž.Martinsone // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 376.lpp.

Baķe, Mārīte Ārija. Hazardous substances as the environmental stressors of Baltic Sea catchment area / M.A.Bake, Z.Martinsone // 10th Baltic Sea Science Congress "Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas" (Riga, Latvia, June 15-19, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.212.

Detection and analysis of nanoparticles in human cell [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Pavlovska, I.Vanadzins, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, P.Sudmalis // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Elaboration of new principles of nanoparticle health risk assessment in dusty occupational environments/workplaces [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Vanadzins, Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis I.Pavlovska, // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles' exposure into occupational environment : [abstract] / Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // Nano 2015: Nanoscience and Nanotechnology International Conference (Porto, Portugal, Febr.11-13, 2015). - Porto, 2015. - P.67-68.

Martinsone, Žanna. The prediction of potential human health effects based to Baltic Sea pollution by persistent organic pollutants / Z.Martinsone, M.A.Bake // 10th Baltic Sea Science Congress "Science and innovation for future of the Baltic and the European regional seas" (Riga, Latvia, June 15-19, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.218.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune system of employees / N.Kurjāne, T.Zvagule, J.Reste, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.105.

The measuring approaches of nanoparticles at workplaces of wood and metal industries in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Martinsone, I.Vanadzins, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Trokšņa līmeņa novērtējums izglītības iestādēs / L.Komarovska, S.Lakiša, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 176.lpp.

Darba vides apstākļi un riski Latvijā : 2013. gada pētījuma dati / I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, J.Reste, S.Lakiša, M.Grāvele, M.Eglīte, I.Mārtiņsone // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 87.lpp.

Indoor air pollution and related health disorders for office workers in Latvia / M.A.Bake, Z.Martinsone, A.Seile, D.Sprudza, S.Lakisa, P.Sudmalis, M.Gravele // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.13-14.

Martinsone, Žanna. Biroju darbinieku balsta un kustību sistēmas traucējumu saistība ar darba vietas iekārtojumu / Ž.Martinsone, I.Brizga // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 159.lpp.

Martinsone, Žanna. Ergonomiskie darba vides riska faktori un augšējo ekstremitāšu muskuloskeletālie traucējumi tēlniekiem / Ž.Martinsone, I.Sila // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 160.lpp.

Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte, H.Kaļķis, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 134.lpp.

Lectured study course

Bachelor’s Thesis

Basic Principles of Employment Protection

Doctoral Examination in the speciality

Environment, Occupational Health and Occupational Medicine

Environmental and Occupational Health

Environmental Health I

Environmental Health II

Environmental Health Practical Training

Environmental Medicine

Occupational Health practical training

Occupational Medicine and Diseases

Supervised study course

Environmental and Occupational Health

Environmental and Occupational Health, Environmental Defence

Environmental Health and Environmental Defence I

Environmental Health and Environmental Defence Practical Training

Environmental Health I

Environmental Health Practical Training

Occupation and Environmental Health Risks

Occupational and Environmental Health Hazards

Occupational Health practical training

Kontakti

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja