Pārlekt uz galveno saturu

Gēnu horizontālā pārnese

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:12.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.08.2023
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_005LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Bioloģija; Molekulārā bioloģijaMērķauditorija:Māszinības; Farmācija; Ārstniecība; Klīniskā farmācija; Zobārstniecība; Dzīvās dabas zinātnes; Medicīnas tehnoloģijas; Bioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Čakstiņa-Dzērve
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Molekulārā bioloģijā un ģenētikā, mikrobioloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar horizontālo gēnu pārnesi gan dabā, gan laboratorijā (gēnu inženierija) un tās izmantošanu mūsdienu medicīnā (gēnu terapija u.c. tēmas), kā arī palīdzēt apgūt zinātniskās literatūras analīzes iemaņas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija: gēnu pārneses veidi, horizontālā gēnu pārnese (HGP) prokariotos un eikariotos, mobilie ģenētiskie elementi, HGP un evolūcija; ievads gēnu inženierijā.Lekcijas1.00auditorija
2Rekombinanto DNS tehnoloģija un pielietojums biomedicīnā (konstruktu dizainu principi).Lekcijas1.00auditorija
3Pārskats par gēnu terapiju.Lekcijas1.00auditorija
4Pārskats par imūnterapiju.Lekcijas1.00auditorija
5Šūnu terapija un audu inženierija.Lekcijas1.00auditorija
6Cilvēka materiāla ģenētisko manipulāciju bioētiskie aspekti (vieslekcija).Lekcijas1.00auditorija
7Cilvēka materiāla ģenētisko manipulāciju bioloģiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
8Gēnu inženierija: transgēnie dzīvnieki un augiLekcijas1.00auditorija
9Konstruktu dizainēšana/modelēšana (nepieciešami klēpjdatori). Kā veidot 10 minūšu prezentāciju (praktiski padomi)?Nodarbības1.00auditorija
10Seminārs "Satiec autoru", zinātniskā raksta analīze kopā ar autoru tiešsaistē (notiek angļu valodā).Nodarbības1.00auditorija
11DNS izdalīšana u.c. analītisko metožu apspriešana.Nodarbības1.00auditorija
12Mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas pētniecībā.Nodarbības1.00auditorija
13Praktiskais darbs – baktēriju transformācija ar plazmīdu DNS (DNS klasē) vai seminārs "Satiec embriologu" tiešsaistēNodarbības1.00auditorija
14Studentu prezentācijas, jautājumi un atbildes, diskusija.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Uz kursa pēdējām nodarbībām katrs studējošais sagatavo un prezentē vienu 10 minūšu prezentāciju par sev interesējošu tēmu, kas atbilst kursā apskatītajiem tematiem. Lai izvērtētu studiju kursa kvalitāti kopumā, studentam jāaizpilda studiju kursa novērtēšanas anketa Studējošo portālā.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgo darbu (prezentāciju) vērtē pēc vairākiem kritērijiem: prezentācijas vizuālais materiāls, prezentētāja runa un stāstījuma raitums, atbildes uz jautājumiem un spēja argumentēti diskutēt par savu prezentācijas tēmu. Papildus studenti vērtē viens otru. Kumulatīvajā vērtējumā ņem vērā tikai pasniedzēja vērtējumu. E-testi un eksāmens tiek vērtēts ar punktu sistēmu, kas ievietota e-studijās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apgūšanas, studenti spēs: • raksturot gēnu pārneses procesus dabā; • izklāstīt daudzveidīgās metodes un iespējas biotehnoloģijā, transgēno augu un dzīvnieku izveidē; • raksturot gēnu terapijas metodes, pašreizējos sasniegumus un pielietojuma iespējas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izskaidrot ieguvumus, kurus sniedz biotehnoloģija un gēnu terapija un ar tiem saistītus riskus.
Kompetences:Studenti analizē situācijas, argumentē, loģiski noformulē un pamato savu viedokli par gēnu horizontālo pārnesi un gēnu terapijas iespējām, atbilstoši mērķim, prognozē iespējamās blakus parādības.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Alberts, et al. 2015. Molecular Biology of the Cell. 6th edition
2Journal of Gene Medicine.
3Gene therapy (Nature)
4Strachan & Read. Human Molecular Genetics. 4th edition. Bios Scientific Publishers, NY, 2011. (akceptējams izdevums)
Papildu literatūra
1Starptautisks zinātnisks žurnāls par augu šūnu bioloģiju /International Scientific Journal of Plant Cell Biology
2Innovative Medicine: Basic Research and Development. Nakao K., Minato N., Uemoto S. (editors.) Tokyo: Springer; 2015.
3GeneReviews [Internet]. Adam M.P., Ardinger H.H., Pagon R.A., et al. (editors.) Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022.