Pārlekt uz galveno saturu

Medicīnas socioloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.08.2022
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_052LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Lietišķā socioloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dina Bite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dina Bite
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, hzkatrsu[pnkts]lv, +371 67409104
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Veidot studentu izpratni par sociālo kontekstu, kurā realizējas individuāla un kolektīva rīcība veselības aprūpē un medicīnā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija: Socioloģijas zinātnes un medicīnas socioloģijas raksturojums. Socioloģiskās izpētes metodesLekcijas1.00auditorija
2Ieskats medicīnas socioloģijas vēsturē un teorētisko perspektīvu raksturojumsLekcijas1.00auditorija
3Veselības un slimības jēdziena interpretācijasLekcijas1.00auditorija
4Kultūras jēdziens socioloģijā. Socializācijas un internalizācijas teorijas, deviance un sociālā kontrole. StigmatizācijaLekcijas1.00auditorija
5Sociālās stratifikācijas un mobilitātes jēdziens. Sociālā nevienlīdzība un atstumtībaLekcijas1.00auditorija
6Sociālās izmaiņas un mūsdienu izaicinājumi medicīnāLekcijas1.00auditorija
7Garīgo slimību interpretācija socioloģijāNodarbības1.00auditorija
8Ķermeņa izpratne socioloģijā. Slimības un sāpju pieredzeNodarbības1.00auditorija
9Dzīves stilu socioloģiskā interpretācija, veselības uzvedības sociālā determinētībaNodarbības1.00auditorija
10Sociālās nevienlīdzības izpausmes medicīnā. Sociālo faktoru analīzeNodarbības1.00auditorija
11Veselība un slimība dažādos dzīves cikla posmosNodarbības1.00auditorija
12Alternatīvās medicīnas sociālie aspektiNodarbības1.00auditorija
13Veselības aprūpes sistēmas. Veselības aprūpes pieejamībaNodarbības1.00auditorija
14Pacientu un ārstu attiecības. Deprofesionalizācija. 21. gadsimta pacientsNodarbības1.00auditorija
15Problēmā balstītā mācīšanās INodarbības1.00auditorija
16Problēmā balstītā mācīšanās IINodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Primāro un sekundāro literatūras avotu analīze par semināru tēmām, atbilstoši tēmu sarakstam. Patstāvīga teksta apguve uz katru semināru, atbilžu sagatavošana uz iepriekš dotiem jautājumiem. 2. Patstāvīgā darba "Problēmā balstītā mācīšanās" izstrāde pēc kursa vadītāja sagatavotiem metodiskajiem norādījumiem. 3. Kursa noslēgumā studenti e-studijās aizpilda kursa novērtēšanas anketas.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Semināros tiek vērtēta jēgpilna studentu aktivitāte diskusijās, līdzatbildība par grupu darbu (katrs seminārs tiek vērtēts ar ieskaitīts/neieskaitīts). 2. Patstāvīgā darba izpildē tiek vērtēta studentu spēja organizēt izpētes darbu, analītiski izvērtēt pētāmo gadījumu, izstrādāt reālistiskus risinājumus situācijas uzlabošanai. 3. Rakstiskā eksāmenā tiek vērtētas studentu zināšanas par kursā apgūtajām tēmām. (1) Ieskaitīti semināri, (2) patstāvīgā darba vērtējums - 50% un (3) eksāmena vērtējums (50%) veido kursa kumulatīvo vērtējumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj definēt veselības un slimības jēdzienus socioloģiskā perspektīvā, izprot socioloģisko jēdzienu saistību ar procesiem veselības un medicīnas sfērā. Studenti spēj identificēt un raksturot mūsdienu izaicinājumus medicīnā, izprot klasiskās un mūsdienīgās socioloģijas pieejas medicīnā.
Prasmes:Studenti spēj izskaidrot slimības un veselības sociālos cēloņus un veselības uzvedību ietekmējošos faktorus mikro un makro līmenī. Studenti prot identificēt svarīgākās socioloģijas teorijas, kas skaidro veselības uzvedību, izvērtēt socioloģisko pētījumu metožu lietojumu veselības aprūpē un medicīnā, raksturot slimības pieredzes un stigmatizācijas problemātiku, analizēt ārsta un pacienta attiecību socioloģiskos aspektus, izskaidrot konkrētu veselības dzīves stilu ietekmējošus dzīves kvalitātes faktorus, izvērtēt dažādus veselības aprūpes sistēmas modeļus.
Kompetences:Spēj izprast, interpretēt un kritiski izvērtēt sociālos faktorus, kas determinē individuālu un kolektīvu uzvedību veselības aprūpē un medicīnā (semināri, patstāvīgais darbs). Studenti ir paaugstinājuši savu komunikatīvo (darbs grupās, diskusijas) un kognitīvo (patstāvīgais darbs, eksāmens) kompetenci.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bite, D. (zin.red.). 2022. Medicīnas socioloģija. Rīga: RSU (izdošanas procesā) (latviešu plūsmas studentiem)
2Collyer, Fran (ed.). 2015. The Palgrave Handbook of Social Theory in Health, Illness and Medicine. Palgrave Macmillan. eBook Collection (EBSCOhost)
3Ivanovs, Andrejs. 2016. Riska faktoru analīze saslimšanai ar tuberkulozi Latvijā. Promocijas darbs, Rīga: RSU (latviešu plūsmas studentiem)
4Mežinska, Signe. 2011. Hroniskas slimības subjektīvā pieredze un pensijas vecuma cilvēku dzīves kvalitāte. Promocijas darbs, Rīga: RSU (latviešu plūsmas studentiem) (akceptējams izdevums)
5Salmane - Kuļikovska, Ieva. 2014. Bezrecepšu medikamentu, vitamīnu un uztura bagātinātāju lietošana Latvijā. Promocijas darbs, Rīga: RSU (latviešu plūsmas studentiem)
6Sīlis, Vents. 2018. “veselības un medicīnas socioloģija.” no Nacionālā enciklopēdija (latviešu plūsmas studentiem)
7Sīlis, Vents. 2010. Latvijas iedzīvotāju veselības uzvedība un dzīves kvalitāte. Promocijas darbs, Rīga: RSU (latviešu plūsmas studentiem) (akceptējams izdevums)
8Vībane, Kristīne. 2019. Insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku insultpratība. Promocijas darbs, Rīga: LU Sociālo zinātņu fakultāte (latviešu plūsmas studentiem)
9Vībane, Kristīne. 2018. “klīniskā socioloģija.” no Nacionālā enciklopēdija (latviešu plūsmas studentiem)
10Weiss, Gregory L., and Lynne E. Lonnquist. 2017. The Sociology of Health, Healing, and Illness. 9th edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. eBook Collection (EBSCOhost)
Papildu literatūra
1Association, Press. 2016. “‘Postcode Lottery’ Revealed in NHS Care.” The Guardian, September 8, 2016, sec. Society.
2Clarke, Alan. 2010. The Sociology of Healthcare: 2nd Edition. London: Pearson. Kopkatalogā (klasiska mācību grāmata medicīnas socioloģijā)
3Cockerham, William C. 2013. “Sociological Theory in Medical Sociology in the Early Twenty-First Century.” Social Theory & Health 11 (3): 241–55. Health Research Premium Collection
4Ettorre, Elizabeth. 2010. Culture, Bodies and the Sociology of Health. Farnham : Routledge. eBook Academic Collection (EBSCOhost) (klasiska mācību grāmata medicīnas socioloģijā)
5Kitto, Simon. 2011. Sociology of Interprofessional Health Care Practice: Critical Reflections and Concrete Solutions. New York : Nova Science Publishers. eBook Academic Collection (EBSCOhost)
6Neiders, Ivars. 2015. “Budžeta ‘ēdāji’ - Rīgas Laiks.” Rīgas laiks, February 2015 (latviešu plūsmas studentiem)
7Nettleton, Sarah. 2013. The Sociology of Health and Illness. Reprinted. Cambridge: Polity Press. (klasiska medicīnas socioloģijas mācību grāmata)
8“Pētījums: 87% iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamību vērtē kā viduvēju vai sliktu.” n.d. Accessed September 5, 2019. (latviešu plūsmas studentiem)
9Relating Social Theories to Medicine. n.d. Accessed September 3, 2019
10“Sabiedrības aizspriedumi atspoguļojas mediķos; HIV pacientiem atsaka pieņemšanu.” 2019. TVNET. April 14, 2019 (latviešu plūsmas studentiem)
11Will, Catherine M. 2020. 'And breathe...'? The sociology of health and illness in COVID‐19 time. Sociology of Health & Illness. Jun2020, Vol. 42 Issue 5, p.967-971.