Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dina Bite
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Lietišķā socioloģija

Mērķis

Veidot studentu izpratni par sociālo kontekstu, kurā realizējas individuāla un kolektīva rīcība veselības aprūpē un medicīnā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj definēt veselības un slimības jēdzienus socioloģiskā perspektīvā, izprot socioloģisko jēdzienu saistību ar procesiem veselības un medicīnas sfērā. Studenti spēj identificēt un raksturot mūsdienu izaicinājumus medicīnā, izprot klasiskās un mūsdienīgās socioloģijas pieejas medicīnā.

Prasmes

Studenti spēj izskaidrot slimības un veselības sociālos cēloņus un veselības uzvedību ietekmējošos faktorus mikro un makro līmenī. Studenti prot identificēt svarīgākās socioloģijas teorijas, kas skaidro veselības uzvedību, izvērtēt socioloģisko pētījumu metožu lietojumu veselības aprūpē un medicīnā, raksturot slimības pieredzes un stigmatizācijas problemātiku, analizēt ārsta un pacienta attiecību socioloģiskos aspektus, izskaidrot konkrētu veselības dzīves stilu ietekmējošus dzīves kvalitātes faktorus, izvērtēt dažādus veselības aprūpes sistēmas modeļus.

Kompetences

Spēj izprast, interpretēt un kritiski izvērtēt sociālos faktorus, kas determinē individuālu un kolektīvu uzvedību veselības aprūpē un medicīnā (semināri, patstāvīgais darbs). Studenti ir paaugstinājuši savu komunikatīvo (darbs grupās, diskusijas) un kognitīvo (patstāvīgais darbs, eksāmens) kompetenci.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF4MaģistrsObligātsDina Bite, Vija Sīle, Andrejs Balodis, Uldis Vēgners, Pēteris Plakans, Elīna Graudiņa
Medicīna, SSNMF4MaģistrsObligātsDina Bite, Aleksejs Šņitņikovs, Uldis Vēgners, Vents Sīlis, Andrejs Balodis, Māra Grīnfelde
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz4MaģistrsObligātsDina Bite, Uldis Vēgners, Māra Grīnfelde, Mairita Satika, Vents Sīlis, Andrejs Balodis, Aleksejs Šņitņikovs