Pārlekt uz galveno saturu

Informācijas sabiedrības tiesības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:10.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_392LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Uldis Ķinis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Grasis
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Profesionālo maģistru programmā studentiem ir nepieciešamas priekšzināšanas tiesību teorijā, tiesību filozofijā, loģikā, konstitucionālajās, civilajās un krimināltiesībās, jāsaprot juridisko zināšanu pārvaldības elementi un procesi. Akadēmiskajiem maģistriem ir nepieciešama izpratne par tiesībām, to galvenajām nozarēm un jābūt spējai kritiski domāt un loģiski analizēt.
Mērķis:
Mēs dzīvojam informācijas sabiedrībā. Tā ir uz zināšanās balstīta sabiedrība, kurā informācijas tehnoloģijai ir būtiska nozīme tiesiskuma un cilvēktiesību nodrošināšanā. Šī kursa galvenais mērķis ir attīstīt digitālo pratību juristiem. Digitālā pratība sevī ietver ne tikai tehniskās un juridiskās zināšanas par tehnoloģijām, bet arī kritisko domāšanu, komandas darbu, juridisko kāzusu risināšanu un citas 2020. gada Jurista profesijas standarta 5.5. p. noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences. Studējošie apgūs zināšanas par kibertelpas regulējuma problēmām, kibertiesību avotiem, atvērtiem datiem un to pielietojumu jurista darbā, izpratni, kā informācijas tehnoloģijas (mākslīgais intelekts, robotika, lielie dati, blokķēdes, virtuālā realitāte u.c.) var ietekmēt sabiedrības tiesiskumu un kiberdrošību, un apgūs iemaņas, kā risināt šīs juridiskās problēmas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācijas sabiedrības jēdziens. Tiesību un informācijas sistēma. Kibertelpa un informācijas pakalpojuma regulējums.Lekcijas1.00auditorija
2Datorkods – kibertelpas regulētājs. Tiesiskie aspekti. Programmēšanas kļūda un programmas nepilnība, juridiskais novērtējums.Lekcijas1.00auditorija
3Problēmjautājums.Nodarbības2.00auditorija
4Cilvēktiesību un demokrātisko tiesību aizsardzība digitālajā vidē.Lekcijas1.00auditorija
5Jurists un tehnoloģijas. Reg tech, Legal tech. E-publiskais pakalpojums – juridisks algoritma regulējums. Jurista līdzdalība algoritma veidošanā.Lekcijas1.00auditorija
6Komandu darbs – Juridiska kāzusa risināšana.Nodarbības2.00auditorija
7Kiberdrošības jēdziens un pazīmes. Tiesiski aizsargājamas intereses jēdziens kibertelpā. Kritiskās informācijas infrastruktūras regulējums ES un Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
8Kāzuss.Nodarbības1.00auditorija
9Kibernoziegumu jēdziens, veidi un jurisdikcija.Lekcijas1.00auditorija
10Kāzuss saistīts ar kibernoziegumu.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācijas sabiedrības jēdziens. Tiesību un informācijas sistēma. Kibertelpa un informācijas pakalpojuma regulējums.Lekcijas0.50auditorija
2Datorkods – kibertelpas regulētājs. Tiesiskie aspekti. Programmēšanas kļūda un programmas nepilnība, juridiskais novērtējums.Lekcijas0.50auditorija
3Problēmjautājums.Nodarbības0.50auditorija
4Cilvēktiesību un demokrātisko tiesību aizsardzība digitālajā vidē.Lekcijas0.50auditorija
5Jurists un tehnoloģijas. Reg tech, Legal tech. E-publiskais pakalpojums – juridisks algoritma regulējums. Jurista līdzdalība algoritma veidošanā.Lekcijas0.50auditorija
6Komandu darbs – Juridiska kāzusa risināšana.Nodarbības0.50auditorija
7Kiberdrošības jēdziens un pazīmes. Tiesiski aizsargājamas intereses jēdziens kibertelpā. Kritiskās informācijas infrastruktūras regulējums ES un Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
8Kāzuss.Nodarbības0.50auditorija
9Kibernoziegumu jēdziens, veidi un jurisdikcija.Lekcijas1.00auditorija
10Kāzuss saistīts ar kibernoziegumu.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam ir jāizdomā kāzuss par kursa ietvarā skartu jautājumu un jāiesniedz šī kāzusa teksts ar izvērstu faktisko un juridisko pamatojumu. Apjoms 5 - 7 lpp. 1000 - 1400 vārdu. Formāts TNR Word, Regular, 12, 1,5.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veidos visu kursa laikā iegūto vērtējumu procentuālā summa. Zināšanas tiks vērtētas procentuāli (1 – 100%) un gala vērtējums tiek pārvērsts 10 ballu sistēmā: līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināros – 20%; kontroldarbi – 10%; kāzuss – 15%; Referāta vērtējumu veidos trīs – pasniedzēja vērtējums + divu studējošo recenziju vērtējuma vidējais procents diapazonā no 1 – 100%; recenzijas kvalitāti novērtē pasniedzējs – 5%; eksāmena atzīme – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iegūs zināšanas par tiesību piemērošanas īpatnībām informācijas sabiedrībā, tostarp, informācijas tehnoloģiju izmantošanas rezultātā radītu juridisko un faktisko apstākļu izvērtēšanai; tiesību tālākveidošana un analoģijas piemērošana tehnoloģiju jomā; informācijas sabiedrības patstāvīgo un palīgavotu noteikšana un izmantošana; juridisku dokumentu sagatavošana par jautājumiem, kas saistīti ar e- vides izmantošanu.
Prasmes:Studenti iegūs jurista darbā nepieciešamās prasmes, lai spētu izvērtēt juridiskās problēmas, kas saistītas ar e- vidi, tostarp, juridisko seku izvērtēšanu, tiesībtālākveidošanas prasmes e- vidē u.c. Jurista profesijas standartā noteiktās prasmes.
Kompetences:Studentiem jāspēj kursā iegūtās zināšanas integrēt dažādās tiesību jomās. Studentam ir jāspēj personai sniegt juridiskā palīdzība gadījumos, kad tiesiskās attiecības ir saistītas ar e- vides izmantošanu neatkarīgi no tiesību jomas, kādā juridiskās sekas iestājušās. Studentam jāprot sagatavot nepieciešamie juridiskie dokumenti, jāprot atlasīt un piemērot nepieciešamā tieību norma u.c. jurista profesijas standartā noteiktās kompetences. Kursa rezultātā iegūtajām kompetencēm ir jāveicina studenta pētnieciskā darbība un ētiskās atbildības izpratne.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas Satversme
2Informācijas tehnoloģiju drošības likums
3Krimināllikums 132-1, 145, 150, 177-1, 241- 244. pants.
4Valsts informācijas sistēmu likums
5Informācijas atklātības likums.
6Nacionālās drošības likums// http://www.likumi.lv/doc.php?id=14011likumi.lv
72015. gada 28. 07. Ministru kabineta noteikumi Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"
8Latvijas kiberdrošības stratēģija
9D. Šmite, D. Dosbergs, J. Borzovs Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību un standartu pamati. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 11- 17.
10History lessons for a general theory of law and technology by Gregory N. Mandel
11 Cyberspace and law of the horse F.H. Easterbrook, 1996
12Why have a theory of law and technological change L.B. Moses
13Informācijas un komunikāciju tiesības I.d. Autoru kolektīvs U. Ķiņa vadībā. Rīga, Turība, 2002. 66-75, 89-120, 112- 135 lpp.
14 U. Ķinis „Valsts informācijas sistēmu krimināltiesiskā aizsardzība”. Jurista vārds, 2011.gada septembris.
15Declaration of Principles Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium
16U. Ķinis Kibernoziedzība, kibernoziegumi un Jurisdikcija i. Rīga, Jumava, 2015. 69-80; 121-149; 270-301
17Saeimas, MK datu bāzes, politikas dokumentu datu bāze, RSU bibliotēkā tiešsaistē abonējamās d/b u.c.
18L. Lessig Code version 2.0. 2006 CC (Creative commons) 1-9;38- 83.
19Raagna I. Protecting the right to respect for private and family life under European Convention on Human rights. Council of Europe Human Rights handbooks.
20U. Ķinis ,I. Gudele Informācijas sistēmu drošība. Informācijas un komunikāciju tiesības II.d. Autoru kolektīvs U. Ķiņa vadībā. Rīga, Turība, 2002. 200-220 lpp.
21Jebkuri citi avoti par seminārā apspriežamiem jautājumiem. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001…{"itemid":["001-117513"]}
Papildu literatūra
1ECT lietas, piem , Frederik NeIJ and Sunde Kolmisippi, 2013.gada februāra spriedums,
2Rumbles W. Theft of the digital: can you steal virtual property?// http://www.laws.canterbury.ac.nz/documents/17_2_354_374.pdf
3U. Ķinis Noziedzīgi nodarījumi datortīklos- kibernoziegumi, TNA, 2000.
4Ķinis U. Kibernoziegumi, Turība, 2007.
5Article 8: The right to respect for private and family life, home and correspondence. Human Right review 2012// http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/humanrigh…
6Erlank W. The legal acceptance of virtual property// http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1591384
7The EU-US Privacy Collision: a turn to institutions and procedures By Swartz P.M. Harward law review. Vol. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290261
8A. Murrey Looking Back at the Law of the Horse: Why Cyberlaw and the Rule of Law are Important
9Human rights in the digital age
10Robolaw Guidelines and regulations for robotics
11 EU Commission Ethics guidelines for truthworthy AI