Pārlekt uz galveno saturu

Producenta darbs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_018LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Rozentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Radīt izpratni par producenta darbu dažādās mediju jomās: televīzijā, kino u.c., kā arī priekšstatu par mūzikas producēšanu. Gūt zināšanas, lai spētu profesionāli novērtēt situāciju mediju jomā, analizējot projektu praktiskos aspektus. Kursa apguves gaitā studenti tiks iepazīstināti ar reāliem televīzijas projektiem, piedāvājot iespējas pētīt un analizēt to tehniskos, cilvēku, laika un finanšu resursus. Kursa gaitā studentiem tiks radīta iespēja izstrādāt savus projektus, sākot no idejas līdz plānošanai, kas ietver tehnisko specifikāciju, finanšu plūsmu u.c. Detalizēta sabiedriskās un komerctelevīziju audiovizuālo darbu analīze radīs priekšstatu par situāciju vietējā mediju vidē, pastāvošo konkurenci, reālajām projektu ieviešanas iespējām un jomas dilemmām Latvijā. Kursa pamatmērķis – teorētiski iepazīstināt ar producenta darba dažādiem aspektiem un praktiski izstrādāt konkrēta video projekta īstenošanas stratēģijas un plānus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads producēšanā. Definīcijas. TV producenta darbs sabiedriskajā medijā un komercmedijos. Audiovizuāla darba producēšana. Latvijas televīzijas darbības principi un struktūra.Lekcijas1.00auditorija
2TV producēšanas pamatprincipi. Producēšanas procesa posmi (projekta attīstīšana, sagatavošana, ražošana (filmēšana), pēcapstrāde, izplatīšana un projekta noslēgums). Praktiski piemēri.Lekcijas1.00auditorija
3Radošās un tehniskās darba grupas izveide. TV personāls projektā: profesijas, struktūra un loma filmēšanas procesā. Komandas darbs. Projektu menedžmenta pamatfunkcijas. Izpratne par kultūrmenedžmentu. Plānošana (laika, tehnikas, cilvēkresursu). Projekta dokumentācija. Budžets, tāmju sagatavošana.Lekcijas1.00auditorija
4Prezentāciju un projektu sagatavošanas nosacījumi. Producenta darba dažādās šķautnes. Lēmumu pieņemšanas nozīme producenta darbā. Netradicionālu situāciju analīze producenta darbā.Lekcijas1.00auditorija
5Audiovizuālo žanru daudzveidība. Reitingi. Televīzijas formātu piemēri. Jaunākās tendences TV formātu attīstībā. Audiovizuāla darba analīze. Praktiskie piemēri.Lekcijas1.00auditorija
6Situācija Latvijas kino ražošanā un Nacionālā Kino centra loma tajā. Kino producēšanas pamatprincipi: no idejas līdz filmai. Dokumentālā kino specifika. Spēlfilmas ražošanas nosacījumi. Personāls kinoprojektā: profesijas, struktūra un loma filmēšanas procesā. Kino un šovu producēšana praksē.Lekcijas1.00auditorija
7Darbs grupā ~4 studentiem. Raidījumu cikla vai raidījuma projekta izstrāde. Idejas pamatojums, mērķauditorija, atbilstība konkrētam medijam. Prezentācija, atbildes uz jautājumiem.Nodarbības1.00auditorija
8Darbs grupā ~4 studentiem. Izveidot filmēšanas tehnisko un finanšu plānu. Prezentācija, atbildes uz jautājumiem.Nodarbības1.00auditorija
9Iepazīšanās ar kino un TV projektu izstrādes piemēriem.Nodarbības1.00auditorija
10Latvijas televīzijas vai privātās filmu studijas apmeklējums vai klātbūtne filmas uzņemšanā. Mājas darbs: eseja par konkrētas profesijas lomu redzētajā procesā.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads producēšanā. Definīcijas. TV producenta darbs sabiedriskajā medijā un komercmedijos. Audiovizuāla darba producēšana. Latvijas televīzijas darbības principi un struktūra.Lekcijas1.00auditorija
2TV producēšanas pamatprincipi. Producēšanas procesa posmi (projekta attīstīšana, sagatavošana, ražošana (filmēšana), pēcapstrāde, izplatīšana un projekta noslēgums). Praktiski piemēri.Lekcijas1.00auditorija
3Radošās un tehniskās darba grupas izveide. TV personāls projektā: profesijas, struktūra un loma filmēšanas procesā. Komandas darbs. Projektu menedžmenta pamatfunkcijas. Izpratne par kultūrmenedžmentu. Plānošana (laika, tehnikas, cilvēkresursu). Projekta dokumentācija. Budžets, tāmju sagatavošana.Lekcijas1.00auditorija
4Prezentāciju un projektu sagatavošanas nosacījumi. Producenta darba dažādās šķautnes. Lēmumu pieņemšanas nozīme producenta darbā. Netradicionālu situāciju analīze producenta darbā.Lekcijas1.00auditorija
5Audiovizuālo žanru daudzveidība. Reitingi. Televīzijas formātu piemēri. Jaunākās tendences TV formātu attīstībā. Audiovizuāla darba analīze. Praktiskie piemēri.Lekcijas1.00auditorija
7Darbs grupā ~4 studentiem. Raidījumu cikla vai raidījuma projekta izstrāde. Idejas pamatojums, mērķauditorija, atbilstība konkrētam medijam. Prezentācija, atbildes uz jautājumiem.Nodarbības1.00auditorija
8Darbs grupā ~4 studentiem. Izveidot filmēšanas tehnisko un finanšu plānu. Prezentācija, atbildes uz jautājumiem.Nodarbības1.00auditorija
9Iepazīšanās ar kino un TV projektu izstrādes piemēriem.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros iegūtās zināšanas aprobēt, spēt kritiski analizēt producenta darba īpatnības un teorētisko materiālu, spēt diskutēt grupā un uzrakstīt analītiski kritisku pārsprieduma eseju.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās. Aktivitāte semināros. Veikto rakstu darbu (esejas par apgūto literatūru) kvalitāte. Semināros izstrādātā projekta (radošie, finanšu un tehniskie aspekti) kvalitāte un to atbilstība apgūtajai vielai. Veiktā rakstu darba – eksāmena kvalitāte.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst izpratni par: • producēšanas būtību un producenta darbu dažādās mediju jomās; • producēšanu kā mediju menedžmenta būtisku sastāvdaļu; • darbu komandā īstenojot audiovizuālu projektu.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst: • prasmes analizēt daudzveidīgus mediju producēšanas aspektus; • iemaņas radīt audiovizuālu darbu idejas tālākai producēšanai un realizēt tās; • prasmes patstāvīgi producēt un attīstīt audiovizuālu projektu; • spēju izvērtēt producēšanas uzdevumu un tam nepieciešamos resursus; • spēju teorētiski izstrādāt neliela apjoma audiovizuāla projekta producēšanas cikla dokumentāciju un resursu plānošanu: finanšu, tehnisko u.c. veida plānus; • spēju plānot budžetu, zināšanas, lai kontrolētu tā izpildi un audiovizuāla projekta izpildi kopumā no dažādiem tā aspektiem; • prasmes strādāt menedžmenta komandā producenta vadībā.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst: • spēju izvērtēt audiovizuāla darba producēšanas procesa ietilpību; • spēju novērtēt audiovizuālajā projektā iesaistīto resursu apjomu; • spēju definēt audiovizuāla projekta žanru un formātu; • spēju identificēt projekta specifiskās nianses tā praktiskajā īstenošanas gaitā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Autortiesību brošūra // www.tornis.lv/at/
2Autortiesību likums // www.likumi.lv
3Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums // www.likumi.lv
4Kellison C., Producing for TV and New Media, Second Edition: A Real-World Approach for Producers, Focal Press; 2 edition, 2008.
5Towse R., A Textbook of Cultural Economics, Cambridge, University Press, 2010.
Papildu literatūra
1Bendiksens P., Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008.
2Bērziņš, I., Nēbels, P.K. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006.
3Kleins A., Kultūrpolitika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008.
4Platpere I. Izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības – izd. Sorosa fonds Latvija, ISBN 9984-528-30-8, 2000.g. 20 lpp.
5Rozenfelds J., Intelektuālais īpašums, -R : Zvaigzne ABC, 2004. -288 lpp.
6Rožukalne A., Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011.
7Veinberga S. Masmediji. Prese, radio un televīzija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
8Box H., Set Lighting Technician's Handbook, Fourth Edition: Film Lighting Equipment, Practice, and Electrical Distribution.
9Essany M., Reality Check. The Business and Art of Producing Reality TV, Focal Press, 2008.
10Howard J. Blumenthal, Oliver R. Goodenough, This business of television. The Standard Guide to the Television Industry, 3rd Edition; Billboard Boks, 2006.
Citi informācijas avoti
1Citi informācijas avoti: LTV, TV3, PBK, LNT, BBC un citu Eiropas televīziju raidījumi, filmu treileri u.c. audiovizuāli darbi.