Pārlekt uz galveno saturu

Fotožurnālistika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_088LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads žurnālistikā, Modernās komunikācijas tehnoloģijas.
Mērķis:
Sniegt studentiem pamatzināšanas fotožurnālistikā un pamatiemaņas fotogrāfiju izmantošanai medijos. Sniegt pamatinformāciju par priekšmetu, tā vēsturi un mūsdienu situāciju. Iepazīstināt ar galvenajām tiesiskām, ētiskām un sociālām problēmām fotogrāfiju izmantošanai medijos un sniegt iespējamo risinājumu modeļus. Sniegt nepieciešamās zināšanas par medijam nepieciešamās foto informācijas iegūšanu, izvērtēšanu un publiskošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Fotožurnālistikas priekšmets.Lekcijas1.00auditorija
2Fotožurnālistikas vēsture (1. daļa).Lekcijas1.00auditorija
3Fotožurnālistikas vēsture (2. daļa) un fotožurnālistika mūsdienās.Lekcijas1.00auditorija
4Fotožurnālistikas tiesiskie un ētiskie aspekti, fotožurnālistikas autortiesību specifika.Lekcijas1.00auditorija
5Fotožurnālistika mūsdienās. Tiesisko un ētisko normu pārkāpumi fotogrāfiju publikācijās medijos.Nodarbības1.00auditorija
6Fotožurnālistikas žanri.Lekcijas1.00auditorija
7Medijos publicējamo fotogrāfiju izvēles kritēriji.Lekcijas1.00auditorija
8Medijam nepieciešamo fotogrāfiju avoti, redaktoru sadarbības ar fotoreportieriem pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
9Fotogrāfiju izmantošana dažādos medijos atbilstoši to formātam un auditorijai.Lekcijas1.00auditorija
10Praktiskais darbs – sagatavot vēstījumu medijā, izmantojot fotogrāfijas. Vēstījuma prezentācija auditorijai un vēstījuma analīze, izmantojot arī citos studiju kursos iegūtās zināšanas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa ietvaros katram studentam jāveido divi par semināra tēmu uzdoti darbi, kas jāprezentē semināros, divas literatūras esejas (līdz 5000 zīmēm) un viens teorētisks referāts par fotožurnālistiku kursa noslēgumā par kādu no lekcijās izskatītajām tēmām. Literatūras studiju esejās jāatbild uz sekojošiem jautājumiem: ko esmu ieguvis/-usi, iepazīstoties ar šo tekstu? Kādu būtisku problēmu tas uzsver un atklāj? Kādi 2-3 aktuālie piemēri pasaules vai Latvijas mediju vidē atbilst aprakstītajām problēmām? Rakstu darbi jānodod pirms katra attiecīgā semināra.
Vērtēšanas kritēriji:
1. līdzdalība lekcijās – 15%; 2. darbs semināru nodarbībās – 25%; 3. individuālie darbi – 25%; 4. eksāmens – 35%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par fotožurnālistikas būtību, tās vēsturi, žanriem un izmantojumu dažādos medijos.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst prasmes atšķirt fotožurnālistikas funkcijas, žanrus, pieejas, praktiski strādāt ar fotogrāfiem.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs patstāvīgi iecerēt, plānot un veikt darbus fotožurnālistikā, pielietot zināšanas par nepieciešamās foto informācijas iegūšanu, izvērtēšanu un izmantošanu medijos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Keneth Kobre. Photojournalism. The Professional’s Approach. 6th edition. Oxford, Focal Press, 2008.
2Photography. A Critical Introduction. Edited by Liz Wells. Routledge, New York, 2015.
3Māris Grudulis. Ievads autortiesībās. Rīga, 2006.
4Sjuzena Sontāga . Par fotogrāfiju. Rīga, 2006.
5Photography Changes Everything. Edited by Martin Heiferman. Smithsonian Institute&Aperture Foundation, New York, 2012.
6Scott Walden. Truth in Photography. In: Photography and Philosophy. Essays on the Pencil of Nature. Edited by Scott Walden. Wiley-Blackwell, 2010, Chichester, pp.91-110.
7Cynthia Freeland. Photographs and Icons. In: Photography and Philosophy. Essays on the Pencil of Nature. Edited by Scott Walden. Wiley-Blackwell, 2010, Chichester, pp.50-69.
8Jae Emerling. Photography. History and Theory. Routledge.London and New York, 2012, pp.82-113.
9Lois Alvin Day. Ethics in Media Communications.Wadsworth. Boston, pp.119-122.
10Paul Martin Lester. Visual Communication. Images with Messages.Wadsworth. Boston, 2000, pp. 57-92, 202-227, 350-355.
11David Levi Strauss. Between te Eyes. Essays on Photography and politics. Aperture. New York, 2003, pp.12-41, 71-78.
12Photography Changes Everything.Edited by Martin Heiferman. Smithsonian Institute&Aperture Foundation, New York, 2012.
13Deni Elliott, Paul Martin Lester. Visual Communication and Ethic of Images, 2002. Sk. internetā: http://commfaculty.fullerton.edu/lester/writings/imageethic.html
14EPUK. The ABCD of UK PhotographicCopyrigh, 1999. Sk. internetā: http://www.epuk.org/resources/
15NPPA. Best Practices for the Business of Independent Photojournalism. Sk. internetā:http://www.nppa.org/professional_development/business_practices/best_practices/