Pārlekt uz galveno saturu

Ievads žurnālistikā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_106LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Radīt studentos izpratni par žurnālistikas izveidošanās cēloņiem, galvenajiem attīstības posmiem, vietu un uzdevumiem Latvijā un pasaules kontekstā, iepazīstinot ar žurnālistikas funkcijām un uzdevumiem, šīs jomas vietu valsts politiskajā, tiesiskajā, ekonomiskajā sistēmā. Kursa galvenie uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar žurnālistikas daudzveidīgajām izpausmēm, radot pamatu praktisko žurnālistikas kursu apguvei: sniegt ieskatu žurnālistikas darbības problēmās; veidot izpratni par žurnālistikas un mediju vides dinamisko attīstību, tās cēloņiem un procesiem; analizēt žurnālistikas un tās auditoriju mijiedarbību. Kursā studenti attīstīta teorētiski apgūtās iemaņas, lai varētu strādāt dažādos masu medijos. Īpaša uzmanība šajā kursā pievērsta žurnālistikas attīstības procesu un prakses analīzei Latvijā, Baltijas valstīs un Skandināvijā, kā arī informācijas kvalitātes, informācijas avotu novērtēšanai un informācijas vērtības noteikšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Žurnālistikas uzdevumi mūsdienās, būtība, funkcijas, misija. Žurnālistikas kā profesijas problēmjautājumi. Žurnālistikas pieejas, mediju sistēma.Lekcijas1.00auditorija
2Žurnālistika Latvijā, tās īpatnības un attīstības galvenie posmi. Žurnālistikas kā profesijas problēmjautājumi. Preses brīvība, vārda brīvība. Preses brīvība žurnālistikas praksē Latvijā un pasaulē. Mediju neatkarība.Lekcijas1.00auditorija
3Žurnālistika kā profesija, tās dažādās izpausmes. Mediju specifika un žurnālistikas īpatnības: prese, radio, televīzija, ziņu aģentūras, interneta portāli.Lekcijas1.00auditorija
4Žurnālistika un valsts. Mediju un žurnālistikas tiesiskais regulējums, pašregulācija žurnālistikā. Sabiedriskie un komerciālie mediji.Lekcijas1.00auditorija
5Goda un cieņas jēdziens preses un vārda brīvības kontekstā. Žurnālista ētikas pamati. Ētikas kodeksi un rīcības kodeksi. Ētiskas žurnālistikas dilemmas, ētikas jautājumi dažādos žurnālista darbības posmos. Tiesības uz attēlu. Žurnālistika un personiskās dzīves neaizskaramības problēma.Lekcijas1.00auditorija
6Latvijas mediju attīstība. Masu mediju sistēmas pārmaiņas astoņdesmito gadu beigās, jaunas mediju sistēmas veidošanās un attīstība deviņdesmitajos gados un vēlāk. Latvijas žurnālistika Baltijas un Skandināvijas valstu kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
7Kā rodas informācija? Kur un kā žurnālisti iegūst informāciju? Kā atrast informācijas avotu? Kā to novērtēt?Nodarbības1.00auditorija
8Kā iegūt sabiedriski un politiski nozīmīgu informāciju. Sagatavošanās process un paņēmieni.Nodarbības1.00auditorija
9Informācijas avoti žurnālistikā. Komunikācija ar informācijas avotu, tā uzticamības pārbaude.Nodarbības1.00auditorija
10Profesionālā ētika: ik dienas žurnālisti atbild uz jautājumu, kas ir un kas nav ētiski? Kā atrast pareizās atbildes? Situāciju analīze.Nodarbības1.00auditorija
11Žurnālista profesija. Tās izaicinājumi mūsdienās. Kā var zināt, ko nozīmē profesionāla žurnālistika? Kur slēpjas sporta, biznesa vai šovbiznesa žunālistikas profesionālisms? Kādas ir aktuālās profesionālisma problēmas žurnālistikā?Nodarbības1.00auditorija
12Mediju sistēmas izpratne.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. literatūras apgūšana; 2. eseju iesniegšana; 3. praktiskie uzdevumi.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenta darbs tiks vērtēts sekojoši: 1. līdzdalība lekcijās – 15%; 2. darbs semināru nodarbībās – 25%; 3. esejas – 15%; 4. individuālie un grupu darbi – 20%; 5. eksāmens – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūst zināšanas par: • žurnālistikas funkcijām un uzdevumiem; • žurnālistikas ētiku; • žurnālistikas tiesisko regulāciju; • žurnālista profesijas specifiku.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūst prasmi: • atšķirt žurnālistikas tipus un to kvalitāti, funkcijas, uzvedību; • novērtēt ētisku un neētisku profesionālo rīcību; • izvērtēt informāciju, tās noderīgumu, informācijas avotus.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti izprot mediju būtību un žurnālistikas pamatus, tās regulējumu, profesionālo ētiku un dilemmas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Denis McQuail, Karen Siune, New Media Politics, The Function of the Mass Media. New Media Politics., 1999
2Fedler, Fred, Reporting For The Print Media, 1997
3Gene Gilmore, Modern Newspaper Editing, 4 th. ed., 1999
4Fink,Conrad, Introduction To professional Newswriting, 1998
5Biagi, Shirley, Interviews That Work: A practical Guide for Journalists, 1992
6Hutchison, Earl R., Writing For Mass Communication, Longman, New York &London, 1998
7Weinberg Stewe, The Reporters Handbook,1996
8Donald L. Ferguson, Jim Patten, Journalism Today! Illionis, National Textbook Comapany, 1998, p.430.
9Komunikācija. Latvijas Universitātes Raksti 648, Rīga, Zinātne, 2002, 127. – 196. lpp.
10Denis McQuail, Karen Siune, New Media Politics. Comparative Perspectives in Western Europe, London, Polity Press, 1996, p.120.
11Niklas Luhmann, The Reality of the Mass Media, London, Polity Press, 2002, p.130.
12Baltic Media in Transition, Ed. by Peeter Vihalemm, Tartu, Tartu University Press, 2002, p.305.
13Latvijas Mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija, Daudzveidība II, Rīga: LU Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 162.lpp.
14Latvijas Mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija, Daudzveidība III, Rīga: LU Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 70. lpp.
15Šulmane, 2., Neatrastās Identitātes? Latvijas Dienas Laikrakstu Žurnālisti Politikas, Ekonomikas un Kultūras Lauku Ietekmē, 2011. (fails: identitātes) Rīga: Latvijas universitāte.
16Denis McQuail, Karen Siune, New Media Politics, Commercialization. pp.152. -202.
17Deuze, M., What is Journalism?, Journalism, Vol. 6 (4), 2005, pp. 442. – 446.
18Lasmane, Skaidrīte (2011) Komunikācijas ētika. Rīga: Latvijas universitāte (5.nodaļa “Mediju un žurnālistu ētika”).
19Jan Fredrik Hovden, Gunnar Nygren & Henrika Zilliacus-Tikkanen (eds.) (2016) Becoming a journalist. Nordicom. (fails: becoming_a_journalist, no 51 – 70.lpp.)
20Development of the Media in Latvia in the 1990s, Baltic Media in Transition, Ed. by Peeter Vihalemm, Tartu, Tartu University Press, 2002, pp.65.-71.
21Šulmane, I. Latvijas žurnālisti gadsimta beigās. Latvijas Mediju analīze. Komunikācijas pētījumu sērija, Daudzveidība II, Rīga: LU Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 62.-69.lpp.
22Šulmane, I. Profesionālais diskurss latviešu un krievu presē: salīdzinošā analīze. Daudzveidība, Rīga, LU, 2002. 158.lpp.
23Development of the Media in Latvia in the 1990s, Baltic Media in Transition, Ed. by Peeter Vihalemm, Tartu, Tartu University Press, 2002, pp.65.-71.
24Singer, J., Who are These Guys?, Journalism, Vol. 4 (2), pp. 139. -163.
Citi informācijas avoti
1parzurnalistiku.lv