Pārlekt uz galveno saturu

Pacientu un darba vides drošība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.03.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_257LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Veselības jēdziens un koncepcija, mikrobioloģija ar virosoloģiju un parazitoloģiju, vispārējā aprūpe, infekciju kontrole aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija, klīniskā aprūpe.
Mērķis:
Gūt izpratni par cēloņsakarībām, kas noved pie nevēlama iznākuma ārstniecības gaitā gan attiecībā uz pacientu, gan personālu, par pielietojamām metodēm risku un veicinošo faktoru identificēšanā un pacientu un personāla drošības paaugstināšanā, pamatojoties uz sistēmas un cilvēka faktora jeb ergonomikas principu ievērošanu. Iepazīstināt ar jaunām iniciatīvām, rekomendācijām un labas prakses piemēriem Eiropā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pacientu un personāla drošības pamata nosacījumiLekcijas1.00E-studiju vide
2Cilvēka faktora jeb ergonomikas un organizācijas sistēmas loma attiecībā uz ārstniecības procesa iznākumu – pacientu un personāla drošību un veselībuNodarbības2.00auditorija
3Jaunākie priekšstati par drošības menedžmenta metodēm un to lietošanu praksēLekcijas1.00E-studiju vide
Nodarbības2.00auditorija
4Pacientu drošības, darba aizsardzības sistēmas prasības, pacientu un darba vides drošību reglamentējošie normatīvie dokumentiNodarbības2.00auditorija
5Seminārs: Pacientu drošības un darba vides riski, nevēlamie gadījumi un to analīzes metodes, risku un to ietekmes mazināšanas pasākumi, veselības aprūpes darbinieku obligātās veselības pārbaudesNodarbības2.00auditorija
6Darba vides riska faktori veselības aprūpē, to iedalījums, izvērtējums. Arodmedicīnas jēdziens un uzdevumiLekcijas1.00E-studiju vide
Nodarbības1.00auditorija
7Ar darbu saistītie psihoemocionālie faktori un to izraisītie traucējumi (izdegšanas sindroms, profesionālais stress, nogurums aiz līdzjūtības), preventīvie pasākumiLekcijas2.00E-studiju vide
Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras lasīšana un analīze, diskusijas darba grupās, dokumentu, video un situāciju izvērtēšana un viedokļu formulēšana, patstāvīga prezentāciju sagatavošana un prezentēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentam ir jāsagatavo un jāprezentē divi patstāvīgie darbi. Mutiskais eksāmens (daudzizvēļu jautājumi). Vērtēšana atbilstoši RSU studiju reglamentam (vērtēšana 50% prezentācija; 50% mutvārdu pārbaudījums).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs izskaidrot cēloņsakarības, kas noved pie nevēlama iznākuma pacienta un personāla drošībā. Spēs definēt darba vides un riska faktoru nozīmi veselības aprūpē strādājošiem. Studenti spēs izskaidrot dažādus veselības aprūpes pacientu biodrošības kritērijus (pacientu drošības kultūra, drošības standartizāciju, drošības attīstību pētniecībā, drošības komunicēšanu un drošības ētiskos un sociālos aspektus).
Prasmes:Patstāvīgi novērtēt un izskaidrot vides veselības kā vides zinātnes un medicīnas preventīvu nozīmi pacienta un personāla veselības saglabāšanā. Spēs pielietot un novērtēt pacientu drošības un darba vides riskus, nevēlamos gadījumus, kā arī izmantot analīzes metodes, lai mazinātu riskus un to ietekmējošos faktorus.
Kompetences:Analizēt un izstrādāt rekomendācijas, pasākumus vides kaitīgo faktoru novēršanā un samazināšanā. Novērtēt un argumentēt pacientu drošības kritērijus, radot mācīšanos no iespējamām vai esošajām kļūdām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kalisch J.B. Errors of Omission. ANA 2016.
2Eglīte M. Darba medicīna. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2012.
3Agency for Healthcare Research and Quality. Patient Safety research Highlights: Program Brief (continued). Available from: http://www.ahrq.gov/research/findings/factsheets/errors-saf…
4Clinical Human Factors group. Checklists, teamwork minimizing mistakes in medicine. Available from: http://chfg.org/articles-films-guides/articles/checklists-t…
5Third draft Global Patient Safety Action Plan 2021-2030. Available from: https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patien…
6Circenis K., Millere I. Stress related work environment factors: nurses survey results. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Vol. 4 No. 6 (2012) pp. 1150-1157.
Papildu literatūra
1Asthmore, S., Ruthven, T. & Hazelwood, L. (2011). Stage 2: Measuring performance. In New Principles of Best Practice in Clinical Audit. Ed. by R. Burgess. London: Radcliffe.
2Bateman, N. (2012). The Business of Nurse Management: A Toolkit for Success. Springer Publishing Company, LLC, p. 246.
3Flin, R. & O’Connor, P. (2008). Safety at the Sharp End: A Guide to Non-technical Skills. CRC Press, 330 p
Citi informācijas avoti
1http://www.who.int/patientsafety/en/
2http://www.patientsafesolutions.com/
3http://www.patientsafetyfirst.ie/