Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Profesionālās Bakalura studijas programmas "Māszinības" vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

Galvenie pienākumi: ​ Bakalaura studiju programmas "Māszinības" izstrāde un ieviešana; sagatavot studiju programmu licencēšanai un akreditācijai; plānot un vadīt programmas satura sagatavošanu; sagatavot ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu; izstrādāt studiju programmas plānu; organizēt un novērtēt mācību prakses realizāciju un aizstāvēšanu; piedalīties rekrutēšanas pasākumos; veikt studējošo sekmju analīzi un pasniedzēju darba novērtējumu;organizēt un piedalīties kursa darbu, bakalura darba aizstāvēšanā; sagatavot un iesniegt nepieciešamās atskaites, pārskatus u.c. dokumentus.

2014 - pašlaik

Lektore

Rīga Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

​Galvenie pienākumi: ​ veikt mācību metodisko darbu, nodrošinot augsti kvalificētu lekciju lasīšanu; visu līmeņu studiju nodarbību vadīšanu, pārbaudījumu, eksāmenu organizēšanu savā studiju kursā saskaņā ar studiju programme; piedalīties studiju programmas sagatavošanā; vadīt un koordinēt studiju pētniecības darbus attiecīgajā zinātnes apakšnozarē, piedalīties fundamentālo un lietisķo pētījumu projektu u.c. zinātnisko pētījumu realizēšanā, publicēt sinātniskus rakstus; piedalīties bakalaura studiju un pētniecibas darbā savā zinātnes apakšnozarē; patstāvīgi paaugstināt savu kavlifikāciju, piedaloties konferencēs, semināros, kongresos, valsts un starptautiskajā līmenī.

2016 - pašlaik

Galvenā māsa p.i.

VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca

Galvenie pienākumi: Izstrādāt un īstenot stratēģiskos virzienus aprūpes procesā un organizēt tās izpildi slimnīcā; Organizēt uzdevumu izstrādē aprūpes jomā, to realizāciju un kontroli Slimnīcas klīniskajām virsmāsām, struktūrvienību virsmāsām, vecākai vecmātei un aprūpes un aprūpes atbalsta personālam; Plānot, organizēt un pārraudzīt EKK materiālo līdzekļu izlieojumu, pasūtīšanu un iepirkuma procesa realizāciju; Organizēt finanšu mērķu sasniegšanu plānojot gada budžetu, plātot izdevuma sadaļas, analizēt datus un ierosināt korektīvās darbības; Pārraudzīt, kontrolēt un pārskatīt aprūpes un aprūpes atbalsta personāla amatu nodrošinājumu klīniskajās nodaļās; Identificēt pacientu un klientu atsauksmes par veikto pakalpojumu, un inicēt idejas pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā.

2007 - 2016

Galvenās māsas vietniece

SIA "Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes slimnīca"

​Galvenie pienākumi: ​Īstenot stratēģiskos virzienus klīniskajā aprūpē; Organizēt un pārraudzīt struktūrvienību darbību (uzdevumu izpildi) atbilstoši pārraudzības jomai (ķirurģijā); Koordinēt un uzraudzīt uz pierādījumiem balstītu aprūpes procesu klientiem/pacientiem; Izstrādāt aprūpes dokomentāciju un aprūpes metodes, ieviest tās māsu praksē​;

2004 - 2014

Asistente

Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

Galvenie pienākumi: ​ kvalificētu lekciju un semināru vadīšana; organizēt studiju ieskaites un eksāmenus; dalība pētniecības darbā; publicēt zinātniskos rakstus; dokumentācijas izstrāde, noformējums un apstrāde saskaņā ar likumiem, noteikumiem un vadlīnijām; sagatavot mācību materiālus un ievietot RSU e-vidē; sagatavot un iesniegt nepieciešamos pārskatus; patstāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju, piedaloties konferencēs, semināros, kongresos valsts un starptautiskajā līmenī.

1996 - 2007

Ķirurģijas māsa

VSIA "Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca", Latvijas Onkoloģijas centrs, 2.Uroloģijas nodaļa

​Galvenie pienākumi: ​ ietver dažādu vecumu grupas pacientu pirms un pēcoperācijas aprūpi; sāpju menedžements pacientiem ar akūtām un hroniskām sāpēm; brūču aprūpe; neatliekamā medicīniskā palīdzība; izrakstīto medikamentu saņemšanas nodrošināšana; izraudzītās diagnostisko un terapeitisko procedūru izpilde pacientiem pirms un pēcoperācijas periodā, kā arī pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām; aprūpes procesa plānošana, īstenošana un aprūpes procesa rezultātu novērtēšanu pacientiem ar akūtām un hroniskām ķirurģiskām slimībām; pacientu un viņu ģimenes locekļu, kā arī aprūpes komandas izglītošana.

1998 - 2002

Ārsta palīgs (feldšeris)

SIA " Rīgas 1. Doktorāts"

​Galvenie pienākumi: veikt visu vecuma grupu pacientu izmeklēšanu, veselības stāvokļa novērtējumu, veselības traucējumu diagnostiku; sadarbībā ar ģimenes ārstu, nodrošinātu nepārtrauktu medicīnisko palīdzību, tai skaitā nodrošinot nepieciešamo ārstēšanu un izpildi, izmantojot atbilstošu medicīnisko tehnoloģiju. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās, saskaņā ar vadlīnijām un metodiskajiem ieteikumiem. Patstāvīgi lietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, sadarbībā ar ģimenes ārstu veikt preventīvus pasākumus visās vecuma grupās. Veikt jaundzimušo novērtēšanu, aprūpi un profilaktiskos pasākumus. Veikt EKG pierakstus un rezultātu novērtēšanu. Veikt visu vecumu bērniem psihomotorās attīstības līmeņa novērtēšanu. Veikt diagnostikas precizēšanai nepieciešamos laboratoriskos un instrumentālos izmeklējumus un izvērtēt rezultātus. Veikt asins, urīna, izkārnījumu, krēpu, dzemdes kakla uztriepes paraugus laboratoriskajiem izmeklējumiem, izmanto kurjerpasta diagnostikas metodes un izvērtēt rezultātus. Veikt dažādus klīniskās procedūras un ķirurģisko brūču aprūpi. Sadarboties ar citiem veselības un sociālās aprūpes profesionāļiem un institūcijām.

1997 - 2000

Ārsta palīgs (feldšeris)

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests

​Galvenie pienākumi: sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, kā arī konstatēt pacienta nāvi; nosacīt pacientam diagnozi, ārstēšanu; izrakstīt mediakamentus; nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem; organizēt un vadīt savu un kolēģu darbu, izglītot pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus.

Izglītība

2004 - 2006

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa Universitāte

Galvenie studiju priekšmeti: kvalitātes vadība pacientu aprūpē, infekciju kontrole, veselības veicināšana māsu prakses ietvaros, māsu prakses attīstība, māsu zinātnes pētniecības metodes, statistikas metodes, tirgus ekonomikas pamati un menedžments. Izvēles studiju priekšmeti: transkulturālās zinības māsu praksē, māsu zinātnes teorijas, sāpju medicīna, klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe, projektu vadība veselības aprūpē, vadības un organizāciju psiholoģija, izglītības psiholoģija un metodes.

Prasmes: patstāvīgi izmantot māszinību teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību. Spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par māszinību nozares un profesionālās jomas aspektiem.

2001 - 2004

Profesionālais bakalaura grāds, kvalifikācija - māsas grāds

Rīgas Stradiņa Universitāte

Ārstniecības personas identifikators: 21630018879, reģistrācijas apliecības nr.57747, tiesīga praktizēt māsas profesijā līdz 08.12.2020.

Galvenie mācību priekšmeti: anatomija, histoloģija, embrioloģija, bioloģija un medicīnas ģenētika, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, medicīniskā bioķīmija un ģenētika, filozfija, psiholoģija, latīņu un angļu valoda, aprūpes process un māszinību teorijas, aprūpes filozofija, neatliekamā palīdzība, reanimatoloģija, pedagoģija, veselības aprūpes organizācija, māsas darba organizācija un vadība, publiskās tiesības un māsas darba juridiskie aspekti, projektu izstrādes un vadīšanas pamati, pētniecības metodes un statistika, klīniskie priekšmeti.

Prasmes: Spēja veikt pacientu vispārējās aprūpes plānošanu, nodrošināšanu un novērtēšanu tiešā saskarsmē ar slimu vai veselu indivīdu, kā arī prasmi strādāt veselības aprūpes komandā un vadīt to, organizējot pacientu vispārējo aprūpi. Prasme izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus veselības aprūpes jautājumos, kā arī iemaņas praktiski izglītot ārstniecības personas, kas ir nodarbinātas veselības aprūpes sistēmā.

1999 - pašlaik

Sertifikāts - Ķirurģiskās aprūpes māsas specialitātē (A-03223) derīgs līdz 2019.12.08.

latvijas Māsu asociācija

1993 - 1996

Medicīnas māsa

Paula Stradiņa 2. Medicīnas skola

Galvenie mācību priekšmeti: Anatomija/biofizika, Fizioloģija/bioķīmija, Medicīniskā latīņu valoda, Propedeitika, Higiēna/vides medicīna, Farmakoloģija, Vispārīgā psiholoģija, Bērna aprūpe, Māsu profesijas filozofija, Māszinību teorija I, Aprūpes plānošana un dokumentācija, Terapija, Ķirurģija, Diagnostika (pacientu sagatavošana), Māsu darba organizācija un vadība, Ievads tiesību zinātnē, Ekonomikas pamati, Lietvedība, Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Klīniskā intervija un diskusija, Vispārīgā pedagoģija, Māsu izglītības filozofija, Pacienta apmācība, Pedagoģiskā darba projekts.

Prasmes: Pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas māszinību prakses parādību noteikšanā, analīzē, izvērtēšanā un darbību prognozēšanā. Vadīt un organizēt veselības aprūpes procesu un ar to saistītos praktiskos pasākumus. Veikt veselības aprūpes darba pētījumus un izmantot savu un cita veikto pētījuma rezultātus veselības aprūpes darbā. Veikt sabiedrības un indivīda izglītošanu veselības aprūpes un uzturēšanas jautājumos.

1996 - 1997

Studiju programma "Medicīna", kvalifikācija - ārsta palīgs

Rīgas 1. Medicīnas skola

Galvenie mācību priekšmeti: ekstremālo situāciju psiholoģija, uzņēmējdarbības pamati, saskarsmē, likumdošana veselības aprūpē, cilvēka biofizika, bioķīmija, citoloģija un ģenētika, anatomija un fizioloģija, mikrobioloģija, higiēna, farmakoloģija, terapeitiskā propedeitika, ķirurģiskā propedeitika, pediatriskā propedeitika, ginekoloģiskā propedeitika, terapija, ķirurģijā, pediatrija, dzemdniecība un ginekoloģija, infekciju Slimības, psihiatrija, onkoloģija un paliatīvā aprūpē, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, intensīvā terapija un toksikoloģija, katastrofu medicīna, netaliekamā palīdzība militārā medicīnā.

Prasmes: sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmshospitālā etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās; prasme strādāt patstāvīgi un sadarbībā ar ārstu, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, konstatēt pacienta nāvi, nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecumu grupu pacientiem visos trijos (primārais, sekundārais, terciārais) veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu; organizēt un vadīt savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus.

Papildu informācija

Sertifikācija

 

Sertifikāts ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitātē (A-03223), derīgs līdz 2019.12.08.

 

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 • RSU Konference "Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē II", Liepāja, 2016.jūnijs
 • RSU Pedagoģiskās Izaugsmes centrs "Pētniecības darbu efektīva vadīšana" 2016.05.23.
 • Zinātniski praktiskā konference "Māsas un vecmātes - veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu virzītājspēks", Rīga, 2016.05.13.
 • Inernational conference "2016 Nurses: A Force for change: Improving health systems resilience", Lithuaunia, Kaunas, 2016.04.22.
 • Tālākizglītības kurss "Transfuziloģijas pamati" 16 TIP, 2016.17.-24.02.
 • LU 74. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcija, Rīga, 2016.02.19.
 • Latvian Gastroenterology Congress with International participation. Riga, Latvia, 05.12.2015.
 • National Patient Safety Conference 2015. Dublin, 12.11.2015.
 • International forum "Quality and Safety in Healthcare". Gothenburg, Sweden, 12.-15.07.15.
 • Education cycle "Practiciopation in the Nurse Leader programme for vascular closure device" 16.08.2015.
 • Joint meeting of the CMO, CNO, CDO and the meeting of government CNO in the WHO European Region People-centred Health care services. Riga, Latvia, 07.-09.04.2015.
 • Preparation courses for doctoral study program "Medicine". RSU, Riga, 06.12.2014.
 • 14th Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC). St. Julian's, Malta, 12.-15.03.2014.
 • IP 17 th International Comparative Nursing / Engineering on the theme Patient Safety. Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands. 21.01.-02.02.2014.
 • Third Nurse, Midwifes and Physician assistant congress, Riga, Latvia, 18.-21.09.2013.
 • Education cycle "Recent trends and technologies in providing infusion therapy, parenteral nutrition principles", 03.-06.2013.
 • Conference Nursing Science and Practice 2013. Vilnius, Lithuania, 19.-20.04.2013.
 • 7th EAPC (European Association for Palliative Care) congress. Trondheim, Norway, 07.- 09.06.2012.
 • Education cycle "Advanced cardiopulmonary resuscitation. Hospitals stage", 02-04.2012.
 • Education cycle "Modern Wound Care Assurance", 05.01.2012.
 • 11 Congress of the International Federation of Infection Control (IFIC). Venice, Italy, 11.-13.10.2011.
 • XXIII Nordic Baltic Congress of Cardiology Riga, Latvia, 16.-18.06.2011.
 • Training course on "Wound Management of nursing practice", 11.05.2011.
 • Education cycle "Patient care standards for the treatment of persons in education and practice", 12 to 13.01.2011.
 • Seminar "Topical Issues of Patient's Rights", 18.05.2010.
 • Education cycle "Health care systems in change management," 12-15.03.2010.
 • IP Comparative Nursing Module. Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands. 28.01. - 08.02.2008.
 • IP multidiscipline Collaboration. Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands. 26.01. - 06.02.2006.

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 • Pacientu drošība
 • ​Inovācijas veselības aprūpē un tās ietekmējošie faktori māsu praksē
 • Inovāciju un cilvēkresursu vadība efektivitātes nodrošināšanā
 • Ķirurģiska pacientu aprūpe

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa Universitāte, Profesionālā bakalaura studiju programma "Māszinības"​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Klīniskās aprūpes pamati

Klīniskā aprūpe

Onkoloģija un pacientu aprūpe

Veca cilvēka aprūpe

Paliatīvā aprūpe

Veselības aprūpes organizācija

Darba vides un pacientu drošība

Prakse I, Prakse II, Prakse III, Prakse IV, Prakse V

Ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe

Veca cilvēka aprūpe un paliatīvā aprūpe

Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe

Strutainā ķirurģija un pacientu aprūpe

Abdominālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Proktoloģija un pacientu aprūpe.Uroloģija un pacientu aprūpe

Maņu orgānu saslimšanas, traumas un pacientu aprūpe. Endokrīnā ķirurģija un pacientu aprūpe

Traumatoloģija, ortopēdija un pacientu aprūpe. Neiroģirurģija un pacientu aprūpe

Prakse ķirurģiskās aprūpes māsas specializācijā

 

Vadītie studiju kursi

 

Onkoloģija un pacientu aprūpe

Veselības aprūpes organizācija

Darba vides un pacientu drošība

Prakse I, Prakse II, Prakse III, Prakse IV, Prakse V

Ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe

Veca cilvēka aprūpe un paliatīvā aprūpe

Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe

Abdominālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Proktoloģija un pacientu aprūpe.Uroloģija un pacientu aprūpe

Prakse ķirurģiskās aprūpes māsas specializācijā

 

Docētie studiju kursi

 

Klīniskās aprūpes pamati

Klīniskā aprūpe

Onkoloģija un pacientu aprūpe

Veselības aprūpes organizācija

Darba vides un pacientu drošība

Prakse I, Prakse II, Prakse III, Prakse IV, Prakse V

Ķirurģiskās slimības un pacientu aprūpe

Veca cilvēka aprūpe un paliatīvā aprūpe

Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe

Abdominālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Proktoloģija un pacientu aprūpe.Uroloģija un pacientu aprūpe

Prakse ķirurģiskās aprūpes māsas specializācijā

 

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

Maģistra darbi: 3

Bakalaura darbi: 42

Recenzētie:

Bakalaura darbi​: 48

 

Projekti

 

 • Dalība darba grupā. 2011. gada Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitāte "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekta Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai" Standarts "Ķirurģiskās aprūpes māsa" Latvijas izglītības klasifikācijas (kods Nr 44) EKI līmenis 6 atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetences apraksts.
 • Māsu pamatspecialitātes programmas realizācija. 2009. - 2013. gadam Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3 aktivitāte " Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekta Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstība.
 • 2008. Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekts "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai". Pārkvalifikācijas programmas mācību materiāls ĀRSTA PALĪGS – MĀSA izstrādē.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 • RSU, SVSLF, 2.Zinātniski praktiskās konferences "Māsas un vecmātes - veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu virzītājspēks" orgkomitejas dalībnieks, 2016.gada maijs
 • RSU, SVSLF, 1.Zinātniski praktiskās konferences "Izcila izglītība - mūsdienīga prakse" orgkomitejas dalībnieks, 2015.gada maijs
 • Dalība: The Europian network of Nursing inHigher Education, ENNE IP, Tarty University, 2015. aprīlis
 •  
 •  
 •  
 • RSU, Māszinības fakultātes 20 gadu jubilejas konferences orgkomitejas dalībnieks, 2014.gada maijs
 • Dalība: (NORDEN) Knowledge transfer and experience exchange on best practices in hospital development and Management​, Karolinska University Hospital, Sweden, 2012. 23.-25. februāris
 • Dalība: (NORDEN) Knowledge transfer and experience exchange on best practices in hospital development and Management​,​ Akershus University Hospital Trust​, Norwey, 2011. 3.-6. oktobris
 • 2011.- 2012. LR Veselības ministra ārštata konsultatīvais darbinieks veselības aprūpes jautājumos

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Rīgas Stradiņa universitātes Atzinības raksts par aktīvu līdzdalību profesionālā bakalaura studiju programmas Māszinības pilnveidē (2016)​

 

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs