Pārlekt uz galveno saturu

Pierādījumos balstīta aprūpe un māsu profesionālā darbība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.02.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_326LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Filozofija un medicīnas ētika, propedeitika, ievads bibliotēkas lietošanā, medicīniskā terminoloģija svešvalodā.
Mērķis:
Iegūt zināšanas un veicināt prasmes īstenot pierādījumos balstītu aprūpi, izmantojot pētniecības metodoloģiju un terminoloģiju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības jēdziens, koncepcija. Zinātnes un tehnoloģiju ietekme. Zinātnisko teoriju priekšrocības un ierobežojumi.Lekcijas1.00cits
Nodarbības1.00cits
2Pētniecības terminoloģija, metodoloģija. Pētījumu veidi veselības aprūpē. Pētījumu pierādījumu un rekomendāciju līmeņi.Lekcijas1.00auditorija
3Ierobežojumi pierādījumu ieguves procesā, trūkumi un priekšrocības, ētiski aspekti. Kritiska zinātniskas, populārzinātniskas un pseidozinātniskas informācijas izvērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Pierādījumos balstītas aprūpes pielietojums praksē.Lekcijas1.00auditorija
5Lekcija bibliotēkā.Lekcijas1.00RSU Bibliotēka
6Bibliotēkas nodarbība.Nodarbības1.00RSU Bibliotēka
7Pētnieciskās tēmas, tēmas pamatojuma un jautājuma formulēšana, PICO formula. 1.PICO izveide.Nodarbības2.00auditorija
8PICO izveide. Seminārs par atslēgas vārdu formulēšanu, zinātnisku publikāciju meklēšanas procesu, atlasi un informācijas izpratni.Nodarbības2.00auditorija
91. PICO prezentācija. Diskusija. 2. Pico izveide. Seminārs par pētījumu veidiem veselības aprūpē.Nodarbības1.00cits
102. PICO prezentācija. Diskusija. Seminārs par kritisku informācijas izvērtējumu.Nodarbības2.00auditorija
113. PICO prezentācija. Seminārs par pierādījumu komunicēšanu ar pacientiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem.Nodarbības1.00auditorija
12Pierādījumos balstītas aprūpes pielietojums praksē.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs mazās grupās un individuāli. • Klasē: seminārs par tēmas izvēli un PICO jautājuma formulēšanu, diskusija. • Patstāvīgais darbs: zinātnisku pierādījumu meklēšana, atrašana un apraksta sagatavošana. • Klasē: patstāvīgā darba prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens: Patstāvīgā darba prezentācija kursa noslēgumā. Vērtēšanas kritēriji: 1. Vērtēšana notiek ar atzīmi 10 ballu sistēmā, kur zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles. 2. Trīs patstāvīgi sagatavotas un prezentētas prezentācijas kursa laikā – starpvērtējumi. 3. Pastāvīgā darba prezentācija kursa noslēgumā, kura satur zemāk minētos punktus – atzīme: • PICO; • Jautājums (latviski, angliski); • Atslēgas vārdi (latviski, angliski); • Tēmas teorētiskais pamatojums, 150 – 200 vārdi (uzrādot izmantotos zinātniskos avotus); • Apraksts par pierādījumu meklēšanas un atrašanas procesu; • Pierādījumu apkopojums (latviski) un atbilde uz PICO jautājumu; • Kopsavilkums. Eksāmena atzīme veidojas kā vidējais aritmētiskais no pastāvīgo darbu un eksāmena prezentācijas atzīmju summas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtas zināšanas un izpratne par veselības koncepciju, zinātnes un tehnoloģiju ietekmi, pētniecības terminoloģiju un metodoloģiju, pierādījumos balstītas aprūpes koncepciju, zinātniskas informācijas avotu atlasi un apstrādi, pierādījumos balstītas aprūpes priekšrocībām un ierobežojumiem.
Prasmes:Studējošie attīsta prasmes lietot pētniecības metodoloģiju un terminoloģiju, un izmantot zinātnisku informāciju. Pielietot māszinību un citu ar veselības aprūpes jomu saistīto zinātņu teorijas un jēdzienus un, atbilstoši klīniskajai situācijai, integrēt to aprūpes darbā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie attīsta kompetenci: spēja īstenot pierādījumos balstītu aprūpi, izmantojot pētniecības metodoloģiju un terminoloģiju un spēja pielietot uz pierādījumiem balstītos zinātnes sasniegumus māsas praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes (2011) sast. K.Mārtinsone, Rīga: Raka
2Pierādījumos balstītas prakses veicināšana veselības aprūpē (2012) Mācību materiāls, RSU. Pieejams no: http://arhivs.talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/1_3…
3Znotiņa I. (2014) Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi - labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana. Mācību materiāls informācijpratībā, Rīga: RSU
4Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos. Mācību materiāls. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana, Rīga, 2019. Pieejams no: http://docplayer.lv/186016077-Medic%C4%ABnas-inform%C4%81ci…
Papildu literatūra
1Ellis P. (2016) Evidence-based Practice in Nursing, 3rd ed., SAGE Publ. Ltd.
2http://www.nursingcenter.com/evidencebasedpracticenetwork/