Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra darbs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_022LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:18.00ECTS:27.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 215. kabinets, vvdgatrsu[pnkts]lv, vvdgatrsu[pnkts]lv, +371 67409060
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi nokārtota (iesakitīta) maģistra darba priekšaizstāvēšana
Mērķis:
Valsts pārbaudījuma sastāvdaļa
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentācija un atbildes uz recenzenta un komisijas izvirzītajiem jautājumiem
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstība maģistra darba nolikumam un prezentācijas prasībām
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Maģistra darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Patstāvīga pētījuma veikšana pamatojoties uz jaunākajām veselības vadības zinātnes konceptuālajām pieejām
Prasmes:Noteikt un risināt ar veselības vadības nozari saistītas problēmas un demonstrēt teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu
Kompetences:Sistēmiska un analītiska pieeja pētījuma veikšanai un pētniecības un datu apstrādes metožu pielietošana
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Anol Bhattacherjee (2012) Social Science Research: Principles, Methods, and Practices