Pārlekt uz galveno saturu

Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas Savienībā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2022
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_391LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnesMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Grasis
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts kurss "Tiesību aizsardzības iestādes".
Mērķis:
Prast izvērtēt ES institūciju nozīmi un būtību, to atbilstību starptautiskajām tiesībām; spēt kritiski analizēt ES institūciju darbības tiesisko mehānismu stiprās puses un nepilnības; prast veikt patstāvīgu pētījumu par ES institūcijām; prast formulēt patstāvīgus un atšķirīgus viedokļus un vērtējumus par ES institūciju darbības konkrētajām izpausmēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ES tiesību aizsardzības sistēmas institucionālā uzbūve un būtība.Lekcijas1.00auditorija
2ES tiesību aizsardzības sistēmas darbība kriminālās justīcijas jomā.Lekcijas1.00auditorija
3ES tiesību aizsardzības sistēmas darbība civiltiesiskajā jomā.Lekcijas2.00auditorija
4ES tiesību aizsardzības sistēmas darbība komerctiesiskajā jomā.Lekcijas2.00auditorija
5ES tiesību aizsardzības sistēma – referātu aizstāvēšana.Nodarbības4.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ES tiesību aizsardzības sistēmas institucionālā uzbūve un būtība.Lekcijas1.00auditorija
2ES tiesību aizsardzības sistēmas darbība kriminālās justīcijas jomā.Lekcijas1.00auditorija
3ES tiesību aizsardzības sistēmas darbība civiltiesiskajā jomā.Lekcijas1.00auditorija
4ES tiesību aizsardzības sistēmas darbība komerctiesiskajā jomā.Lekcijas1.00auditorija
5ES tiesību aizsardzības sistēma – referātu aizstāvēšana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Paredzēts iepazīšanās pārbaudes darbs, referāta izstrāde un aizstāvēšana. Apmeklējot visas nodarbības, sekmīgi veicot pirmo pārbaudes darbu, kvalitatīvi sagatavojot referātu un to aizstāvot, ir iespējams iegūt pozitīvu vērtējumu studiju kursā.
Vērtēšanas kritēriji:
Prasības kredītpunktu iegūšanai: 1) Darbs grupās. Izstrādāt un sagatavot pētniecisko projektu un referātu. 2) Līdzdalība sagatavoto referātu prezentācijas sagatavošanā un to demonstrēšanā, darbu aizstāvēšanā. 3) Nodarbību apmeklētība.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie izprot tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu Eiropas Savienībā. Spēj identificēt konkrētas Eiropas Savienības tiesību aizsardzības institūcijas, zina to kompetenci, to darbības funkcijas un formas. Studējošie spēj daudzpusīgi analizēt un izprast tiesību aizsardzības iestāžu darbības problēmas un piedāvāt to risinājumu iespējas.
Prasmes:Studējošie spēj patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas sadarbības nodrošināšanā ar Eiropas Savienības tiesību aizsardzības institūcijām. Prot argumentēti veidot komunikāciju ar Eiropas Savienības institucionālās sistēmas iestādēm, atbilstoši to kompetencei, analizēt un izvērtēt Eiropas Savienības institucionālās sistēmas iestāžu darbības rezultivitāti un efektivitāti.
Kompetences:Studējošie spēj integrēt zināšanas, lai patstāvīgi formulētu un kritiski analizētu ar tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu Eiropas Savienībā saistītas juridiska rakstura teorētiskās un praktiskās problēmas. Demonstrē prasmi pamatot savus secinājumus un sniegt konkrētus priekšlikumus Eiropas Savienības tiesību aizsardzības institucionālās sistēmas darbībā identificēto problēmu risināšanai un tiesiskā regulējuma pilnveidei.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1“Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana”, 2015., Rīga, Tieslietu ministrija, ZAB I.Kačevska.
2Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2015/2219 2015. gada 25. novembris) par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI
3Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība (Eurojust). Pieejams: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurojust…
4Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās. Vispārīgas ziņas – Starptautiskie tiesību akti.
5Europol
6Tiesu sistēma.
7Bojārs Juris. Starptautiskās publiskās tiesības. I sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2004.
8Bojārs Juris. Starptautiskās publiskās tiesības. II sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2006.
9Bojārs Juris. Starptautiskās publiskās tiesības. III sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2007.
10Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 211/2011 ( 2011. gada 16. Februāris) par pilsoņu iniciatīvu, OV L 65, 11.3.2011., 1./22. lpp.
11Brownlie Ian. Principles of public international law. Oxford. 1998 (pieejami arī jaunāki gadi: 2008).
12Malcolm N. Shaw. International Law. Cambridge University press – 2003.
13Baltā grāmata. Asociēto Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu sagatavošana integrācijai Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Rīga, PHARE, [s.a.].
14Blackstone's EC Legislation 1999/2000. 10th editon. Nigel G.Foster. L.,2000.