Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - pašlaik

Direktors

Rīgas Stradiņa universitātes Tiesību institūts (no 1.07.2009. Juridiskās fakultātes dekāns)

Pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē; pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai; studiju darba nodrošināšana un vadīšana.

2004 - pašlaik

Mācībspēks

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga

Pētniecības darba veikšana zinātnes apakšnozarē; pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai; studiju darba nodrošināšana un vadīšana.

2003 - pašlaik

Direktors

Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD) Latvijas birojs

2001 - 2009

Deputāts

Rīgas Dome

2001 - 2005

Drošības organizācijas sekmēšana Rīgā

Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejas

1993 - 2003

Direktors

Kriminoloģisko pētījumu centra

1991 - 1993

Vadītājs

LR Drošības dienesta sociālpolitisko pētījumu biroja

1989 - 1991

Vadītājs

PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta Baltijas Kriminoloģisko pētījumu daļa

1984 - 1989

vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta

1981 - 1984

Pasniedzējs

PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstākās skolas Rīgas nodaļas

Izglītība

1993

Tiesību doktors (Dr.iur)

Latvijas Universitāte

1978 - 1981

Aspirantūra

Iekšlietu ministrijas Zinātniski pētnieciskais institūts

1972 - 1976

Tiesību speciālists

Omskas augstākā milicijas skola

Sasniegumi

Konferences

 

Piedalīšanās konferencēs

Piedalīšanās Rīgas Stradiņa universitātes zinātniski praktiskajā konferencē "Nelegālā migrācija: sociālo, politisko un tiesisko problēmu metastāzes" 2016. gada 12. janvārī. Uzstāšanās ar ziņojumu par nelegālās migrācijas kriminogēnajiem aspektiem.

Piedalīšanās Latvijas Universitātes 74. Zinātniskajā konferencē 2016. gada 4. februārī. Uzstāšanās ar referātu "Bērnu kriminalitātes sociālpedagoģiskie aspekti".

Piedalīšanās Valsts policijas koledžas IY starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2015. gada 8. – 9.septembrī "Moderno tehnoloģiju izmantošana tiesībaizsardzības institūciju darbā un to darbinieku izglītošanā". Uzstāšanās ar referātu – "Moderno tehnoloģiju kriminoloģiskie aspekti".

Piedalīšanās Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskajā konferencē 2013. gada 22. martā. Uzstāšanās ar referātu: "Psihotehnoloģijas tiesībaizsardzības iestāžu darbībā". Rīgas Stradiņa universitātes 2013. gada zinātniskās konfernces tēzes. Rīga, 2013, 406.lpp.

Piedalīšanās Rīgas Stradiņa universitētes zinātniskajā konferencē 2013. gada 22. martā. Uzstāšanās ar referātu: "Korupcija veselības aprūpes iestādēs: mīti un realitāte kriminoloģiskā kontekstā". Rīgas Stradiņa universitātes 2013. gada zinātniskās konferences tēzes. Rīga, 2013, 405.lpp.

Piedalīšanās Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2013. gada 25.aprīlī – "Inovatīvā jurisprudence". Uzstāšanās ar referātu: "Sociālie tīkli kā personas izziņas resurss". Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences "Inovatīvā jurisprudence" tēzes. Rīga, 2013, 22 - 23.lpp.

Piedalīšanās Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2013. gada 25.aprīlī – "Inovatīvā jurisprudence". Uzstāšanās ar referātu: "Psihotehnoloģijas tiesībsargājošā darbībā". Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences "Inovatīvā jurisprudence" tēzes. Rīga, 2013, 55 - 56.lpp.

Piedalīšanās Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2013. gada 25.aprīlī – "Inovatīvā kriminoloģija- nākotnes izaicinājumi". Uzstāšanās ar referātu: "Noziedzības izplatības, to tendenču un apkarošanas sistēmas funkcionalitātes vērtējums".

Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences "Inovatīvā kriminoloģija" tēzes. Rīga, 2013// http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/zinu_pielikumi/Programma_un_tezes_13092013_RED_GA LA.pd

22.-23. 08.2012.piedalīšanās George C. Marshall Center and Institut for Security & Development Policy (Garmisch, Germany) Regional Conferenc. Report: "Transnational Crime in the Baltic Region"

31.10. – 1.11.2012. Piedalīšanās Iekšlietu ministrijas konferencē "Valsts policijas attīstības koncepcija". Paneļdiskusijas "Kriminālpolicijas mērķi, funkcijas un izaicinājumi" vadīšana. Uzstāšanās ar sekcijas gala ziņojumu;

4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare". 1th Conference of Speech Therapists (Rīga, November 22-23, 2012) Report: "Crisis of Solodarity: Social, Political, Legal Aspects. Problems Solutions, Perspectives''. Abstracts. – Rīga: Rīga Stradiņš University, 2012, p. 110.;

25.10.2012. Участие в работе международной конференции ВНИИ МВД РФ «Криминальная виктимология: вчера, сегодня, зватра». Реферат: "Виктимологические проблемы в странах Балтии"

Vilks A. Uzstāšanās Baltijas Starptautiskās akadēmijas starptautiskā zinātniskā konferencē "Sabiedrība. Cilvēks. Drošība. 2011." - Sabiedrības tiesiskā drošība un aizsardzība. Referāta tēma – "Ekonomiskā krīze un organizētā kriminalitāte".

Vilks A. Uzstāšanās RSU 2011. gada 14. aprīlī zinātniskā konferencē ar referātu "Latvijas krimināltiesiskā politika: reālais un vēlamais".

Vilks A. Uzstāšanās RPIVA un RSU organizētajā starptautiskajā starpdisciplinārā konferencē "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" 2011. gada 4. martā.

Referāta tēma – "Globālās krīzes kriminogēnais konteksts". Starptautiskās starpdisciplinārās konferences "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" programma un tēzes. Rīga, 2011, 27 lpp.

A.Vilks. Uzstāšanās starptautiskā konferencē 2010. gada 8. aprīlī "Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas" ar referātu "Kā pārvarēt pašreizējo krīzi? Kā veicināt valsts drošību?" Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nodrošināšana krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas". Programma un tēzes. Rīga, RSU, 2010, 32 lpp.;

A.Vilks. uzstāšanās starptautiskā konferencē 2010. gada 1. decembri "Organizētā noziedzība un noziedzīgās organizācijas: teorētiskās un organizatoriski taktiskās problēmas. Pašreizējais fenomens un attīstības tendences". Referāts: "Organizētās noziedzības pašreizējās iezīmes". Starptautiskā zinātniskā konference Organizētā noziedzība un noziedzīgās organizācijas: teorētiskās un organizatoriski taktiskās problēmas. Pašreizējais fenomens un attīstības tendences". Programma un tēzes. Rīga, RSU, 28 – 29.lpp.

A.Vilks uzstāšanās RSU 2010. gada zinātniskā konferencē. Uzstāšanās tēma: Krīze kā norma. Rīgas Stradiņa universitāte 2010. gada zinātniskās konferences tēzes. (Rīga, 2010. gada 18. un 19. martā) – Rīga, RSU, 2010,431 lpp.

A.Vilks Restriction Activitieson the USE of Narcotics Expapansion in Latvia.// 3 International Interdiciplinary Scientific Conference.Society. Health. Welfare. Riga Stradins University November 11 – 12, 2010. Abstracts. Riga, RSU, p. 97 – 98.

2009 gada 16. septembrī piedalīšanās RSU starptautiskajā konferencē "Drošības nodrošināšanas problēmas krīzes apstākļos". Uzstāšanās ar referātiem: Globālās krīzes un drošības apdraudējumu faktori un to novēršanas iespējas; Kaimiņu drošība – kaimiņš palīdz kaimiņam: ārvalstu pieredze un Latvijas iespējas;

Piedalīšanās Latvijas Policijas akadēmijas konferencē "Hipnoze noziegumu atklāšanā" 2009. gada 22. oktobrī , uzstāšanās ar referātu "Speciālās personu izzziņas metodes kriminoloģiskā un krimināltiesiskā kontekstā";

Piedalīšanās RSU Juridiskās fakultātes un Latvijas Kontracepcijas asociācijas konferencē – "Prostitūcija Latvijā". Uzstāšanās ar referātu "Prostitūcijas Latvijā kriminoloģiskās problēmas";

Piedalīšanās Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskajā konferencē 2010 g. 15. aprīlī, uzstāšanās ar referātu "Cilvēkdrošības problēmas krīzes apstākļos";

Piedalīšanās Globālās alianses organizētajā starptautiskajā konferencē Maskavā 2010. g. 20. – 22. aprīlī "Police Stations Visitors Week". Uzstāšanās ar ziņojumu "Police Stations Visitors Week in Latvia";

Piedalīšanās Baltijas Starptautiskās akadēmijas starptautiskajā konferencē "Cilvēks. Sabiedrība. Drošība. 2010." Uzstāšanās ar referātu "Noziedzīgo nodarījumu dekriminalizācijas kriminālpolitiskais konteksts";

Piedalīšanās II pasaules antinarkotiskajā forumā 2010. g. 24.-26. maijā, Stokholmā uzstāšanās ar ziņojumu par narkotisko situāciju Latvijā;

Piedalīšanās RSU Juridiskās fakultātes un Institute for Security & Development Policy (Sweden) organizētajā starptautiskajā seminārā Rīgā (RSU) 2010.g. 28. maijā par noziedzīgi iegūto finansiālo līdzekļu legalizācijas pārtraukšanu Baltijas jūras reģiona valstīs. Uzstāšanās ar referātu "Interneta tehnoloģijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā".

 

 

Maģistru un doktorantu darbu vadīšana

Rīgas Stradiņa Universitātē 2007. – 2016. gadā ir vadīti 21 maģistru darbi, kā arī doktorantūras studiju programmā "Juridiskās zinātnes" tiek vadīta 10 promocijas darbu izstrāde. Četri promocijas darbi ir aizstāvēti (J.Alfejeva, A.Kriviņš, A.Kipāne, V.Voins). Esmu piedalījies kā eksperts (recenzents) astoņu promocijas darbu aizstāvēšanā.

Vadītie studiju kursi

Cilvēkdrošība

Ģimenes un bērnu tiesību aizsardzība

Izmeklēšanas darbs

Kriminālmeklēšana

Krimināltiesības

Latvijas tiesību aizsardzības iestādes

Policijas darba plānošana, vadība un koordinēšana masu pasākumos

Policijas speciālā taktika un speciālās operācijas

Socioloģija

Sodu izpildes tiesību pamati

Tiesību socioloģija

Tiesiskā politika

Uz sabiedrību vērsta policijas darba organizācija un metodes

Vispārējā fiziskā sagatavošana

Vispārējā un speciālā fiziskā sagatavošana

 

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

 

Tiesiskā politika

 

Docētie studiju kursi

Cilvēkdrošība

Darba tiesības

Krimināltiesības

Kriminoloģija

Noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmas

Pētnieciskās jaunrades projektēšana darba sagatavošana un rezultātu noformēšana

Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas

Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas Savienībā

Tiesību socioloģija

Projekti

 

Pieredze projektu vadīšanā un izpildē

 

2015. gads Darba grupas Latvijā vadītājs​ "​Cigarette smuggling in the Baltic Sea Region", Institute for Security and Development Policy (Sweden)

2009. – 2011. ​ Projekta vadītājs ​"Atkarību veidošanās riski: sociālo un individuālo ietekmju modeļi Latvijā un pasaulē", LZP pētījuma projektā Nr.09.1141.

2007.-2008.​ Projekta vadītājs tiesiskās regulācijas un tiesiskās prakses izpēte par diskrimināciju Latvijas darba tirgū. "Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, tiesiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti" ,Izglītības un zinātnes ministrija (izpilda RSU)

2008. ​ Pētnieks, Pētījuma joma – Zinātne un noziedzība "Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbībazināšanu sabiedrības veidošanā"

2007.-2009. ​ Pētnieks, Tiek gatavots apkopojums par tiesu reformu Latvijā. "Tiesu sistēmas reforma", ​Globālās alianses Altus projektā

2006.-2010. ​ Latvijas biroja direktors​ „Eiropas pilsētas pret narkotikām" (ECAD – European Cities Against Drugs)", Reikjavikas Universitātes starptautisks projekts „Jaunatne Eiropā: Jaunatne un labklājība"

2004. – 2008. ​ Pētnieks " Sabiedrības kontrole par policijas darbu", Starptautisks projekts sadarbībā ar starptautisko organizāciju Globālo Aliansi Altus un Fondu Indem

2005. – 2009. ​ Eksperts​ "Noziedzības un narkomānijas kontrole Baltijas reģionā (Countening Narcotics and organized crime in the Baltic region) Upsalas Universitātes un Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūta (Security&Devolpment Politic) starptautisks projekts​

 

Organizatoriskais darbs

 

1.Pasaules antikriminālā un antiteroristiskā forumu orgkomitejas un valdes loceklis (Orgkomiteja izveidota 2000.gada novembrī Vīnē)

2.Latvijas Neatkarīgo Kriminologu asociācijas (pašreiz Latvijas kriminologu biedrības) valdes priekšsēdētājs (Asociācija izveidota 1996.gada maijā)

3.Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD) Latvijas biroja vadītājs

4.Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātes dekāns.

5.RSU Promocijas Juridiskās zinātnes padomes priekšsēdētājs.

6.Latvijas universitātes Juridiskās zinātnes padomes Krimināltiesiskās zinātnes apakšnozares loceklis.

7.RSU Senāta priekšsēdētāja vietnieks.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

VILKS, Andrejs; KIPANE, Aldona (2019). Economic Crime as a Category of Criminal Research. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 8, p. 2860-2867, dec. 2019. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4155>. Date accessed: 12 dec. 2019. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8(38).35. https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4155

 

VILKS, Andrejs; KIPĀNE, Aldona.(2019) Cognitive Aspects of Criminal Justice Policy. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 5, p. 1798-1805, sep. 2018. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3412>. Date accessed: 12 dec. 2019. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.5(35).35.

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3412

 

Vilks, A. (2019). Criminal Policy as a Basis for the Sustainable Development or Public Security. European Journal of Sustainable Development, 8(5), 115. https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n5p115

 

Vilks Andrejs (2019). Intelligence Artificial in Crime Prevention and Control. 6 th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL Sciences & Arts, SGEM 2019
11 – 14 April, 2019, Wienna, Austria. Conference Proceedings, Volume 6. https://doi.org/10.5593/sgemsocial2019/V1.1.

 

Vilks Andrejs (2019). Heredity in the Criminalization Process of an Individual . Global Journal of Forensic Science & Medicine, 1(4): 2019. GJFSM.MS.ID.000517. https://irispublishers.com/gjfsm/pdf/GJFSM.MS.ID.000517.pdf

 

Vilks Andrejs (2019). Organ Trafficking as a Criminological Problem. Am American Journal of Biomedical Science & Research. 2019 - 5(4). AJBSR.MS.ID.000940. DOI: 10.34297/AJBSR.2019.05.000940. https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.ID.000940.pdf

 

Vilks Andrejs (2019). Juristu sagatavošanas un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas problēmas. Referāts ANO Ilgspējīgas aatīstības mērķi 2030: īstenošana Latvijā. Juridiskās koledžas Starptautiskās zinātniskajā konferencē. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rīga, Jurididkās koledža, 39 - 41 lpp.

 

Vilks Andrejs(2019). Futurologic approach in prognosing the future criminality. Proceedings of the XXXII International Baltic Criminological Conference, СПб., Издательство РГПУ им. А. И. Герцена. p.39 - 43

 

Vilks Andrejs (2019). Criminological context of entropy. Report in the 19th Annual Conference of the European Society of Criminology: Convergent roads, bridges and new pathways in criminology

Editors Global Journal of Forensic Science & Medicine.

ORCID 0000-0002-5161-0760

 

Publikācijas

 

Vilks A. Heredity in the Criminalization Process of an Individual. Pieejams: https://irispublishers.com/gjfsm/pdf/GJFSM.MS.ID.000517.pdf

Vilks A., Kipane A. Cognitive Aspects of Criminal Justice Policy Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 5, p. 1798-1805, sep. 2018. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3412>https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3412

Vilks A. FUTURE CRIME - SURVIVAL IN CRIME EXPANSION

5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, www.sgemvienna.org, SGEM2018 Vienna ART Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-30-0 / ISSN 2367-5659, 19 - 21 March, 2018, Vol. 5, Issue 1.1; 169-176 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.022

 

Vilks A. EVALUATION OF CORRUPTION PREVALENCE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE LATVIAN ECONOMY. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 26th-27th, 2017. 427-435

journals.rta.lv/index.php/SIE/article/download/2387/2459

 

Vilks, Andrejs. Prevention of psychoactive substance use among young people as a socially pedagogical problem / A.Vilks // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 3.daļa, 411.-420.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vilks, Andrejs. Modernās tehnoloģijas - jauni riski un drošības apdraudējumi [Elektroniskais resurss] / A.Vilks // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(2) (2015), 9.-11.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Vilks, Andrejs. Moderno tehnoloģiju kriminoloģiskie aspekti / A.Vilks // Valsts policijas koledžas IV Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : Proceedings of the IV International scientific conference of State police college. - Rīga : Valsts policijas koledža, 2015. - 21.-36.lpp.

Vilks, Andrejs. Psiho- un neirotehnoloģijas un sabiedriskās drošības problēmas [Elektroniskais resurss] / A.Vilks // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(1) (2015), 70.-77.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 8.dec. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Vilks, Andrejs. Transnacionālās organizētās noziedzīgās grupas starptautisko kriminālo tīkla struktūru kontekstā [Elektroniskais resurss] / A.Vilks // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.3(3) (2015), 5.-14.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Vilks, Andrejs. Brain research to ensure the safety of the public / A.Vilks // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00050-p.1-00050-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Vilks, Andrejs. Citādais, apzināmais, bet - vai pieņemamais? Tolerances robežas / A.Vilks // Zinātniskie raksti : 2013.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 81.-87.lpp.

Vilks, Andrejs. Latvian legal policy : evolution problems / A.Vilks // The Baltic States in the European Union: ten years as member states : proceedings of the International Conference (Riga, Latvia, Apr.25-26, 2014) / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradiņš University. College of Law. - Riga, 2014. - P.145-152. - Kopsav. latv. val.

Kriviņš, Anatolijs. Prevention of corruption in public procurement : importance of general legal principles / A.Krivinsh, A.Vilks // Jurisprudencija. - Vol.20, Issue 1 (2013), p.235-247. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vilks, Andrejs. Cik izmaksā noziedzība? / A.Vilks // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.2 (2013, apr./maijs/jūn.), 37.-45.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.

Vilks, Andrejs. Psihotehnoloģijas un neirotehnoloģijas tiesībaizsardzības iestāžu darbībā / A.Vilks // Jurista Vārds. - Nr.48 (2013, 26.nov.), 8.-13.lpp.

Vilks, Andrejs. Criminal law policy of Latvia in the context of European Union : the treaty of Lisbon / A.Vilks // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00040-p.1-00040-p.7. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Vilks, Andrejs. Effectiveness of police in crime prevention : Latvia's experience / A.Vilks // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2011 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.50-56.

Vilks, Andrejs. Krīzes perioda kriminogēnās tendences Latvijā / A.Vilks // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 246.-251.lpp.

Vilks, Andrejs. Latvia / A.Vilks // Russian organized crime: recent trends in the Baltic Sea region / ed. by W.Kegö, A.Molcean. - Stockholm : Institute for Security and Development Policy, 2012. - P.67-77.

Vilks, Andrejs. Jauno tehnoloģiju izmantošanas tendences noziegumu novēršanas un apkarošanas jomā / A.Vilks // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 201.-207.lpp.

Vilks, Andrejs. Latvia's seven years in the European Union - criminological view / A.Vilks // The seventh year as European Union Member States: economics, politics, law : proceedings of the international conference (Riga, Latvia, May 6-7, 2011) / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradiņš University. College of Law. - Riga, 2011. - P.310-320. - Kopsav. latviešu val.

Vilks, Andrejs. Nature and content of criminal policy / A.Vilks // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2010 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.93-99.

Vilks, Andrejs. Crime and global crisis / A.Vilks // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.312-316.

Vilks, Andrejs. Drošības nodrošināšanas problēmas ekonomiskās un finansiālās krīzes apstākļos / A.Vilks // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 256.-263.lpp.

Vilks, Andrejs. Krīze sabiedrībā - sociālā deviācija vai norma? / A.Vilks // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 2.sēj., 130.-136.lpp.

Vilks, Andrejs. Latvian organized crime invests in politics [Elektroniskais resurss] / A.Vilks // Policy Brief / Institute for Security & Development Policy [Elektroniskais resurss]. - N 46 (2010, Dec.1), p.1-3. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.isdp.eu/publications/index.php?option=com_jombib…

Vilks, Andrejs. Policijas darbības efektivitāte noziedzības apkarošanā : problēmas apzināšana un izpēte / A.Vilks // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.2 (2010), 54.-61.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.

 

Tēzes​​

 

Vilks, Andrejs. Cigarešu kontrabanda kā nacionālās drošības apdraudējums / A.Vilks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 301.lpp.

Vilks, Andrejs. Price of a human life: medical, legal and social aspects / A.Vilks // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.134.

Vilks, Andrejs. Modernās tehnoloģijas – jauni riski un drošības apdraudējumi [Elektroniskais resurss] / A.Vilks // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 33.-34.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Vilks, Andrejs. Mūsdienu sabiedrības involucionaritāte / A.Vilks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 409.lpp.

Vilks, Andrejs. Crime prevention and Criminal Law policy / A.Vilks // 14th Annual Conference of the ESC (EUROCRIM 2014) (Prague, Czech Republic, Sept.10-13, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.353-354.

Vilks, Andrejs. Kriminalitātes nākotnes paradigmas / A.Vilks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 438.lpp.

Vilks, Andrejs. Pašreizējā tiesiskā politika sabiedrības attīstībai / A.Vilks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 437.lpp.

Vilks, Andrejs. Sexual services, drug trafficking, people smuggling - in GDP figures : populations' quality of life indicators / A.Vilks // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.83.

Vilks, Andrejs. Tiesiskā politika kā sabiedrības pārvaldības sistēmelements / A.Vilks // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 64.-65.lpp.

Vilks, Andrejs. Criminal law policy in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Vilks // 13th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC) (Budapest, Hungary, Sept.4-7, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Budapest, 2013. - P.614. - Resurss aprakstīts 2014.g. 8.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esc-eurocrim.org/files/Abstracts%20EUROCRIM%2020…

Vilks, Andrejs. Korupcija veselības aprūpes iestādēs : mīti un realitāte kriminoloģiskā kontekstā / A.Vilks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 405.lpp.

Vilks, Andrejs. Noziedzības cena / A.Vilks // Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā : starptautiskās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums = Процессы трансформации в праве, региональной экономике и экономической политике : сборник статей международной научно-практической конференции = The transformation process of law, the regional economy and economic policy : international scientific and practical conference proceedings (Rīga, 2012.g. 7.dec.) / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 22.-33.lpp. - Kopsav. angļu un krievu val.

Vilks, Andrejs. Psihotehnoloģijas tiesībaizsardzības iestāžu darbībā / A.Vilks // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 406.lpp.

Vilks, Andrejs. Psihotehnoloģijas tiesībsargājošā darbībā / A.Vilks // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 55.-56.lpp.

Vilks, Andrejs. Sociālie tīkli kā personu izziņas resurss / A.Vilks // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 22.-23.lpp.

Aleksejevs, Sergejs. Patiesā labuma guvēja tiesiskais regulējums un statuss / S.Aleksejevs, A.Vilks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 421.lpp.

Vilks, Andrejs. Crisis of solidarity : social, political, legal aspects. Problems, solutions, perspectives / A.Vilks // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.110.

Vilks, Andrejs. Narkotisma tendences pasaulē - politiskais aspekts / A.Vilks // Starptautiskā zinātniskā konference "Narkotisma politiskie, tiesiskie, sociālie un medicīniskie aspekti" = International Scientific Conference "Political, Legal, Social and Medical Aspects of Narcotics" (Rīga, 2012.g. 26.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte. - Rīga, 2012. - 19.lpp.

Vilks, Andrejs. Policijas darbības efektivitātes vērtējumi / A.Vilks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 447.lpp.

Vilks, Andrejs. Criminological context of global crisis / A.Vilks // 16th World Congress of the International Society for Criminology (Kobe, Japan, Aug.5-9, 2011) : Book of Abstracts. - Kobe, 2011. - P.270.

Vilks, Andrejs. Krīzes daudzveidīgā izpratne = Multidimensional understandings of crisis = Многообразное понимание кризиса / A.Vilks // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" : programma un tēzes = International interdisciplinary scientific conference "Crisis and its management possibilities" : programme and abstracts = Международная междисциплинарная научная конференция : программа и тезисы (Rīga, 2011.g. 4.-5.marts). - Rīga, 2011. - 27.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu, krievu val.

Vilks, Andrejs. Latvijas krimināltiesiskā politika : reālais un vēlamais / A.Vilks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 436.lpp.

Vilks, Andrejs. Tiesību aizsardzības iestāžu darbības optimizācijas virzieni un iespējas / A.Vilks // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 34.-36.lpp.

Vilks, Andrejs. Kā pārvarēt pašreizējo krīzi? Kā veicināt valsts drošību? / A.Vilks // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas" : programma un tēzes = International Scientific Conference "The strengthening of security in crisis conditions: new challenges and unconventional approaches" : programme and abstracts (Rīga, 2010.g. 8.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 32.-33.lpp.

Vilks, Andrejs. Krīze kā norma / A.Vilks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 431.lpp.

Vilks, Andrejs. Organizētās noziedzības fenomena pašreizējās iezīmes / A.Vilks // Starptautiskā zinātniskā konference "Organizētā noziedzība un noziedzīgās organizācijas: teorētiskās un organizatoriski taktiskās problēmas. Pašreizējais fenomens un attīstības tendences" : programma un tēzes = International Scientific Conference "Organized crime and criminal organizations: theoretical and organizational-tactical challenges. The current phenomenon and trends" : programme and abstracts (Rīga, 2010.g. 1.dec.) / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.] ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2010. - 28.-29.lpp.

Vilks, Andrejs. Restriction activities on the use of narcotics expansion in Latvia / A.Vilks // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.97-98.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Medicīnas tiesības / sagatavojis autoru kolektīvs S.Ašnevicas-Slokenbergas zinātniskajā redakcijā ; [autori: A.Vilks (ievads), A.Lieljuksis, O.Staņislavska ...[u.c.]]. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2015. - 798 lpp.

Vilks, Andrejs. Krimināltiesiskā politika : diskursa analīze un attīstības perspektīvas : monogrāfija = Criminal policy : analysis of discourse and perspectives of development : monograph / A.Vilks. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 265 lpp. - Nosaukums paralēli angļu valodā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

Vilks, Andrejs. Latvia / A.Vilks // Organized crime and the financial crisis : recent trends in the Baltic Sea Region / Institute for Security & Development Policy ; ed. by W.Kegö, E.Leijonmarck, A.Molcean. - Stockholm, 2011. - P.43-57.

Kontakti

Kolēģi

Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas direktore
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas direktors
Kristiāna Poļakova
Zinātniskā asistente
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore