Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra darba priekšaizstāvēšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.02.2022
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_470LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnesMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Grasis
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi nokārtoti visi akadēmiskā maģistra studiju programmā ietvertie studiju kursi. Iesniegts maģistra darbs atbilstoši RSU JF noteikumos paredzētā apjomā, 99% gatavībā (obligāti pabeigta pilnībā ievada, nobeiguma, secinājumu daļas).
Mērķis:
Pārbaudīt studentu priekšaizstāvēšanai iesniegtā darba kvalitāti un gatavību turpmākai virzībai, kā arī zināšanas un prasmes korektas darba prezentācijas sagatavošā un izmantošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sagatavošanās maģistra darba gatavības pārbaudes priekšaizstāvēšanai un maģistra darba priekšaizstāvēšanaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi, maģistra darba vadītāja vadībā, veic maģistra darba sagatavošanu priekšaizstāvēšanai, novērš komisijas norādītās nepilnības.
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstoši iesniegtā darba kvalitātei, komisijas lēmums par konstatēto nepilnību novēršanu un tālāko virzību iesniegšanai un recenzijai, vai iesniegtā darba kvalitāte neatbilst RSU JF prasībām un nav atbalstāma turpmākai virzībai.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students iegūst zināšanas par prasībām un kārtību, lai sekmīgi aizstāvētu maģistra darbu, saņem komisijas novērtējumu par iesniegtā maģistra darba un tā prezentācijas kvalitāti.
Prasmes:Students iegūst iemaņas prezentācijas sagatavošanā maģistra darba priekšaizstāvēšanai un aizstāvēšanai, norādes uz nepieciešamajām izmaiņām maģistra darbā un/ vai prezentācijas materiālā.
Kompetences:Students spēs patstāvīgi maģistra darba vadītāja vadībā veikt nepieciešamos uzlabojumus maģistra darbā, sagatavoties maģistra darba priekšaizstāvēšanai un aizstāvēt to valsts komisijai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1RSU JF nolikums pētniecikā darba rakstīšanā
Papildu literatūra
1Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana