Pārlekt uz galveno saturu

Mediju un informācijas pratība, inovatīvo apmācības metožu laboratorija

Projekta/līguma nr.
2017-1-LV01-KA203-035429
Projekta finansējums
198 001,00 EUR, projekta īstenošanas pirmā gada finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.11.2017. - 31.07.2020.

Mērķis

Projekta “Mediju un informācijas pratība, inovatīvo apmācības metožu laboratorija” mērķis ir starptautiskas maģistra studiju programmas “Mediju un informācijas pratība” un virtuālās laboratorijas izveide inovatīvu apmācības un mācīšanās metožu izstrādei un attīstīšanai mediju un informācijas pratības jomā.

Projekta galvenie uzdevumi ir nodibināt starptautisku un starpdisciplināru zināšanu apmaiņas, kapacitāšu attīstīšanas un kompetenču pilnveides centru, kā arī teorētisko un metodoloģisko resursu datu bāzi mediju un informācijas pratības izglītības jomā, kas būtu balstīta uz praktisko pētījumu, radošo eksperimentu un projektu izstrādes rezultātā gūtajiem rezultātiem (laboratorijas koncepcija), identificēt mediju un informācijas pratības attīstības galvenos virzienus, kā arī mediju un informācijas pratības struktūru un formu sabiedrībā, izveidojot studiju programmu, balstoties uz iegūtajām zināšanām un mūsdienu nepārtraukti mainīgo mediju un informatīvo vidi.

Apraksts

Projekta partneru struktūru veido piecas universitātes, Mediju un informācijas pratības un inovatīvo apmācības metožu laboratorijas ekspertīzes centrs (Nordicom), kas ir Gēteborgas Universitātes daļa un divas ieinteresētās personas (informācijas aģentūra un Nacionālā bibliotēka).

Mediju un informācijas pratības un inovatīvo apmācības metožu laboratorijas projekta centrā ir pratības mainīgā koncepcija. Viena no mūsdienu izglītības aktualitātēm ir – kā attīstīt mediju pratību, ņemot vērā visus aspektus un pakārtotās formas, izdalot mediju, informācijas un digitālās vides aspektus.

Kontekstuāli ar aktuālo nepieciešamību paredzams, ka mediju pratības un laboratorijas projekts sniegs nepieciešamos risinājumus, ņemot vērā sarežģītību un vides nepastāvību, balstoties uz mediju lietošanas paradumiem indivīda līmenī, rīkojoties kā sabiedrības, noteiktas grupas pārstāvim, kas ir izglītots un atbildīgs par savu rīcību, kura filozofijas pamatā ir uz mērķauditoriju vērsta prakse un uz projekta rezultātiem balstītas apmācības kā labākais praktiskās izglītības pilnveidošanas un attīstīšanas veids.

Projekta izstrādes posmi

  1. Projekta atklāšanas sanāksme (2017. gada decembris) Rīga, Latvija. Mērķis: projekta ieviešanas plāna izstrāde, sadarbības līguma pārrunāšana, administratīvo un finanšu vadlīniju izstrādāšana.

  2. Darba grupas sanāksme (2018. gada aprīlis), kas tiek organizēta semināra par mediju un informācijas pratības pieredzi ietvaros. Tartu, Igaunija. Mērķis: projekta īstenošanas plānošana, uzraudzība un kontrole.
  3. Darba grupas sanāksme (2018. gada oktobris) seminārs par izveidojamās studiju programmas pirmo koncepciju. Viļņa, Lietuva. Mērķis: projekta īstenošanas plānošana, uzraudzība un kontrole.
  4. Darba grupas sanāksme (2019. gada janvāris) konference par mediju un informācijas pratības mācīšanas metodēm. Rīga, Latvija. Mērķis: projekta īstenošanas plānošana, uzraudzība un kontrole, aktivitāšu uzraudzīšana un informēšana par projekta rezultātiem.
  5. Darba grupas sanāksme (2019. gada aprīlis), seminārs par paredzētās studiju programmas izstrādāto koncepciju. Vroclava, Varšava. Mērķis: projekta izstrādes uzraudzīšana un kontrole, rakstu krājumu publikācijas plānošana.

Sīkākai informācijai par projektu: Jevgēnija Jakovļeva (jevgenija[pnkts]jakovlevaatrsu[pnkts]lv)