Pārlekt uz galveno saturu

Promocija ir zinātniskā darba aizstāvēšana, pēc kuras tiek piešķirts doktora zinātniskais grāds.

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) promocija iespējama zinātnes nozarēs, kurās ir akreditētas doktora studiju programmas atbilstīgi Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1000. Pašlaik RSU darbojas piecas promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt zinātnisko grādu medicīnā, socioloģijā, psiholoģijā, juridiskajā un politikas zinātnē.

Promocijas padomes doktora zinātnisko grādu piešķir par pieredzējuša zinātnieka (profesors, asociētais profesors, docents vai vadošais pētnieks, kas RSU noteiktā kārtībā ir apstiprināts par vadītāju) vadībā patstāvīgi izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu.

Promocijas padomes

Promocija ir Latvijas Republikas zinātniskās kvalifikācijas – doktora grāda – piešķiršana kādā zinātnes nozarē. Promocijas kārtību un kritērijus nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets (MK). Promocijas tiesiskais pamats ir Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums, MK noteikumi Nr. 1000 Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām, MK noteikumi Nr. 1001 Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji.

Promocijas padomes darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, RSU Satversmei, RSU promocijas padomju darbības nolikumam un citiem RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Padomes sastāvā iekļauj zinātniekus, kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības zinātnes nozarē, no tiem diviem – zinātnes apakšnozarē, kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs.

RSU promocijas padomes:

  • Medicīnas promocijas padome
  • Farmācijas promocijas padome
  • Socioloģijas promocijas padome
  • Juridiskās zinātnes promocijas padome
  • Politikas zinātnes promocijas padome
  • Psiholoģijas promocijas padome

Promocijas padomes visus lēmumus, izņemot lēmumu par grāda piešķiršanu, pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

Padomes darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina RSU Senāts (apstiprināts RSU Senāta 2006. gada 16. maija sēdē (prot. nr. 1-2/16.05.06.) ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013. gada 11. jūnija Senāta sēdē).

Regulējošie dokumenti

LR Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumi nr. 1001 „Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji"

Tehniskie noteikumi

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi

Paraugs promocijas darbam

Paraugs promocijas darba kopsavilkumam

Atsauču un darbā izmantoto avotu un literatūras saraksta noformēšanas metodiskie norādījumi

Veidlapas

Iesniegums par promocijas darba apspriešanas organizēšanu (PR-1(2))

Iesniegums par promocijas darba izskatīšanu RSU Izdevniecības un poligrāfijas nodaļā (PR-3(2))

Iesniegums par promocijas darba aizstāvēšanu (PR-5(2))

Apliecinājums (PR-8(2))

Informācija par promocijas procesu

Promocijas procesa koordinatore Laura Stepanova
Laura[pnkts]Stepanovaatrsu[pnkts]lv
+37167409290

Promocijas lietvede Ieva Krauja
Ieva[pnkts]Kraujaatrsu[pnkts]lv
+37167062692