Pārlekt uz galveno saturu

Promocija ir zinātniska darba aizstāvēšana, kuras rezultātā tiek piešķirts zinātnes doktora grāds kādā zinātnes nozarē.

Promocijas padome ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kurai ir tiesības veikt promociju zinātnes nozarēs, kurās RSU ir akreditētas doktora studiju programmas atbilstīgi Ministru kabineta Noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām (Nr. 1000), ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra Noteikumus par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm (nr. 49).

Promocijas padomes darbojas un promocija notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1001 Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, RSU Satversmi, šo nolikumu un citiem RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Promocijas padomi vada ar RSU zinātņu prorektora rīkojumu iecelts pastāvīgais priekšsēdētājs, kam piešķirtas LZP eksperta tiesības atbilstošā nozarē vai apakšnozarē.

Promocijas padomes

 • Klīniskajā medicīnā
 • Medicīnas bāzes zinātnēs, tai skaitā farmācijā
 • Medicīniskajā biotehnoloģijā
 • Veselības un sporta zinātnēs
 • Tiesu medicīniskajā ekspertīzē
 • Psiholoģijā
 • Politikas zinātnē
 • Socioloģijā un sociālajā darbā
 • Tiesību zinātnē
 • Ekonomikā un uzņēmējdarbībā
 • Plašsaziņas līdzekļos un komunikācijā

Padomes darbojas saskaņā ar nolikumu (skat. zemāk), kuru apstiprina RSU Senāts.

Regulējošie dokumenti

Tehniskie noteikumi

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma vispārīgie noteikumi

Atsauču un darbā izmantoto avotu un literatūras saraksta noformēšanas metodiskie norādījumi

Promocijas darba sagatave (latviešu val.)

Promocijas darba sagatave (angļu val.)

Promocijas darba kopsavilkuma sagatave (latviešu val.)

Promocijas darba kopsavilkuma sagatave (angļu val.)

Publikāciju kopas sagatave

Publikāciju kopas kopsavilkuma sagatave

Veidlapas

Iesniegums par promocijas darba apspriešanas organizēšanu (PR-1(2))

Pretendenta apliecinājums par promocijas darba noformēšanas atbilstību tehniskā noformējuma noteikumiem (PR-4(3))

Iesniegums par promocijas darba aizstāvēšanu (PR-5(2))

Apliecinājums (PR-8(2))

Veidlapa par zinātniskās darbības atspoguļojumu (PR-9)

Informācija par promocijas procesu

Promocijas procesa koordinatore Laura Stepanova
Laura[pnkts]Stepanovaatrsu[pnkts]lv
+37167409290

Promocijas lietvede Ieva Krauja
Ieva[pnkts]Kraujaatrsu[pnkts]lv
+37167062692

Latviešu valodas redaktore Ieva Bakāne
Ieva[pnkts]Bakaneatrsu[pnkts]lv
+37167409121

Angļu valodas redaktore Anita Bajāre
Anita[pnkts]Bajareatrsu[pnkts]lv
+37167062619